О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

300

 

гр.Варна,    08  .05.2015 г.

 

 

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на осми май, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

-

         Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 211 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на П.В.М. от гр.Варна срещу решение № 461/16.03.2015 г. по в.гр.д.№ 615/15 г. на Окръжен съд-Варна – VІІІ състав в частта му, имаща характер на определение, с която е прекратено производството по делото и е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановление за разноски, съдържащо си в ПДИ по изп.дело № 20147150400542 по описа на ЧСИ Миглена Пашова. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         Противната страна не е изразила становище по жалбата.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

         За да постанови обжалвания съдебен акт, съдът е приел, че посочването на дължимите разноски в поканата за доброволно изпълнение не е сред действията на ЧСИ, изрично посочени като обжалваеми в чл.435, ал.2 от ГПК. Този извод на съда не се споделя от настоящата инстанция.

         В новия ГПК е въведен изричен списък на действията и отказите на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани. Т.е. вместо генералната възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/ е въведен т.н. „ексклузивен” подход, установен в разпоредбите на чл. 435, чл. 463 и чл. 503 от ГПК, където са визирани конкретните действия и откази на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване, както и лицата, разполагащи с право на жалба за всяко от тях. Така поотделно са посочени действията, допустими за обжалване от взискател, длъжник, съпруг на длъжника, трето лице и лице, внесло задатък.

С изменението на чл. 435, ал.2 от ГПК, ДВ, бр.100 от 2010 г., бе изрично предвидена от законодателя възможността по този ред, длъжникът да обжалва и постановлението на съдебния изпълнител за разноските. Упражняването на това право от длъжника не е поставено в зависимост от предварително подаване на искане до съдебния изпълнител за изменение размера на разноските и постановяване на изричен отказ от него. Затова, неправилно окръжният съд е приел, че длъжникът няма право на жалба, доколкото не бил налице обективиран отказ на съдебния изпълнител да намали разноските.

В настоящия казус, определените от съдебния изпълнител разноски, изчислени към този етап на изпълнителното производство, са били съобщени на длъжника с призовката за доброволно изпълнение и той е изразил недоволството си срещу размера им в подадената пред окръжния съд жалба. Същата не е била недопустима, поради липсата на предмет, както е посочил окръжния съд, поради което и решението в обжалваната му част, имаща характер на определение е неправилно и подлежи на отмяна.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ОТМЕНЯВА решение № 461/16.03.2015 г. по в.гр.д.№ 615/15 г. на Окръжен съд-Варна – VІІІ състав в частта, имаща характер на определение, с която е оставена без разглеждане жалба вх. № 201/15.01.2015 г. при ЧСИ Миглена Пашова, с вх. № 5932/20.02.2015 г. по описа на Окръжен съд - Варна, депозирана от адвокат К.П. - процесуален представител на П.В.М. - длъжник, срещу Постановление за разноски, съдържащо се в ПДИ с изх. № 15/05.01.2015 г. по изп.д. № 20147150400542 по описа на ЧСИ Миглена Пашова, рег. № 715 на КЧСИ, за намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност и е прекратено производството по в.гр.д. № 615/2015 г. по описа на ВОС и ВРЪЩА ДЕЛОТО за произнасяне по жалбата в тази й част.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.