ОПРЕДЕЛЕНИЕ 279

гр. Варна,  11.05.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 209/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Т.Й.Д. *** чрез адв. Ю.О. *** против определение № 205/21.03.17г. по ч.гр.д. № 123/15г. на ДОС, ГО, с което е отменено допуснатото с определение № 198/18.02.2015 г. по същото дело обезпечение на бъдещ ипотечен иск на Т.Й.Д. срещу „Първа инвестиционна банка” АД-гр.София, Д. И. Д. от с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна и И. И. Д. от гр. Добрич, ул.”Вардар” № 81 за установяване несъществуването на ипотечното право на ответника - горната банка, произтичащо от договор за ипотека, сключен с нотариален акт № 125, т. ІІІ, рег. №3064, н.д. №341/2005г. на нотариус Р. Г. с район на действие ДРС,чрез налагане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнението по изп. д. № 20148100400503 по описа на ЧСИ Н. Н. с район на действие ДОС по отношение на следния недвижим имот: апартамент със застроена площ от 136.20 кв.м. и административен адрес гр.Добрич, ж.к. ”Добротица”, бл. 43, ет. 2, ап. 8, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 72624.621.312.1.22 в сграда № 1 в поземлен имот с идентификатор 72624.621.312 по кадастралната карта на града, с прилежаща изба № 15 с площ от 13.80 кв.м., както и гараж № 13 в същата сграда, с площ от 21.10 кв.м., съставляващ обект с идентификатор 72624.621.312.1.13 по КК на града”, и е обезсилена издадената въз основа на определение №198/18.02.2015 г. по ч.гр.д.№123/2015 г. на Добричкия окръжен съд обезпечителна заповед. В частната жалба е изложено, че определението е неправилно и се моли за неговата отмяна. Сочи се, че видно от приложена искова молба, както и от справка в деловодната система се установявало, че в ДОС е образувано т.д. № 56/17г., по което е бил предявен иск за установяване несъществуването на ипотечното право на ответника „ПИБ” АД, гр. София, което сочи, че обезпечителната нужда не е отпаднала.

Насрещната страна в обезпечителното производство „ПИБ” АД, гр. София е депозирала отговор, с който частната жалба е оспорена като неоснователна. Счита се, че ДОС правилно е приложил разпоредбата на чл. 402, ал. 2 от ГПК, тъй като причината за допускане на обезпечението е отпаднала поради прекратяването на производството по обезпечения иск. Депозирането на поредна искова молба от молителката не променя извода за наличието на посочената хипотеза, тъй като по всяко отделно дело съдът преценява дали исканата обезпечителна мярка е подходяща с оглед данните по конкретното дело. Претендира се обжалваното определение да бъде потвърдено.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес и при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и неоснователна по следните съображения:

Предпоставка за отмяна на допуснато обезпечение от съда е несъществуването вече на причината, поради която същото е било допуснато – чл. 402, ал. 2 от ГПК. Прекратяване на производството по иска, който е бил обезпечен, е една от хипотезите на отпадане на причината за продължаване съществуването на допуснатото обезпечение, тъй като вече не съществува защитим чрез обезпечителната мярка интерес на ищеца. В настоящия случай се установява, че производството по гр.д. № 165/15г. на ДОС, образувано по обезпечения с определение № 198/18.02.15г. по ч.гр.д. № 123/15г. на ДОС тогава бъдещ иск, е било прекратено с влязло в сила на 25.02.17г. определение /първия ден след изтичането на срока за обжалване на определение № 51/25.01.17г. по в.ч.гр.д. № 27/17г. на ВАпС, с което е било потвърдено определение № 394/30.04.15г. по гр.д. № 165/15г. на ДОС за прекратяване на производството по делото/.

Повторното предявяване на иска /както се установява в настоящия случай от служебно извършената от настоящия съд проверка – образувано е ново т.д. № 56/17г. на 06.03.2017г./ не обосновава обратен на горния извод. Ако по предявения нов иск е налице обезпечителна нужда, за ищеца съществува възможност да поиска неговото обезпечаване в съответното висящо производство, в което съдът следва да извърши преценка на предпоставките по чл. 391 ГПК.

Обжалваното определение следва да се потвърди. Настоящото определение е окончателно – така и в Определение № 116 от 26.01.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 909/2010 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Емилия Василева.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 205/21.03.17г., постановено по ч.гр.д. № 123/15г. на ОС-Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: