ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

305/13.05.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 13.05.2015 в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 209/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.Д.Т. от гр.Варна чрез процесуалния й представител адв. П. срещу определение № 1102/31.03.2015 год по гр.д. № 954/2015 год на Окръжен съд Варна, с което е върната исковата й молба и производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е сезиран с иск от М.Д.Т. срещу А.В.Т. за установяване в отношенията между тях, че тя не дължи сумата от 27 735 лв, представляваща разликата от действително дължимата сума за уравнение на дяловете до търсената от ответника сума 55 470 лв по решение № 181/13.01.2014 год по гр.д. № 16514/2011 год на Районен съд Варна, XXXV състав.

За да прекрати производството и върне исковата молба, първоинстанционният съд е преценил, че тя се явява недопустима поради обвързващата сила на решението по делбеното дело, което е влязло в сила и е задължително за страните.

Този извод на съда е правилен.

С решение № 181/13.01.2014 год по гр.д. № 16514/2011 год на ВРС е прекратена съсобствеността между страните, обявен е за окончателен разделителнния протокол, с който са обособени два дяла и е постановено, че за уравняването им дял II следва да заплати на дял I сума в размер на 55 470 лв. Това решение е влязло в сила на 07.03.2014 год. Въз основа на него с определение от съдебно заседание на 01.04.2014 год. дял II е възложен на М.Т. и същата е осъдена да заплати на съделителя си сумата 55 370 лв. Това определение е влязло в сила на 09.04.2014 год.

След влизането в сила на определението, ищцата е подала молба за поправка на очевидна фактическа грешка по отношение присъдения размер на уравнението, която е оставена без уважение с решение № 2023/14.04.2014 год на ВРС, потвърдено с решение от 04.11.2014 год по в.гр.д. № 1298/2014 год на ВОС. Последното решение не е обжалвано и е влязло в сила.

С оглед така установената фактическа обстановка, настоящият състав намира следното:

Ищцата е имала възможности да обжалва решение № 181/13.01.2014 год по гр.д. № 16514/2011 год на ВРС, с което е определен размерът на уравнението, което дял II следва да заплати на дял I, както и последващото определение, с което е била осъдена да го заплати на съделителя си. Могла е да обжалва също и решението от 04.11.2014 год по в.гр.д. № 1298/2014 год на ВОС, но не е упражнила и това свое право. При това положение решението е влязло в сила и не може да се пререшава поради забраната на чл. 299 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1102/31.03.2015 год по гр.д. № 954/2015 год на Окръжен съд Варна.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при условията на чл. 274 ал.3 т.1 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.