О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-№285

 

Гр. Варна, _08_.05.2014 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __08__ май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

                           ПЕНКА ХРИСТОВА ;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 210 по описа за 2014 г.:

Производството е по реда на чл. 122  ГПК, образувано  след повдигане на препирня за подсъдност от ВОС с определение № 1146/22.04.2014 год. по гр.д. 397/2012 год. между ВОС и ВРС по молба за освобождаване на внесена парична гаранция в размер на 4312,61 лв. по сметка на ВРС, който с определение №2773/23.02.2011 год. по гр.д. 12828/2010 г. по описа на ВРС е допуснал обезпечение на иска.

За да се произнесе, ВАпС взе предвид следното:

Пред ВРС по гр.д. 12828/2010 год. са предявени и разгледани искове по чл. 59 ЗЗД и чл. 61 ЗЗД. По въззивна жалба срещу решението на ВРС ВОС е обезсилил първоинстанционното решение и е задържал делото за разглеждане пред себе си, приемайки, че ОС е родово компетентен, с оглед цената на исковете. С решение №380/09.07.2012 год. ОС по гр.д. 397/2012 год. частично е уважил исковете, предявени от И.И.М. срещу В.Х.Г., поправено с две решения за поправка на ОФГ. Решението е изменено от ВАпС, като е добавена нова част към уважената част от исковете. Решението на ВАпС не е допуснато до касация и е влязло в сила.

С молба от 14.03.2014 год. до ВОС, пришита към досието на делото пред ВРС, пълномщникът на ищцата И. Ф е поискал освобождаване на гаранция в размер на 4321,61 лв., внесена въз основа на определение на ВРС, с което е допуснато обезпечение на исковете при условията на парична гаранция №2773/23.02.2011 год. по същото дело. Молбата е изпратена за произнасяне на ВРС от ВОС, а ВРС я е върнал на ВОС със становището, че не е родово компетентен да се произнесе по нея, с оглед обезсилване на решението на ВРС и разглеждане на делото от ВОС с оглед цената на исковете.

ВОС е повдигнал препирня за подсъдност, с оглед на компетентността за произнасяне по молбата на съда, допуснал обезпечението, по чиято сметка е внесена гаранцията.

ВАпС намира, че родово компетентен да се произнесе по МОЛБАТА Е ОС Варна, на когото следва да се изпрати делото. Това а е съдът, пред който делото е разгледано като първа инстанция и който е компетентен да отмени допуснатото обезпечение, въпреки че то е допуснато при нарушение на родовата компетентност от РС и по негова сметка е внесена паричната гаранция. Такова е и разрешението в практиката на ВКС в Определение № 591 от 2.11.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 450/2009 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Д П; Определение № 177 от 17.02.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 93/2010 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Н Х; Определение № 559 от 18.07.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 409/2011 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Е М.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ на осн. чл. 122 ГПК между ВОС и ВРС, повдигнат с определение № 1146/22.04.2014 год. по гр.д. 397/2012 год. по молба от 14.03.2014 год. до ВОС, пришита към досието на делото пред ВРС, подадена от И.И. М - Ф за освобождаване на внесена парична гаранция в размер на 4312,61 лв. по сметка на ВРС по обезпечение на исковете, допуснато с определение №2773/23.02.2011 год. по гр.д. 12828/2010 г. по описа на ВРС, определя за компетентен ОС Варна, на когото да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на РС Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: