ОПРЕДЕЛЕНИЕ №273

 

                                                     

 

                                     20 04.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на …20……април 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

 

        Членове: Петя Петрова     

  

                      Юлия Бажлекова                                       

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 211 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано е по частна жалба на Р.Х.Р., подадена чрез адв. А.Г., против разпореждане № 19 от 11.01.2016 г. на Силистренския окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 178/2015 г., с което е върната касационната й жалба срещу решение №130 от 28.09.2015 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради нарушения на процесуалния закон, като е молила за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за администриране на касационната й жалба. Навела е оплаквания, че при липсата на редовно връчено й съобщение с указанията на съда за поправяне нередовността на касационната жалба, срокът за отстраняването им не е започнал да тече, поради което окръжният съд е процедирал неправилно, връщайки жалбата поради неотстраняване в срок на недостатъците й.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за основателна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане № 19 от 11.01.2016 г., окръжният съд е върнал касационната жалба на Р.Р. с вх. № 3161/03.11.2015 г., подадена срещу решение № 130 от 28.09.2015 г. по в.гр.д. № 178/2015 г. на Силистренския окръжен съд, поради неотстраняване в срок на недостатъците й.

Подадената от жалбоподателката касационна жалба е била нередовна (към същата не е било приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 ГПК с копие за другата страна и жалбата не е била приподписана от адвокат), поради което съдът, с разпореждане от 04.11.2015 г., е дал указания за поправянето й в едноседмичен срок с предупреждение за връщането й при неизпълнението им.

Съобщението с указанията на съда е пратено на посочения от жалбоподателката адрес и е върнато с отбелязване от 15.12.2015 г. на длъжностното лице по призоваването, че адресът е посещаван многократно, но лицето не е открито. С разпореждане от 16.12.2015 г., съдът е приложил съобщението към делото, приемайки същото за редовно връчено на страната, а след изтичане на едноседмичния срок е върнал жалбата.

В случая, окръжният съд неправилно е върнал касационната жалба, приемайки че указанията за поправяне на нередовностите в касационната жалба са били съобщени на жалбоподателката, чрез връчване на съобщението по реда на чл.41, ал. 2 от ГПК. Това е така, тъй като не са били удостоверени от длъжностното лице по призоваването предпоставките по чл. 41, ал.1 от ГПК, а именно, че лицето е отсъствало от адреса, който е съобщило по делото, повече от един месец. В призовката липсва отбелязване на датите, на които адресът е бил посетен и жалбоподателката не е била намерена на него, нито че това е било сторено в период от един месец, за да се приеме, че лицето не е пребивавало на адреса в продължение на повече от месец. В този случай, при липсата на удостоверяване отсъствието на жалбоподателката от адреса в продължение на повече от един месец, съдът не е имал основание да приложи съобщението по делото и да счита същото за редовно връчено на страната на 15.12.2015 г. Поради липсата на редовно връчване на указанията на съда, страната не може да бъде санкционирана за непоправяне на нередовностите в касационната й жалба в срока, с връщане на същата.

Доколкото в случая не намира приложение процедурата по връчване чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47 ГПК, оплакванията в настоящата частна жалба касаещи неизпълнението й, са неотносими към казуса.

С оглед изложеното, предвид липсата на предпоставките по чл. 286, ал.1, т.2 ГПК, обжалваното разпореждане е неправилно и следва да бъде отменено и делото върнато на окръжния съд за продължаване на производството по администриране на касационната жалба от момента на връчване на указанията за поправяне на нередовностите.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 19 от 11.01.2016 г. на Силистренския окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 178/2015 г. и ВРЪЩА делото на Силистренския окръжен съд за продължаване на производството по администриране на касационната жалба, съобразно дадените в мотивите на настоящото определение указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: