О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

259

Гр. Варна, _15_.05.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _15_.05. през две хиляди и oсемнанадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 209 по описа за 2018 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, по частна жалба на Й.Й.Н., срещу определение № 857/11.09.2017 год. по гр.д. 671/2014 год. на ОС Добрич, с което молбата й за допълване на решението по делото с произнасяне по предявения срещу нея иск Е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.

Твърди се, че определението е неправилно и подлежи на отмяна. Иска се след отмяната му делото да се върне на ОС за произнасяне по същество. Твърди се, че г-жа Н. е страна по иска за вреди, тъй като първоначалното искане тя да заплати сумата от 95571 лв. солидарно с останалите ответници по делото не е оттеглено, не е направен отказ от иска. Прави се извод, че ДОС дължи произнасяне и по отношение на г-жа Н. и се иска отмяна на определение и връщане на делото на ОС за произнасяне по отношение на г-жа Н.. Претендират се разноски.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна „Е. – П. п.и“ АД, гр. Варна, която е оспорила доводите в жалбата, с твърдения, че след уточняване на предявените искове, г-жа Н. не е сред ответниците по иска за вреди. Претендират се разноски за настоящото производство в размер на 240 лв.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Пред ОС Добрич делото е образувано по искова молба на „Е. – П. п.“ АД, гр. Варна при предпоставките по член 213 от ГПК следните искове: инцидентни искове срещу Й.Н. и тридесет на брой търговски дружества, всички със (едно и също) седалище в град Добрич за установяване нищожността на сключени между ответницата Н. и всяко едно от ответните търговски дружества на: 4.02.2014 г., 5.02.2014 г., 6.02.2014 г. и 7.02.2014 г. договори за прехвърляне на различни части от парични притезания срещу ищеца по пет изпълнителни листа, издадени на съдебни изпълнителни основания ( решения по гр.д. № 619/ 2014 г. ; гр.д.№ 8355/2013 г. ; гр.д. № 8303/ 2013г.; гр.д. № 9530/ 2013 г. и гр.д.№ 4918/2013 г. по описа на ВРС ) на четири основания, поддържани в условията на евентуалност: поради сключването им при злоупотреба с право и следователно в противоречие на закона - член 57,ал.2 от Конституцията; поради сключването им при заобикаляне на закона; поради невъзможност на предмета им (при твърдения, че вземания, снабдени с изпълнителен лист, са неделими) и поради нарушаване на добрите нрави – основания за нищожност по член 26,ал.1, пр.1, пр.2 от ЗЗД, член 26,ал.2, пр.1 от ЗЗД и член 26,ал.1,пр. 3 от ЗЗД,;  както и искове с правно основание член 49 от ЗЗД, член 74,ал.1 от ЗЧСИ във връзка с член 441 от ГПК и член 53 от ЗЗД срещу същите посочени тридесет на брой търговски дружества, всичките със седалище в град Добрич, и ответника Й. Ц. - ЧСИ, с рег.№ … по регистъра на КЧСИ, с район на действие – Софийски градски съд за солидарното им осъждане да заплатят на ищеца обезщетения за имуществени вреди в размер на сумата от 87 138,44 лева (след частичното оттегляне за горницата над тази сума до 95 571 ле-ва), съставляваща сбор от събраните от неговото имущество като длъжник суми за разноски на дружествата – взискатели (такси и възнаграждения за юрисконсулт) по всяко от образуваните общо пет на брой изпълнителни дела № …..; № ……; № …..; № ….. и № …., ведно със законните лихви от датата на предявяването на исковете,  при твърдения, че вредите са настъпили в резултат от съчетаните противоправни действия на ответниците: злоупотреба от ответните търговски дружества с правата им на принудително изпълнение и  осъществяване на защитата им от ответника – ЧСИ при допуснати нарушения на правилата за местна подсъдност по чл. 427 ГПК, на правилото на член 456 от ГПК (и следваща недължимост на так-сата по т.11 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ), тъй като „ начислените суми за разноски и такси в изпълнителния процес, надхвърлят многократно сумите по изпълнителния лист ” .

 Ответницата Й. Н. е оспорила пред ОС твърденията, че сключените от нея цесии са нищожни на посочените от ищеца основания.

В решението на ОС Добрич се уважават частично предявените искове по чл. 26, ал.1 ЗЗД, а също и предявените искове за вреди срещу 30-те търговски дружества. Искът по чл. 26, ал.1 ЗЗД е отхвърлен срещу г-жа Н., прието е, че тя не е страна по исковете за вреди и са й присъдени разноски.

С молба по чл. 250 ГПК г-жа Н. е поискала допълване на решението с произнасяне по исковете за вреди и по отношение на нея. Молбата е оставена без разглеждане с обжалвания акт, тъй като г-жа Н. не е страна по тези искове.

Съставът на ВАпС установи от материалите по делото, че с уточнителни молби ищецът е уточнил претенциите си по чл. 49 ЗЗД, като е заявил, че ги насочва само срещу дружествата, но не и срещу г-жа Н., намалил ги е по размер и това е отразено в доклада по делото. При положение, че не е надлежна страна по тези претенции, г-жа Н. не е легитимирана да иска допълване на решението в тази му част.

Действително, не е налице изричен прекратителен диспозитив по отношение на г-жа Н.. Но това не е и необходимо, тъй като претенциите срещу нея са уточнявани в производство по чл. 129 ГПК, в което все още не е било ясно кои страни по кои претенции са ответници.  След уточняване на исковете, те са били докладвани, без г-жа Н. да е посочена като ответник. Техническите неточности в изказа на ищеца в уточнителните молби не са аргумент за противното.

Следователно, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Следва да бъдат присъдени исканите разноски от насрещната страна в размер на 240 лв.

       Водим от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

       ПОТВЪРЖДАВА определение № 857/11.09.2017 год. по гр.д. 671/2014 год. на ОС Добрич.

ОСЪЖДА Й.Й.Н., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „Е. – П. п.“ АД, гр. Варна, разноски за настоящото производство в размер на 240 лв.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страната при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: