ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№290

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  15.05.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 212/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.К.И. чрез процесуалния му представител адв. А.А. срещу разпореждане № 1948/01.03.2017 год по в.гр.д. № 1484/2016 год, с което е върната касационна жалба вх.№ 5846/27.02.2017 год. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на касационната жалба.

В постъпилия отговор от „А.-….“ ООД чрез процесуалния му представител юрисконсулт Т.И.Б. се изразява становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 280 ал.2 т.3 от ГПК не подлжат на касационно обжалване решенията по въззивни дела по трудови спорове, освен решенията по исковете с правно осн. чл. 344, ал.1, т.1,2 и 3 от КТ и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудови правоотношения с цена на иска над 5000 лв. От текста на цитираната разпоредба се вижда, че са изключени от касационен контрол решенията по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудови правоотношения с цена под 5000 лв.

В настоящия случай предмет на делото са обективно съединени искове за трудово възнаграждение и мораторни лихви, всеки един от които е с цена под 5000 лв, поради което постановеното въззивно решение не подлежи на касационно обжалване. Ето защо разпореждането за връщане на касационната жалба е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1948/01.03.2017 год по в.гр.д. № 1484/2016 год, с което е върната касационна жалба вх.№ 5846/27.02.2017 год.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.