О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

289/30.04.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 30 04.2019г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№209/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

С решение №166/12.12.2018г., постановено по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС, гр.о., е потвърдено решение №272/19.02.2018г./поправено с решение №577/ 30.03.2018г./, постановено по гр.д.№1792/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е уважен предявеният от ищцата К.Х.В. против ответника Н.А.А. главен иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване за оконча -телен на сключения между тях предварителен договор от 04.01.2017г. за покупко-продажба на недвижим имот с идентификатор 10135.1503.473.4.11 по КККР на гр. Варна, одобрени 2008г.

Депозирана е молба вх.№7380/17.12.2018г. по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС, в която е посочено, че изхожда от въззиваемата К.Х.В., за отказ от предявения от нея против Н.А.А. иск, по който е обра -зувано гр.д.№1792/17г. по описа на ВОС.Предвид така депозираната молба и на осн. чл.233 от ГПК с определение №822/31.12.2018г., постановено по в.гр.д.№585/ 18г. по описа на ВАпС, са обезсилени решение №272/19.02.2018г., постановено по гр.д.№1792/17г. по описа на ВОС, гр.о., и решение №166/12.12.2018г., постановено по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС, гр.о., както и е прекратено производството по делото.

По подадената от К.Х.В. частна жалба против определение №822/31.12.2018г., постановено по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС, е образува -но ч.гр.д.№750/19г. по описа на ВКС, ІV гр.о.В това производство от изслушаната по него СПЕ от 20.03.2019г. е установено, че подписът в горецитираната молба вх.№ 7380/17.12.2018г., депозирана по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС, не е изпълнен от К.Х.В..Предвид така установеното с определение №111/17. 04.2019г., постановено по ч.гр.д.№750/19г. по описа на ВКС, ІV гр.о., е прието, че определението на ВАпС, с което е обезсилено първоинстанционното решение по делото, въззивното решение по делото и е прекратено производството по делото поради направен отказ от иска е неправилно/поради липса на подобен отказ/. Отменено е определение №822/31.12.2018г, постановено по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС, и делото е върнато на ВАпС за продължаване на процесуалните действия по него.

След връщане на делото въз основа на разпореждане от 22.04.2019г., същото е образувано под нов номер, а именно като в.гр.д.№209/19г., и разпределено чрез ЦСРД на нов докладчик, с изключване от разпределението на състава, участвал по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС.

Съдът приема, че в съответствие с дадените от ВКС указания делото не е след -вало да бъде образувано под нов номер и да бъде разглеждана отново подадената от Н.А.А. въззивна жалба против решението на ВОС от нов състав на въззивния съд, доколкото по тази жалба има вече постановено въззивно реше - ние, което не е било предмет на обжалване по ч.гр.д.№750/19г. по описа на ВКС, ІV гр.о.Предмет на обжалване по това дело е единствено определение №822/31.12. 2018г., постановено по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС.С неговата отмяна се възстановява висящността на производството по в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС такава, каквато е била към момента на постановяване на определението, а именно към 31.12.2018г., и от касационната инстанция се дават указания да се продължат процесуалните действия по него.Тази висящност от своя страна включва вече пос -тановеното въззивно решение №166/12.12.2018г./отделен е въпросът досежно те -чението на процесуалния срок за неговото обжалване доколкото съобщението до Н.А. за изготвянето му и съответно за възможността да бъде обжалвано е връчено едновременно със съобщението за определението за обезсилването му и прекратяване на производството/.

По изложените съображения съдът приема, че в.гр.д.№209/19г. по описа на ВАпС, гр.о. следва да бъде прекратено като деловоден номер, доколкото непра -вилно е образувано самостоятелно производство, а в.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС, гр.о. следва да бъде докладвано на съдията докладчик за продължаване на процесуалните действия по него съобразно дадените от ВКС указания.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в.гр.д.№209/19г. по описа на ВАпС, гр.о.

В.гр.д.№585/18г. по описа на ВАпС, гр.о. да се докладва на съдията докладчик за продължаване на процесуалните действия по него съобразно дадените указания по ч.гр.д.№750/19г. по описа на ВКС, ІV гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                        ЧЛЕНОВЕ: