Р Е Ш Е Н И E

    № 47/26.03.2014 год., гр. Варна             


     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

секретар В.Т.,

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 21 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 258 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА, подадена от Р.Д.П., СРЕЩУ решение № 2118/28.10.2013 год. по гр.д. 1106/2013 год. по описа на ВОС, с което е са ОТХВЪРЛЕНИ предявените от него искове срещу А.И.Е.,***, Г.А.Б.,***, Н.А.Б.,***,  А.Г.Г.,***, Д.Г.Ц.,***, Л.И.Н.,***, М.Д.Н.,***, Х.Х.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка М.Д.Н., и Г.Е.К., ЕГН **********,***, за връщане на суми, дадени по развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, ведно със законната лихва от датата на разваляне на договора, и искове по чл. 92 ЗЗД в частично претендиран размер от дължимата неустойка за неизпълнение. Обжалва се и решението в частта му, с която е прекратено производството по евентуално предявените искове по чл. 59 ЗЗД за същите суми, но претендирани като дадени без основание, ако се приеме, че не е налице валиден предварителен договор.

В жалбата се твърди, че решението на ОС е неправилно и незаконосъобразно, като ОС е допуснал съществени процесуални нарушения. Твърди се, че изводите на съда, че не е ясно кога е развален процесният договор, са неправилни и не почиват на доказателствата по делото, тъй като волеизявлението за разваляне на договора е достигнало до всеки ответник най-късно с получаването на исковата молба. Твърди се, че съдът не е указал с доклада на ищеца, че не сочи доказателства за този факт, като неправилно била разпределена и доказателствената тежест за определени факти, сочещи на виновно неизпълнение на насрещните страни по договора, а именно относно приключването на реституционната процедура за имота, обект на предварителния договор, към 31.01.2013 год. В тази връзка е направено доказателствено искане – за издаване на съдебни удостоверения, по силата на които въззивникът да се снабди от Район Аспарухово при Община Варна с копие от административната преписка по възстановяване на правото на собственост при условията на §4б, ал.1 ПЗР ЗСПЗЗ за поземлен имот, представляващ новообразуван имот в урбанизирана територия, местност „Прибой – Зона за отдих”, селищно образувание по §4, ал.2 ПЗР ЗСПЗЗ с местно значение, землище кв. Галата, община Варна, с идентификационен № 3007, кадастрален район 405 по ПНИ на местност „Прибой – Зона за отдих”, землище на кв. Галата, както и съдебно удостоверение от Община Варна с цялата административна преписка по възстановяване на правото на собственост при условията на §4б, ал.1 ПЗР ЗСПЗЗ, за поземлен имот №3007, кадастрален район 405 по ПНИ на местност „Прибой-Зона за отдих”, землище на кв. Галата. Целта е да се докаже, че от влизане в сила на ПНИ на 30.04.2011 год. ответниците по иска не са проявили активност за приключване на реституционната процедура. Оспорва се също твърдението, че даденото на ищеца пълномощно от ответниците за снабдяване с необходимите документи прави ответниците изправна страна по договора. Иска се отмяна на решението и уважаване на претенциите.

Насрещните страни са подали писмен отговор, в който жалбата се оспорва и се поддържат изводите на ОС в атакуваното решение.

За да се произнесе по допустимостта на въззивната жалба, съдът взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по искова молба, с която са предявени искове по чл. 55, ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба върху претендираните суми. Внесена е д.т. върху цената на исковете – 2704,76 лв.

ОС с решението си е разгледал и искове, които не са били предявени, а именно искове за законната лихва върху сумите, претендирани по чл. 55, ал.1 ЗЗД от твърдяната дата на разваляне на предварителния договор, която е преди подаване на исковата молба. Ето защо, съдът с решението се е произнесъл за по-висок от претендирания материален интерес.

С определение 3631/27.11.2013 год. на ВОС по същото гр.д. съдът е приел, че са предявени и искове за по-високия материален интерес, като е събрал допълнителна д.т. за предявяването им и д.т. по въззивната жалба. За съжаление, определението не е обжалвано и е влязло в сила.

Това, обаче, не може да вмени на ищеца отговорност за държавна такса по възивната жалба, която да е по-висока от 50% от първоначално заплатената държавна такса по исковете. Дължимата д.т. по въззивната жалба е в размер на 1352,38 лв. и тя е изцяло заплатена.  

След преценка на събраните по делото доказателства, въз основа на становищата на страните и приложимия закон, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ОС е по искове на Р.П. срещу , с правно основание на исковете: чл. 55 ал.1 от ЗЗД и обща цена на исковете 66243.96 лева, представляващи платена цена по развален предварителен договор с нотариална заверка на подписите, от същата дата 22.05.2008г. от Г. Икономов, нотариус per. №213 на НК и район на действие - PC Варна, на 1129 /хиляда сто двадесет и девет/ кв.м идеални части от техен съсобствен наследствен имот, и  искове по чл. 92 от ЗЗД за сумата от 1000 лева, предявен като частичен иск от целият иск за сумата от 36 013.99 лева, неустойка за неизпълнение на същия договор. Твърди се, че за имота, обект на договора, е отреден новообразуван поземлен имот № 405.3007 с площ от 1129 кв.м. (идентична на продадената с описания по-горе предварителен договор) и граници: ПИ № 405.601, ПИ № 405.3008, ПИ № 405.9536 и ПИ № 405.9537. Твърди се, че ответниците не са изпълнили задълженията си по договора, като след като са били поканени нотариално не са му предоставили необходимата документация за нотариалното оформяне на прехвърлянето на правото на собственост върху недвижимия имоти, не са се явили на указаната дата 14.02.2013г. в 11.00 часа за сключване на окончателен договор. Твърди се, че от 15.02.2013 год. предварителният договор за покупко-продажба на процесния имот е развален, поради виновно неизпълнение на задължение от страна на ответниците, за което те отговарят. Претендира се връщане на платената от ищеца продажна цена на имота, а именно: сумата от 33 870 евро, чиято левова равностойност е 66 243.96 лева. Претендира се и част от уговорената неустойка.

В условия на евентуалност е предявен иск по чл. 59 от ЗЗД за връщане на платената от него сума в размер на 66243.96 лева, ведно със законната лихва върху същата сума, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда. По този иск производството е прекратено с влязло в сила определение на съда.

ОС е докладвала претендираните от всеки ответник суми като:

От А.И.Е.,***, сумата от 11 040.66 лева, представляваща платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008г., и сума в размер на 166.66 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 6002.33 лева, за периода от 22.05.2008г. до 14.02.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от 11040.66 лева, считано от 15.02.2013г., до 04.04.2013г., равняваща се на 150.73 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума.;

от Л.И.Н.,***, сумата от 11040.66 лева, представляваща платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008г., и сума в размер на 166.66 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 6002.33 лева, за периода от 22.05.2008г. до 14.02.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от 11040.66 лева, считано от 15.02.2013г., до 04.04.2013г., равняваща се на 150.73 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума.

От А.Г.Г.,***, сумата от 11040.66 лева, представляваща платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008г., и сума в размер на 166.66 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 6002.33 лева, за периода от 22.05.2008г. до 14.02.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от 11040.66 лева, считано от 15.02.2013г., до 04.04.2013г., равняваща се на 150.73 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума,

  от Д.Г.Ц.,***, сумата от 11040.66 лева, представляваща платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008г., и сума в размер на 166.66 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 6002.33 лева, за периода от 22.05.2008г. до 14.02.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от 11040.66 лева, считано от 15.02.2013г, до 04.04.2013г., равняваща се на 150.73 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума.

от Г.А.Б.,***, сумата от 5520.33 лева, представляваща платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008 г, и сума в размер на 83.33 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 3001.16 лева, ведно със законната лихва върху главницата от 5520.33 лева, считано от 15.02.2013г., до 04.04.2013г., равняваща се на 75.36 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума,

Н.А.Б.,***, сумата от 5520.33 лева, представляваща платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008г, и сума в размер на 83.33 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 3001.16 лева, ведно със законната лихва върху главницата от 5520.33 лева, считано от 15.02.2013г, до 04.04.2013г., равняваща се на 75.36 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума,

от Г.Е.К., ЕГН **********,***, сумата от 4906.96 лева, сума в размер на 74.07 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 2667.70 лева, ведно със законната лихва върху главницата от 4906.96 лева, считано от 15.02.2013г., до 04.04.2013г., равняваща се на 66.99 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума.

 М.Д.Н.,***,  сумата от 3066.85 лева, представляваща платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008 г., и сума в размер на 46.30 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 1667,31 лева, ведно със законната лихва върху главницата от 3066.85 лева, считано от 15.02.2013г., до 04.04.2013г., равняваща се на 41.87 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума.

Х.Х.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка М.Д.Н., сумата от 3066.84 лева, представляваща платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008г., както и сума в размер на 46.30 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение, предявено като частичен иск от сума в размер на 1667,31 лева, ведно със законната лихва върху главницата от 3066.84 лева, считано от 15.02.2013г., до 04.04.2013г., равняваща се на 41.87 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума.

Срещу исковете е постъпил писмен отговор от ответниците, в който претенциите се оспорват като недопустими, евентуално неоснователни. Твърдяли са, че договорът е действащ между страните и няма основания за развалянето му, нито за връщане на дадените по него суми. Въведени са и твърдения, че ответниците са изправна страна по договора, тъй като по предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот срок за прехвърляне по нотариален ред на имота и срок за представяне на необходимите документи не е уговарян. Поради този факт неизпълнението на тези срокове, едностранно определени от ищеца не е виновно поведение на ответника. По иска по чл.92 от ЗЗД твърденията са, че е неоснователен, тъй като няма уговорена договорна неустойка за непрехвърляне на имота по нотариален ред, в определените от ищеца срокове.

От фактическа страна, не е било спорно, че на 22.05.2008 г. страните по делото са сключили предварителен договор за покупко-продажба, с форма нотариална заверка на подписите, от същата дата 22.05.2008 г. на нотариус Г. Икономов, нотариус per. №213 на НК и район на действие - PC Варна.

По силата на този договор ответниците и въззиваеми в процеса като наследници на Ефтим Н. Стоянов, поч. на 18.03.1970 год., на които с решение на  ОСЗГ № 505/15.05.1998 год. е възстановено право на собственост върху бивш земеделски имот, са поели задължението да продадат на ищеца и въззивник в процеса, следния имот, възстановен по реда на ЗСПЗЗ, а именно: 1129 /хиляда сто двадесет и девет/ кв.м идеални части от следния техен съсобствен наследствен имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Варна, кв.”Галата", м-ст "Прибой" /старо име "Бунар Баши"/, съставляващ част от имот с бивш № 2019 /две, нула, едно, девет/ по плана на старите имотни граници на м."Прибой" /"Бунар баши"/ "Ракитника", и идеални части предмет на предварителния договор са от ПИ № 2019, обхващат част от ПИ №606; част от ПИ №607: част от ПИ №612 и част от ПИ №613 по комбинирания план на м."Прибой", като целият ПИ № 2019 е с площ от 4.261 /четири дка. и двеста шестдесет и един кв.м./, при граници на продаваните ид. ч. кв.м. от ПИ № 2019 по комбинирания план от 1997г. са от север- път; от изток - останалата част от ПИ № 613, останалата част от ПИ №612, останалата част от ПИ №607 и останалата част от ПИ №606, от юг - имот № 601 и от запад - път.

От представеното от въззивника удостоверение за наследници на Е. Н. С., бивш жител ***, починал на 18.03.1970 год., е видно, че въззиваемите и ответници по делото са негови наследници по закон: А.И.Е., внук; Л.И.Н., внук; А.Г.Г., внук; Д.Г.Ц., внучка; Г.А.Б., правнук; Н.А.Б., правнук, Г.Е.К., правнучка, М.Д.Н., съпруга на правнук, наследница само дела на съпруга си Х. Е.Н. от баща му Е. Г.Е., Х.Х.Н., праправнук, М.Д.Н.. Наследодателят има три колена с наследници.

В Договора страни са били и М. Г. Б., поч. на 29.09.2011 год., чиито наследници са въззиваемите Г.А. Б. и Н.А. Б.; както и починалата на 09.02.2012 год. К. Х. Е. и наследници Г.Е.К., и Х.Х.Н., действащ със съгласието на майка си М.Д.Н.. Починалите са били наследени преди връчване на нотариалните покани от въззивника на насрещните страни по договора.

Купувачът по договора е заплатил цената при подписването му, както е видно от текста на договора. Размерът на платената сума е 33 870 евро.

Страните по делото не са оспорили , че всеки от ответниците е получил именно претендираната в исковата молба част от продажната цена, поради което и съдът приема, че всеки от ответниците и въззиваеми в процеса е получил сумата, претендирана от него по чл. 55, ал.1 ЗЗД, в исковата молба.

В периода 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. чрез нотариус П. С., per. № 335 на НК и район на действие - Районен съд Варна, въззивникът е поканил всеки един от въззиваемите чрез нотариални покани, в срок до 31.01.2013г. да му предоставят необходимата документация за нотариалното оформяне на прехвърлянето на правото на собственост върху недвижимия имот, предмет на договора, а именно: заповеди за възстановяване правото на собственост върху описания имот, ведно с въвод във владение върху имота, данъчни оценки и скица на имота; както и да се явят на 14.02.2013 г. в 11.00 часа да се явят в кантората на нотариус П. С. за сключване на сделка по нотариално прехвърляне на правото на собственост върху описания по-горе поземлен имот, съгласно условията на подписания предварителен договор. В текста на поканите е направено изявление, че при неизпълнение на задълженията по договорите ще се предприемат действия по разваляне на договора и реализиране на неустойки.

Видно е от констативен протокол от 15.02.2013 г. на нотариус П. С., per. №335 на НК и район на действие - Районен съд Варна, че никое от поканените лица не е извършило действията, посочени в поканите.

По делото липсват твърдения и доказателства въззиваемите да са подготвили финализирането на сделката – такива няма нито пред първа, нито пред настоящата инстанция, като единствено е изразено становище, че за изпълнението следва да се даде подходящ срок.

В подписания между ищеца и ответниците като страни предварителен договор за покупко-продажба е предвидена договорна неустойка, която следва да бъде заплатена на купувача от продавачите в случай на разваляне на договора по вина на ответниците, а именно: връщане на платената цена в троен размер.

Видно е от Решение №505/15.05.1998 г. на Общинска Служба „Земеделие" Варна по силата на земеделска реституция по ЗСПЗЗ е признато и възстановено правото на собственост в стари реални граници върху имот: Нива с площ от 4.261 дка, находяща се в терен по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Галата, местност „Бунар Баши / Прибой", която нива съставлява част от имот с бивш № 2019 /две, нула, едно, девет/ по плана на старите имотни граници на м."Прибой" /"Бунар баши"/ "Ракитника". Решението е постановено при действието на редакцията на чл. 14, ал.1 ЗСПЗЗ преди изменението в ДВ бр.68/1999 год., поради което и заповедта по §4к, ал.7 ППЗСПЗЗ не е елемент от фактическия състав на реституцията, въпреки, че имотът попада в терен по §4 ЗСПЗЗ. За завършване на реституцията е необходимо само имотът да е индивидуализиран със скица към решението на ПК.

Планът на новообразуваните имоти на Зона за отдих „Прибой" е одобрен със Заповед №РД-11-7706-109/30.03.2011г., кадастрален район 405 на Областния Управител на Област с административен център гр. Варна.

За описания по-горе, продаден с предварителен договор, имот е отреден новообразуван поземлен имот № 405.3007 с площ от 1129 кв.м. (идентична на продадената с описания по-горе предварителен договор) и граници: ПИ № 405.601, ПИ № 405.3008, ПИ № 405.9536 и ПИ № 405.9537. В частта за НПИ № 405.3007. Планът на новообразуваните имоти на Зона за отдих „Прибой" е влязъл в законна сила.

Със Заповед №Г-ПР-293/13.12.2012г. на кмета на Община Варна, район „Аспарухово" във връзка с Решение № 505/15.05.1998 год. на ПК-Варна, е възстановена собствеността върху процесния имот.

Със Заповед № 63/08.04.2013 год. е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-ПР-293/13.12.2012 г., като е добавен и друг наследник на Е. С. – Х.Х.Н..

За да бъде уважен предявеният иск по чл. 55, ал.1 ЗЗД, следва да се установи налице ли е твърдяното разваляне на сключения между страните предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Ищецът и въззивник в процеса е изправна страна по договора. Страните не са уговорили срок за изпълнение на задълженията на ответниците за окончателно оформяне на сделката, следователно всяка от страните може да покани другата да изпълни в разумен срок тези задължения. Това е направил и въззивникът, като изпълнение в дадения от него срок от страна на въззиваемите не е било предприето. Следва да се приеме, че с предявяване на исковата молба процесният договор е развален от въззивника, поради което и въззиваемите дължат на осн. чл. 55, ал.1 ЗЗД връщане на получените от тях суми на отпаднало основание.

Въвеждането на въззиваемите във владение на 29.04.2013 год. с Протокол № 2 от Община Варна не е основание да се приеме, че те са изправна страна по договора. При сключване на сделката на тях им е бил известен статута на обещания за продажба имот, като те са били длъжни и са могли да предвидят развитието на реституционната процедура. Освен това, както вече беше изтъкнато по-горе, реституцията е била осъществена още през 1998 год. при старата редакция на ЗСПЗЗ.

Не е аргумент в полза на въззиваемите и ответници в процеса и даденото на въззивника пълномощно да се снабди с изискуемите документи, тъй като това пълномощно не изключва задължението на насрещните страни по договора да му съдействат за уреждане на статута на имота и финализиране на сделката.

Следователно, като не са изпълнили процесния договор в дадения им разумен срок, а и след това до подаване на исковата молба, въззиваемите са изпаднали в забава, която дава основание на въззивника да развали договора с едностранно волеизявление поради неизпълнение на осн. чл. 87, ал.1 ЗЗД, което той е направил с подаване на исковата молба по настоящото дело.

Исковите претенции по чл. 55, ал.1 ЗЗД са основателни и следва да бъдат уважени, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба.

По отношение на претенциите по чл. 92 ЗЗД

Претендира се неустойка в размерна 1000 лева, частичен иск от 36 013,99 лева, представляващ договорна неустойка за разваляне на договора изцяло по вина на ответниците.

Съгласно предварителния договор в чл.9 страните по договора са договорили неустойка, връщане на платената цена в троен размер при едностранно разваляне на договора по вина на продавачите. В ал. 2 страните са уточнили, че хипотезата по ал.1 касае конкретен състав на виновно поведение, а именно оттегляне на даденото пълномощно от продавачите на купувача. Тъй като не тази хипотеза е причина за разваляне на договора, съдът намира, че неустойка не се дължи на осн. чл. 9 от договора между страните.

Това обуславя извода, че предявеният иск по чл. 92 ЗЗД е неоснователен.

Предвид частично несъвпадане на изводите на въззивната инстанция с тези на ОС, решението следва да бъде отменено в частта му, с която исковете по чл. 55, ал.1 ЗЗД са отхвърлени, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба, и вместо него да се постанови друго, с което исковете да бъдат уважени, ведно с присъждане на разноски за двете инстанции. В останалата му част обжалваното решение следва да се потвърди.

На въззивника следва да се присъдят разноски за въззивната инстанция, съразмерно с уважената част от жалбата – общо сумата от 6366,84 лв.. По отношение на въззиваемия Н.Б., който е представил доказателства за заплатени разноски за защита на всички ответници, разноските следва да се компенсират със сумата от 24,15 лв. за всяка инстанция, предвид отхвърляне на исковете по чл. 92 ЗЗД.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2118/28.10.2013 год. по гр.д. 1106/2013 год. по описа на ВОС, в частта му, с която са ОТХВЪРЛЕНИ предявените от Р.Д.П., искове срещу А.И.Е.,***, Г.А.Б.,***, Н.А.Б.,***,  А.Г.Г.,***, Д.Г.Ц.,***, Л.И.Н.,***, М.Д.Н.,***, Х.Х.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка М.Д.Н., и Г.Е.К., ЕГН **********,***, за връщане на суми, дадени по развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, на осн. чл. 55, ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба, както и в частта, с която Р.Д.П. е осъден да заплати на същите лица разноски за първата инстанция, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА А.И.Е.,***, Г.А.Б.,***, Н.А.Б.,***,  А.Г.Г.,***, Д.Г.Ц.,***, Л.И.Н.,***, М.Д.Н.,***, Х.Х.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка М.Д.Н., и Г.Е.К., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Р.Д.П.,***, следните суми, представляващи припадащата им се част от сумата 66243,96 лв., платена цена по развален предварителен договор за покупко-продажба на имот, сключен на 22.05.2008г., на осн. чл. 55, ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда на 04.04.2013 г. до окончателното изплащане на дължимата сума:

А.И.Е.,***, да заплати сумата от 11040.66 лева, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба; и разноски за двете инстанции в размер на 1060,72 лв.;

Л.И.Н.,***, да заплати сумата от 11040.66 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума; и разноски за двете инстанции в размер на 1060,72 лв.

А.Г.Г.,***, да заплати сумата от 11040.66 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума, и разноски за двете инстанции по компенсация в размер на 1060,72 лв.

Д.Г.Ц.,***, да заплати сумата от 11040.66 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума, и разноски за двете инстанции в размер на 1060,72 лв.

Г.А.Б.,***, да заплати сумата от 5520.33 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума, и разноски за двете инстанции в размер на 530,36 лв.

Н.А.Б.,***, да заплати сумата от 5520.33 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума, и разноски за двете инстанции по компенсация в размер на  482,06 лв.

Г.Е.К., ЕГН **********,***, да заплати сумата от 4906.96 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума, и разноски за двете инстанции в размер на 471,15 лв.

М.Д.Н.,***,  да заплати сумата от 3066.85 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума, и разноски за двете инстанции в размер на 292,88 лв.

Х.Х.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка М.Д.Н., сумата от 3066.84 лева, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на дължимата сума, и разноски за двете инстанции в размер на 292,88 лв.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2118/28.10.2013 год. по гр.д. 1106/2013 год. по описа на ВОС, в частта му, с която са ОТХВЪРЛЕНИ предявените от Р.Д.П.,***, искове срещу А.И.Е.,***, Г.А.Б.,***, Н.А.Б.,***,  А.Г.Г.,***, Д.Г.Ц.,***, Л.И.Н.,***, М.Д.Н.,***, Х.Х.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка М.Д.Н., и Г.Е.К., ЕГН **********,***, с правно основание чл. 92 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД за период преди завеждане на исковата молба – 15.02.2013 г. – 04.04.2013 год.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК, само по отношение на исковете с цена над 5000 лв. В останалата му част решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: