О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

44/24.01.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24. 01.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№21/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Етажните собственици на сграда в режим на етажна собственост „Порт палас”, с адм.адрес гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, комплекс „Слънчев ден”, ж.к.”Порт палас”, представляваща сграда с идентификатор 10135.2570.12.6 по КККР на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, одобрени 2008г., със ЗП от 3 048 кв.м., раз -положена в ПИ с идентификатор 10135.2570.12, с площ от 8 483 кв.м., с форма на управление на етажната собственост общо събрание, представлявани по реда на чл.23, ал.4 от ЗУЕС от председателя на управителния съвет Светла Гергинова Роглева, чрез процесуалния представител адв.Е.М., против определение № 3120/04.12.2017г., постановено по гр.д.№283/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което прекратено производството по гр.д.№283/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му по предявения от Етажните собственици на сграда „Порт Палас“, к.к. Слънчев ден, гр. Варна, представлявани от С. Г. Р. - председател на управителния съвет, с личното участие и на ищеца „Банка Пиреос България“АД, срещу ответника „Порт Палас Варна“ЕООД, представлявано от управителя Г. Ш., иск с пр. осн. чл.109 от ЗС да бъде осъден ответникът да преустанови по отношение на соб - ствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост „Порт Палас“, с адм. адрес: гр.Варна, к.к. „Слънчев ден“, ж.к. „Порт Палас”, и с идентифи -катор 10135.2570.12.6 действията, с които ограничава ползването и достъпа до след- ните общи части в сградата: 1/ На етаж партер (кота +2.19) да предостави достъп до сервизните помещения - рецепция с бюро за обмяна на валута, трезор, битова стая със санитарен възел, стая обработка на документи, шеф рецепция, стая за багаж, 4-те санитарни помещения, като предостави ключ за тях, на осн. чл.130 от ГПК, както и е допуснато личното участие на ищеца „Банка Пиреос България“АД в производството по гр.д.№283/17г., като занапред спрямо същата представителството ще се извър -шва от упълномощен от банката процесуален представител, на осн. чл.23 ал.5 от ЗУЕС.В жалбата се твърди, че определението е недопустимо по изложените в същата съображения, като се претендира да бъде обезсилено, евентуално се твърди, че е неправилно като се претендира да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Порт Палас Варна“ЕООД, гр.София, представлявано от управителя Газуан Шараф, чрез процесуалния представител адв.Б.С. в депозирания по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК писмен отговор поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№283/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вен от Етажните собственици на сграда в режим на етажна собственост „Порт палас”, с адм.адрес гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, комплекс „Слънчев ден”, ж.к. ”Порт палас”, представляваща сграда с идентификатор 10135.2570.12.6 по КККР на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, одобрени 2008г., с форма на управление на етаж - ната собственост общо събрание, представлявани по реда на чл.23, ал.4 от ЗУЕС от председателя на управителния съвет С. Г. Р., иск против ответ -ника „Порт Палас Варна“ЕООД-етажен собственик в същата сграда за осъждане на ответника да преустанови неоснователните си действия, с които ограничава и пречи на останалите собственици да ползват следните общи части на сградата според тяхното предназначение: 1/ на сутеренен етаж/кота +0, 19/ - всички технически поме - щения/бойлерно помещение с площ от 196 кв.м. и техническо помещение с площ от 321 кв.м./, машинни асансьори, измервателни и контролни уреди /ел. инсталация и ел.табла/; 2/ на етаж партер/кота +2, 19/ - главният вход юг на сградата, фоайе с площ от 589, 40 кв.м., сервизни помещения - рецепция с бюро за обмяна на валута-2 кв.м., трезор-5, 50 кв.м., битова стая със санитарен възел-5, 15 кв.м. /включва стая обработка на документи/, шеф рецепция-17, 50 кв.м., стая за багаж/стая рецепция/-13, 44 кв.м., 4 санитарни помещения-67, 61 кв.м., лоби бар с тераса-180 кв.м.; 3/ на жилищните етажи/кота +7, 44 до +27, 96/ - по едно сервизно/техническо/ помещение с площ от 2, 50кв.м., намиращо се на всеки един от деветте жилищни етажа; 4/ двете врати за достъп до покрива на сградата, които действия се изразяват в заключване на вратите за достъп до тези общи според предназначението и естеството си части на сградата.В исковата молба и уточняващите такива към нея от 09.06.2016г. и 22.06. 2017г. се излага, че ответникът е собственик на множество самостоятелни обекти в сградата, вкл. и такива, разположени на сутеренния и партерния етаж и граничещи с общите части на сградата.През м.юли 2015г. ответникът предприел действия, ограни- чаващи всички останали етажни собственици да ползват по предназначението им горепосочените общи части на сградата като заключил вратите за достъп до тях/без никой друг от етажните собственици, вкл. управителят, да разполага с ключ/, предвид което се претендира да бъде осъден да преустанови действията, с които пречи на останалите етажни собственици да ползват общите части на сградата.

В депозирания в срока по чл.131 от ГПК отговор по исковата молба ответникът е оспорил иска и с възраженията, че част от посочените помещения не са общи части на сградата по см. на чл.38 от ЗС, а са разположени в собствени на ответника обособени самостоятелни обекти в сградата, т.е. са негова собственост, придобити с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№31/04.09.2013г., а по отношение на останалите помещения, че не той е ограничавал достъпа на етажните собственици до тях.

Според изслушаната по делото СТЕ от 27.09.2017г. посочените в исковата молба като общи части помещения, находящи се в сутеренния етаж на сградата, по КККР, одобрени 2008г., попадат в обект с идентификатор 10135.2570.12.6.138, а тези в пар -терния етаж в обекти, съответно с идентификатор 10135.2570.12.6.141 и 10135.2570. 12.6.143.Тези обекти са част от обектите, предмет на цитирания н.а.№31/13г.

С молба от 23.11.2017г. „Банка Пиреос България”АД  е посочила, че е придобила с влезли в сила постановления за възлагане, издадени по изп.д.№20167180400309 по описа на ЧСИ С.Д., рег.№718 и район на действие ОС-Варна, няколко жили - щни обекта в същата сграда, един от които апартамент №1008, представляващ обект с идентификатор 10135.2570.12.6.122.Същевременно банката е ипотекарен кредитор и има ипотечни права върху други обекти в сградата, вкл. и върху обекти, предмет на предявения от етажните собственици негаторен иск, за които са твърди, че са общи части на сградата, а те не съставляват такива.Предвид горното банката е предявила иск с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК против всички етажни собственици на сградата за установяване, че следните реално обособени помещения от самостоятелен обект /зала/ с идентификатор10135.2570.12.6.143 по КККР, а именно рецепция с бюро за обмяна на валута, трезор, битова стая със санитарен възел, стая обработка на документи, стая шеф рецепция, стая за багаж и санитарни възли не са общи части на сградата, а представляват индивидуална собственост на единия от ответниците и етажен собственик - „Порт Палас Варна“ЕООД.Претендира да встъпи като трето лице помагач по реда на чл.218 от ГПК, т.к. е етажен собственик и има право да встъпи в процес, по който се твърди, че се нарушават правата на етажните собственици върху съпритежаваните от тях общи части.Направени са и искания за съединяване на производствата по двете дела по реда на чл.213 от ГПК, евент. за спиране на делото до приключване на преюдициалното производство по установителния иск.

Предвид така подадената молба първоинстанционният съд с обжалваното опре -деление е допуснал личното участие на „Банка Пиреос България”АД в производ -ството като ищец по реда на чл.23, ал.5 от ЗУЕС, както и е прекратил производството в частта му по отношение на помещенията, предмет на предявения иск с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК/производството по същия е образувано в гр.д.№2474/17г. по описа на ВОС, гр.о., понастоящем оставено без движение за отстраняване нередов -ности на исковата молба/ и находящи на партерния етаж от сградата, а именно рецепция с бюро за обмяна на валута, трезор, битова стая със санитарен възел, стая обработка на документи, шеф рецепция, стая за багаж, 4-те санитарни помещения, приемайки, че от твърденията на страните в производството се установява, че търсената защита е за действия, изразяващи се в отнемане на владението върху тези помещения, а не в нарушаване на владението, без неговото отнемане, предвид което и предявеният иск с пр.осн. чл.109 от ЗС, който дава защита само върху посе -гателства, които, без да отнемат владението, пречат на собственика да осъществява спокойно и в пълен обем своите правомощия, се явява недопустим.

По въпроса относно допустимостта на предявения иск за посочените помещения настоящата инстанция приема следното.В обстоятелствената част на исковата си молба ищецът е длъжен да изложи ясно фактите и обстоятелствата, от които счита, че произтича твърдяното в производството спорно гражданско субективно право, а в петитума да формулира искането си към съда, т.е. защитата на това право, която претендира.В случай, че тези твърдения са неясни или противоречиви, вкл. и с оглед впоследствие въведени от ответника твърдения станат такива, следва на ищеца да се дадат указания да отстрани нередовностите на исковата си молба, а след отстра -няването им съдът е длъжен да даде правната квалификация на предявения иск.В настоящия случай, според посоченото в исковата молба, ищците са етажни собстве -ници на сграда в режим на етажна собственост, представлявани от председателя на управителния съвет на ЕС по силата на закона - чл.23, ал.4 от ЗЕУС по искове, предявени против етажен собственик в същата сграда, който не изпълнява задъл - женията си по този закон, конкретно чл.6, ал.1, т.1 от ЗУЕС - да не пречи на другите собственици да използват общите части на сградата, които претендират ответникът етажен собственик да преустанови действията си, с които им пречи да ползват по предназначението им посочените в исковата молба помещения, твърдени, че са об - щи части на сградата и намиращи се в съседство със собствени на ответника самос -тоятелни обекти в сградата, придобити от него с н.а.№31/13г. и посочени в исковата молба.Същевременно се твърди, че ответникът от 2015г. е заключил помещенията и те не разполагат с ключ за тях, като претендират да им се осигури достъп, т.е. по същество да им се осигури ключ от вратите на тези помещения, като в исковата молба не са изложени твърдения относно наличен спор между страните относно правото на собственост върху тези помещения.В общата хипотеза по реда на чл.109 от ЗС е допустимо да се предяви иск за преустановяване на противоправно въздей -ствие върху общи части на сграда в режим на етажна собственост като се цели да се преустановят действията, с които един от етажните собственици пречи на останалите да използват по предназначение общите части съобразно правата си по чл.5, ал.1, т.1 от ЗУЕС, вкл. и за осигуряване на ключ от общи части от етажен собственик ответник, който ги е заключил и отказва да предаде ключ на ищеца-напр. Решение №77/03.11.2017г. по гр.д.№3997/16г., ВКС, II гр.о.След отговора на исковата молба е видно, че между ищците и ответника съществува спор по отношение правото на собственост върху част от процесните помещения, които по скиците-схеми по КК не са съседни на обектите, предмет на н.а.№31/13г., а попадат вътре в тези обекти, т.е. формално ответникът се легитимира като техен собственик.При тези възражения на ответника ищците поддържат, че по естеството и предназначението си тези помеще -нията съставляват общи части по см. на чл.38 от ЗС и се подчиняват на този режим, като считат, че ответникът не е придобил индивидуална собственост върху тях. Стават обаче неясни изложените в исковата молба обстоятелства, а именно дали се поддържа, че ответникът, без да им е отнел владението върху помещенията, само им пречи да упражняват правото си на собственост в пълен обем, като не им предоставя ключ от иначе общите помещения, върху които те не са загубили владението си и те не се владеят еднолично от ответника или напротив, ответникът им е отнел владе -нието върху тях и го упражнява без основание, твърдейки, че той е едноличен соб -ственик, а те претендират осъждането да им предаде владението върху собствените ид.ч. от процесните общи части на сградата.Каквито и уточнения да направят ищци -те обаче същите имат право да предявят както иск за преустановяване на неоснова -телните действия, с които им се пречи да упражняват в пълен обем правото на собст- веност върху твърдените, че са общи части на сградата помещения, ако владението върху тях не им е било отнето, така и ревандикационен иск в случай, че владението им е било отнето от ответника.Правната квалификация на претендираната от ищците защита ще произтече от въведените от тях факти като основание на иска и петитум като искане.Понастоящем тези уточнения за помещенията, находящи се на сутере -нния и партерния етаж, не са извършени, но производството не е следвало да се прекратява, а на ищците са се даде възможност да уточнят исковата си молба при възникналите противоречия между обстоятелствената част и петитума.Следва да бъде посочено и, че спорът дали даден обект е обща част следва да бъде разрешен еднакво спрямо всички етажни собственици, които в производство по предявен иск за установяване, че определено помещение на сградата е обща част/както в иска с пр. осн. чл.108 от ЗС ще се включи и установителна част/ според съществуващата съдебна практика - напр. решение №123/21.06.2013г. по гр.д.№940/12г., ВКС, II, гр.о. са необходими задължителни другари, т.к. предмета на спора /съпритежание на обща част/ е тъждествен за тях и това налага еднаквото му разрешаване, като в това производство председателят на управителния съвет/управителят/ не разполага с правомощието да представлява по реда на чл.23, ал.4, изр.първо от ЗУЕС етажните собственици, доколкото спорът не касае обикновено управление, като иницииращите спора етажни собственици следва да действат или лично, или да се представляват от председателя на управителния съвет/управителя/ въз основа на изричното му упълномощаване от общото събрание.Такава практика е създадена и по приложе - нието на чл.109 от ЗС по иск за осъждане на ответника да осигури достъп като предаде ключове от входните врати за общи части на сградата-напр. решение №184/ 01.07.2014г. по гр.д.№7419/13г., ВКС, I гр.о.

Действително по така представената искова молба, инициирала производството по гр.д.№2474/17г. по описа на ВОС, гр.о., предмет на предявения иск е правото на собственост върху част от процесните помещения, находящи се на партерния етаж от сградата.Допустимостта на така предявения иск понастоящем не е установена, доколкото производството е без движение за отстраняване на нередовности, вкл. и легитимацията на ищеца да упражнява чужди вещни права, доколкото в исковата молба няма ясни твърдения относно фактите и обстоятелствата, от които се твърди, че произтича правото на ищеца да ги упражнява от свое име.Ако този иск е допустим, то производството по него би било преюдициално за производството по гр.д.№283/ 17г. в случай, че по него е предявен негаторен иск за тези помещения.В случай, че е предявен ревандикационен иск, то за ищеца по гр.д.№2474/17г. би липсвал правен интерес от воденето на иска, доколкото установяване на правото на собственост върху същите помещения е вече предмет на предявения иск по гр.д.№283/17г.

По изложените съображения съдът приема, че неправилно с обжалваното опре -деление е прекратено производството по делото в посочената му част като същото следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроиз -водствените действия по делото в тази му част съобразно дадените указания.

Определението на ВОС в частта му, с която е допуснато личното участие на етажния собственик „Банка Пиреос България“АД като ищец в производството по гр.д. №283/17г., съобразно предвидената в чл.23 ал.5 от ЗУЕС възможност, не е нито преграждащо развитието на делото, нито в закона е предвидено неговото изрично обжалване.С оглед горното и частната жалба, инициирала производството пред настоящата инстанция, в частта й, с която се обжалва тази част от определението на ВОС, е недопустима и образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №3120/04.12.2017г., постановено по гр.д.№283/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която прекратено производството по гр.д.№ 283/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му по предявения от Етажните собственици на сграда „Порт Палас“, к.к. Слънчев ден, гр.Варна, представлявани от Светла Гер -гинова Роглева - председател на управителния съвет,  с личното участие и на ищеца „Банка Пиреос България“АД срещу ответника „Порт Палас Варна“ЕООД, представ -лявано от управителя Г. Ш., иск с пр.осн. чл.109 от ЗС да бъде осъден ответникът да преустанови по отношение на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост „Порт Палас“, с адм. адрес: гр.Варна, к.к. „Слънчев ден“, ж.к. „Порт Палас”, и с идентификатор 10135.2570.12.6  действията, с които ограничава ползването и достъпа до следните общи части в сградата: 1/ На етаж партер (кота +2.19) да предостави достъп до сервизните помещения - рецепция с бюро за обмяна на валута, трезор, битова стая със санитарен възел, стая обработка на документи, шеф рецепция, стая за багаж, 4-те санитарни помещения, като предостави ключ за тях, на основание чл. 130 от ГПК, и

ВРЪЩА делото на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия в посочената му част съобразно дадените указания.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№21/18г. по описа на ВАпС, гр.о. в частта му по подадената от Етажните собственици на сграда в режим на етажна собственост „Порт палас”, с адм. адрес гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, комплекс „Слънчев ден”, ж.к. ”Порт палас”, представляваща сграда с идентификатор 10135.2570.12.6 по КККР на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, одобрени 2008г., пред -ставлявани по реда на чл.23, ал.4 от ЗУЕС от председателя на управителния съвет, частна жалба против определение №3120/04.12.2017г., постановено по гр.д.№283/ 17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е допуснато личното участие на ищеца „Банка Пиреос България“АД, в производството по гр.д.№283/17г., като занапред спрямо същата представителството ще се извършва от упълномощен от банката процесуален представител, на осн. чл.23 ал.5 от ЗУЕС.

 

Определението подлежи на обжалване само в прекратителната му част в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.В останалата му част определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: