ОПРЕДЕЛЕНИЕ

284

_12_.05.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.05. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.153 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Ц.А.Г. ***, срещу определение № 1103/24.04.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1077/2016 год., с което е допълнено определение № 3093/2016 год. по гр.д. 1077/2016 год. на ВОС, като е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение молбата й за освобождаване от заплащане на депозит за вещо лице в размер на 300 лв. по същото дело. В жалбата се твърди, че съдът не е взел предвид, че жалбоподателката няма доходи, живее от помощи на приятели и от пенсията на майка си, че е влошено здравословно състояние. Жалбоподателката е обжалвала и допълненото определение № 3093/2016 год. с ЧЖ от 29.12.2016 год., по която е образувано ч.гр.д. 153/2017 год. Доколкото с определение №1103/2017 год. се поправя ОФГ в предходния акт, то следва да се приеме, че жалбата атакува по същество актът, с който се отказва освобождаване от заплащане на такси и разноски по делото, а не самата поправка на ОФГ. За тази жалба е заплатена такса по гр.д. 153/2017 год. на ВАпС.

На насрещната страна „ПИБ“ АД е връчен препис от първата жалба, по която е изразено становище за неоснователността й.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това.

Пред ОС производството се развива по жалби на г-жа А. срещу действия на ЧСИ – изготвени разпределения на суми след проведена публична продан.

Госпожа Ц.А. е в трудоспособна възраст, с възможност да реализира доходи. Представени са доказателства, че има заболявания – паническо разстройство, диабет ІІ степен, тахикардия, през 2014 год. се е лекувала в болница от „синкоп“. Твърдяла е, че е безработна и разведена, че живее с безработния си син и няма доходи. Твърдяла е, че има недвижими имоти, които са възбранени, като един от тях бил продаден, както и че са запорирани банковите й сметки.

От доказателствата по делото не се установява г-жа А. да не разполага със средства, с които да заплаща таксите и разноските по делото, тъй като не е доказала да е безработна, не е доказала, че възбранените имоти не могат да реализират доходи от наем, здравословното й състояние не е доказано да я лишава от трудоспособност.

 Следователно, понастоящем искането й за освобождаване от заплащане на такси и разноски в процеса, е неоснователно и подлежи на отхвърляне.

Атакуваният акт на ОС подлежи на потвърждаване.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1103/24.04.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1077/2016 год., с което е допълнено определение № 3093/2016 год. по гр.д. 1077/2016 год. на ВОС, като е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение молбата НА Ц.А.Г. за освобождаване от заплащане на разноски по делото; както и самото определение № 3093/2016 год. по същото дело на ВОС в същия смисъл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: