Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

92

 

гр.Варна,  01.06.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на единадесети май, двехиляди и шестнадесета година в открито заседание в състав: 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 210/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от Е.А.С. *** срещу решение № 2160/29.12.2015 г. по гр.д.№ 1100/2015 г. на Окръжен съд – Варна, с което са уважени предявените от И.Г.Я. искове за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описан в диспозитива на решението и за връщане на даденото по него. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за отхвърляне на исковете.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание въззиваемият И.Г.Я. оспорва подадената жалба и изразява становище за правилност на решението.

Останалите страни не изразяват становище по въззивната жалба.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са искове от И.Г.Я. срещу А.М.В., Е.А. С. и М.И.С. за разваляне на  договор за покупко-продажба на недвижими имот, предмет на нот.акт № 146 от 16.04.2008г. на нотариус Роза Кожухарова, за връщане на платената по договора продажна цена в размер на 23 035,90лв. и на разноските по сключване на договора и за заплащате на сумата от 51 842,38лв. - обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в резултат от неизпълнението на задълженията на продавача по договора за продажба.

Оспорвайки иска, ответницата Е.А. С. прави възражение за погасяване на претенцията по давност; твърди, че претендираните имуществени вреди са по вина на ищеца; възразява срещу валидността на сключения предварителен договор.

Ответниците А.М.В. и М.И.С. не изразяват становише.

Не се спори между страните, установява се от нот.акт № 146, том І, рег.№ 8219, дело № 141 от 2008г. на нотариус Р. Кожухарова, че на 16.04.2008г. ответниците са продали на ищеца собствения си недвижим имот, находящ се в гр. Варна, целият с площ от 1153 кв.м., съставляващ имот пл.№ 864 по плана на СО“Планова“ за сумата от 23 035,90лв., изплатена напълно и в брой.

На 04.11.2008г. ищецът сключил предварителен договор за покупко-продажба на имота и получил сумата 16 400лв. като задатък по договора.

С решение по гр.дело № 3220/2009г. по описа на ВРС – 35 състав, влязло в сила на 23.03.2012г., е признато за установено по отношение на Н. Д.С., че ответниците И. Ж.П., С.Ж.П., В.С.Л., А.М.В., Е.А. С., М.И.С. и И.Г.Я. /последните четирима - страни по настоящото дело/, не са собственици на процесния недвижим имот, придобит от първите трима чрез наследствено правоприемство, а от последните четирима - чрез възмездни сделки.

С решение № 249/16.02.2015г., постановено по гр.дело № 2369/2014г. по описа на ВОС по реда на чл.239 от ГПК ищецът по настоящото дело е осъден да заплати на купувача по предварителния договор общо сумата от 47 941,22лв., на основание чл.93 ал.2 от ЗЗД и сумата от 15141.22 лева – обезщетение за забава, с направените разноски по делото.

С преводно нареждане от 26.02.2015г. от СЖ Експресбанк” АД /л.18/ се установява изплащане на описаните суми от ищеца И.Г.Я. на купувача по предварителния договор.

Безспорно е по делото, че ищецът е добросъвестен купувач на процесния имот по договор за покупко-продажба, поради което е налице правен интерес от предявяване на иск по чл.189, вр.чл.188 от ЗЗД за разваляне на договора.

Налице са трите кумулативно предвидени предпоставки за уважаване на предявения иск: сключен валиден договор за покупко-продажба,  наличие на самостоятелни вещни права на трето лице върху същия имот и добросъвестност на купувача.

Възражението на ответницата за погасяване на исковите претенции по давност е неоснователно. Началният момент за погасяване на правото да се развали договора започва да тече от неизпълнението - датата на влизане на съдебното решение по установителния иск – 23.03.2012г., поради което искът е предявен в срока по чл.110 от ЗЗД – на 08.04.2015г.

Предявеният иск с правно основание чл.189 ал.1 пр.I, вр. чл.87 ал. 3 от ЗЗД е основателен и доказан и правилно е бил уважен от първоинстанционния съд, като е развален договора за покупко-продажба на недвижими имот, обективиран в нот.акт № 146, том І, рег.№ 8219, дело № 114 от 2008г. на нотариус Роза Кожухарова от 16.04.2008г.

Като последица от това, предявените искове с правно основание чл.189 ал.1 изр.2 пр.І и пр.ІІ от ЗЗД за заплащане на платената по договора за покупко-продажба цена от 23 035,90лв. и на разноските по продажбата също са основателни.

Изцяло съобразен с доказателствата по делото е изводът на съда за размер на претърпяната загуба от ищеца в размер на 51 842,38лв. вследствие извършено плащане на сумата от 32 800лв. – задатък по предварителен договор от 04.11.2008г.; 15 141,22лв. – обезщетение за забава върху главницата от 32 800лв. за периода от 02.03.2010г. до 29.08.2014г. и сумата от 3901,16 лв. – съдебно деловодни разноски по гр.д. № 2369/2014г. по описа на ВОС, поради което искът с правно основание чл.189 ал.1 изр.3, вр. чл.79 ал.1 пр.II от ЗЗД е основателен и доказан.

Обсъдено е възражението на ответницата, че имуществените вреди са претърпени по вина на ищеца и е направен правилен извод, че участието му в производството по гр.д. № 2369/2014г. по описа на ВОС, по което е постановено неприсъствено решение не би могло да промени изхода на спора, доколкото е безспорно установено, че продавачът по предварителния договор/ищецът/ не е собственик на имота, поради което не би могъл да изпълни задължението си да прехвърли правото на собственост на купувача по предварителния договор.

Постановеното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Предвид липсата на искане и на доказателства за извършени пред настоящата инстанция разноски, такива не се присъждат.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                     Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2160/29.12.2015 г. по гр.д.№ 1100/2015 г. на Окръжен съд – Варна.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.                2.