Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

9/24.01.2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 21/2019 год. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна частна жалба от „С. М.“ ЕООД, чрез управителя – С.Х.П. срещу решение № 115/16.11.2018 год., постановено по в. гр. д. № 238/2018 год. по описа на Окръжен съд – гр. Силистра, с което е потвърдено извършеното на 18.09.2018 год. по изп. дело № ….. по описа на ЧСИ с рег. №…., разпределение на постъпила сума в размер на 37 350 лева от продажбата на недвижим имот, представляващ офис № 6, находящ се в гр. Силистра, ул. „Д.“ № 26.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на решението. Жалбоподателят посочва, че са налични вземания на Община Силистра за данък и такси за имота, които се ползват с привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 2 от ЗЗД. Моли за отмяна на решението.

В постъпилия отговор от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД чрез юрк. Д.Г., е изразено становище за недопустимост на жалбата поради депозирането й извън законоустановения срок, евентуално за неоснователност на същата. Позовавайки се на съдебна практика намира, че таксата за битови отпадъци не попада в приложението на чл. 136, ал. 1, т. 2 от ЗЗД. Моли за оставяне на жалбата без разглеждане, евентуално за потвърждаване на обжалваното решение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че жалбата е подадена в законоустановения срок /п. к. 05.12.2018 год./, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е сезиран с жалба срещу изготвено от съдебния изпълнител разпределение на суми от публичната продан на недвижим имот с идентификатор № 66425.500.3071.6.57, със застроена площ от 88.39 кв. м., представляващ офис № 6, находящ се в гр. Силистра, ул. „Д.“ № 26.

В разпределението от 04.07.2018 год. по изп. дело № 20137670401190 по описа на ЧСИ с рег. № …. като взискатели с предпочтително удовлетворяване са посочени „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД за сумата от 426 028.37 лева, обезпечено с договорна ипотека, както и държавата за вземане в размер на 69 596.41 лева, на основание чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД.

В същото разпределение като непривилегировани взискатели са посочени: „Банка ДСК“ ЕАД въз основа на две възбрани върху имота, „К.“ ЕООД за сумата от 5 026.39 лева, „М.“ ЕООД за сумата от 5 212.50 лева

С разпределението единствено частично е намалено горепосоченото вземане на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД със сумата в размер на 36 058.17 лева.

Видно от представения отговор изх. № 4781# 1/27.06.2018 год. от Община Силистра до съдебния изпълнител, към който е приложена и справка за задължения, се установява, че към 27.06.2018 год. „С. М.“ ЕООД няма задължения за местни данъци и такси към Община Силистра.

На следващо място, дори да беше установено наличие на задължения за такси за битови отпадъци, следва да се посочи, че доколкото същите не са вземания за данъци, не се ползват с привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 2 от ЗЗД.

Предвид горното и поради установеното отсъствие на задължения към Община Силистра, правилно такива не са съобразявани от ЧСИ в изготвеното разпределение.

По изложените мотиви обжалваното решение се явява правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът,

 

Р  Е  Ш  И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 115/16.11.2018 год., постановено по в. гр. д. № 238/2018 год. по описа на Окръжен съд – гр. Силистра, с което е потвърдено извършеното на 18.09.2018 г. по изпълнително дело № …. по описа на ЧСИ с рег. № …., разпределение на постъпила сума в размер на 37 350 лева от продажбата на недвижим имот, с идентификатор № 66425.500.3071.6.57, представляващ офис № 6, находящ се в гр. Силистра, ул. „Д.“ № 26.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

  2.