О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

309

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение-втори състав, в закрито съдебно заседание на 14…. 05.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№213/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Варнаком”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя Г.С.К., против протоколно определение от 18.03.2015г. постано- вено по гр.д.№39/13г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото е спряно на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване на производството по т.д.№2033/14г. по описа на ВОС, т.о. с влязъл в сила съдебен акт.В жалбата се твърди, че обжалваното определение е неправилно по изложените в същата съ -ображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продъл- жаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемите Т.К. Н, Н.К. Коста -динов и „В”ООД в подадения писмен отговор чрез процесуален предста -вител поддържат становище за неоснователност на жалбата и молят обжалва -ното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.  

Производството пред ВОС е образувано по предявени от Т. К Н, Н.К.К. и „В”ООД, гр.Девня против Д С А и „В”ЕООД искове: 1/ за признаване за установено по отношение на Диман Стефанов Атанасов, че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално заверен под - пис, с което Т.К. Николаева в качеството си управител и пред -ставляващ „Вандом”ООД е упълномощила Д С А да се раз -порежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД; 2/ за признава - не за установено по отношение на Диман Стефанов Атанасов, че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Диман Стефанов Ата -насов, действайки като представител на управителя на „Вандом”ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е нищожен като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД; 3/ за осъждане на „Варнаком”ЕООД да предаде на „Вандом”ООД владението върху гореописания недвижим имот на осн. чл.108 от ЗС.

В исковата си молба ищците Т.К. Н, Н.К.К. и „В”ООД излагат, че с договор за покупко-про - дажба, обективиран в н.а.№120/04г., „Вандом”ООД, представлявано от управи- теля Т.К. Н, е закупило недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, с площ от 5000 кв.м., при съответни граници.

На 28.12.2007г. е сключен договор, обективиран в н.а.№177/07г., с който „В”ООД, действайки чрез представителя Диман Стефанов Атанасов, като упълномощен от представляващия дружеството управител Т.К. Николова, е продал сам на себе си гореописания недвижим имот.Договорът е сключен въз основа на неистински документи - пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално заверен подпис, съгласно което Т.К. Николова в качеството си на управител на „Вандом”ООД е упълномощила Д С А да се разпорежда с притежавания от дружеството имот по начин, какъвто намери за необходимо, вкл. да договаря сам със себе си, декларации по чл.264 от ДОПК и по чл.25 от ЗННД от Т.К. Н, както и протокол от общото събрание на двамата съдружници в дружеството Т.К. Н и Н.К.К., обективиращ тяхно решение за продажба на този имот, като всички тези документи са с подправени подписи, на лицата, посочени като техни издатели.За сключване на договора ищците, които не са познавали лицето Диман Стефанов Атанасов и не са го упълномощавали, узнали случайно в последните дни на 2007г. от представители на „Банка Пиреос България”АД, в чиято полза дружеството е учредило договор -на ипотека с н.а. №10/27.12.2007г., като за извършеното престъпление сезирали ВРП на 02.01.2008г.

С договор, обективиран в н.а.№24/18.01.2008г. Диман Стефанов Атанасов, действайки чрез пълномощника си Г Я С-П, е продал гореописания недвижим имот на Х К Х.С договор, обективи- ран в н.а.№7/03.02.2010г., Х К Х е продал недвижимия имот на ответника „Варнаком”ЕООД, който понастоящем упражнява фактическа власт върху него.

С влязла в сила на 10.02.2012г. по присъда по НОХД №3976/11г по описа на ВРС, ІІ състав, Д С А е признат за виновен за гореописа - ните извършени от него престъпления по чл.211, пр.1, вр. чл.209, ал.1 от НК и чл.316, вр. чл.308, ал.1 от НК.

Извършеното упълномощаване на 10.12.2007г. е нищожно, защото не носи подписа на лицето, посочено като упълномощител, последващата сделка от 28. 12.2007г. е нищожна като сключена от лице без представителна власт, с догово -рите, обективирани съответно в н.а.№24/08г. и н.а.№7/10г., не е прехвърлена собственост, предвид което и дружеството ответник упражнява фактическа власт върху процесния недвижим имот без основание.

Излагат и, че със заявление от 27.12.2008г. и уточняваща молба от 17.01. 2008г. Д С А е поискал от СГС вписване на промени по партидата на „Вандом”ООД, като е представил протокол от общо събрание на съдружниците от 12.08.2007г., обективиращ решение за прехвърляне на дружес- твените дялове на трето лице, пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално завере -ни подписи на двамата съдружници-Т.К. Н и Н.К.К., с което го упълномощават да продаде собствените им дружествени дялове, сключен въз основа на това пълномощно договор от 18.12. 2007г. с нотариално заверени подписи, с който Д С А като пълномощник на всеки от съдружниците продава изцяло дружествените им дялове на себе си.Подписите върху протокола от общото събрание и пълномо -щното са подправени.

С решение от 23.01.2008г. на СГС, ф.о., са вписани исканите промени, а именно прехвърляне на дружествени дялове, заличаване като съдружници на Т.К. Николаева и Н.К.К., вписване като едноличен собственик на Д СА, заличаване на Т К. Н като управител, впиване като управител и пред- ставляващ на Д С А, вписване на нов учредителен акт и промяна седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Габрово.С решение на ОС-Габрово от 13.02.2008г. е открита партида на „В”ЕООД. По заявление на Д.А от 11.03.2008г. е извършено вписване 200804210 94419 чрез пререгистрация на „Вандом”ЕООД в ТР при АВ по реда на ЗТР.По заявление от 09.09.2008г. е извършено вписване по партидата на дружеството 20080910165625 на нови обстоятелства - прехвърляне на 50 дружествени дяла от Д С А на Д АС, съответно заличаване на Д С А и вписване на Д А С като нов едноличен собственик и управител.По последващи заявления от 28.11.2008г. и 08.12.2008г. са извършени вписвания на нови промени в ТР при АВ за прехвър -ляне на дружествени дялове, вписване на нови съдружници и нови представля - ващи.

Със споразумение, одобрено по НОХД №17784/12г. по описа на СРС, 122 състав, Д С А се е признал за виновен за извършените от него горепосочени престъпления по чл.316, вр. чл. 309 от НК.

Въз основа на неистинските документи и като резултат от извършените от Диман Стефанов престъпления в ТР са вписани несъществуващи обстоятелства въз основа на подправени документи, които не отразяват волята на собствени -ците на капитала на дружеството.Т.К. Николова и Н.К. Николов са предявили искове с пр.осн. чл.29, ал.1 от ЗТР против „В”ООД, представлявано от вписаните в ТР негови управители, за призна- ване за установено, че всички гореописани обстоятелства, вписани по партидата на дружеството, са несъществуващи, който спор е преюдициален по отношение на настоящия, т.к. при уважаване на предявения иск и заличаване на несъщест -вуващите обстоятелства, правата на двамата ищци като съдружници и представ -ляващи дружеството ще бъдат възстановени.

По искане на ищците производството по делото е било спряно до приключ - ване на производството по предявения от тях иск по т.д.№407/11г. по описа на ОС-Благоевград.

С влязло в сила на 13.05.2014г. решение са уважени предявените от Т.К. Н и Н.К. Н против „В”ООД искове с пр.осн. чл.537, ал.2, вр. чл.604 от ГПК и чл.29 от ЗТР, като е признато за установено по отношение на „Вандом”ООД, че по партидата на „В” ООД в ТР са вписани следните несъществуващи обстоятелства: съгласно реше - ние от 23.01.2008г. - прехвърляне на дружествени дялове от Т. К Н и Н.К. Н на Д С А, заличаването на Т.К. Н и Н.К. Ни като съдружници и вписване като едноличен собственик на капитала и управител на Д С А, заличаване на Т.К. Н като управител, вписване на нов учредителен акт и промяна седали - щето и адреса на управление на дружеството в гр.Габрово, съгласно вписване под №20080421094419 чрез пререгистрация на „В” ЕООД в ТР при АВ, съгласно вписване под №20080910165625-прехвърляне на 50 дружествени дяла от Д С А на ДА Ст, съответно заличаване на Д С А и вписване на Д А С като нов едноличен собственик и управител, промяна седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Благоевград, съгласно вписване под №20081128120583-прехвърляне на 50 дружествени дяла от Д А С на И П Д, съответно заличаване на Д А С и вписване на И П Д като нов едноличен собственик и управител, вписване на нов учредителен акт, съгласно вписване под №20081209113045-прехвърляне на 16 дружествени дяла от И П Дна С И Н, прехвърляне на 16 дружествени дяла от И П Д на Р Д Н, вписване на нови управители: Све Иванов Ников и Радослав Димитров Нейков, вписване на С И Н, И П Д и Р ДН като управляващи и представляващи заедно и поотделно дружеството, продължаване дейността на дружеството като ООД, вписване на нов дружествен договор.

След влизане в сила на цитираното решение производството по делото е въз -обновено с определение от 02.06.2014г.На 01.09.2014г. е депозирана молба от Пламен Димитров Момчилов в качеството му на вписан в ТР управител на „Вандом”ООД за отказ от предявения иск с пр.осн. чл108 от ЗС.

С молба от 13.03.2015г. ищците са поискали производството по делото да бъде спряно на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване на производството по т.д.№2033/14г. по описа на ВОС, гр.о., образувано по предявени искове от Т.К. Николова и Н.К. Николов против „В”ООД с пр.осн.чл.29, ал.1 от ЗТР за приемане за установено, че с вписвания от 19.11.2012г., 27.03.2013г., 11.03.2014г. и 22.05.2014г., съответно за прехвър -ляне на дружествени дялове от И П Д на С И Н и Р Д Н, вписването им като нови управители, прехвърляне на дружествени дялове от С И Н и Рлав Ди Н на П Д М и Д Г Д, вписване на нови съдружници и управители - П ДМ и Д Г Д, вписване на ново седалище и адрес на управление на дружеството в гр.Девня, налагане на запор върху дружествени дялове, приемане на нов съдружник-Н. Ф Ф и увеличаване капитала на дружеството от 5 000лв. на 20 000лв., са вписани несъществуващи обстоятелст -ва.

С обжалваното протоколно определение съдът е постановил исканото от ищците спиране на производството.

Исковата молба, по която е образувано производството пред ВОС, страда от нередовности по см. на чл.127 от ГПК.Като ищец по два от предявените искове е посочено дружеството „В”ООД.За това дружество исковата молба е подписана от адв.П.С. в качеството му на процесуален представител на дружеството, упълномощен от управителя Т.К. Николаева.Към датата на подаване на исковата молба-07.01.2013г., а и в хода на производството пред ВОС, лицето Т.К. Николаева няма качеството на вписан в ТР управител и представляващ ищцовото дружество.Т.К. Ни -колаева е била вписана като управител на дружеството до вписване на проме -ните с цитираното решение на СГС от 23.01.2008г.С влязло в сила решение е установено, че са вписани несъществуващите обстоятелства относно продажба на дружествени дялове и вписване на нов управител, като последица от това установяване е, че се заличава вписаното обстоятелство, като заличаването, обаче няма обратно действие - ТР №1/02г. на ОСГК на ВКС.Така и за всички останали обстоятелства, предмет на т.д.№407/11г. по описа на БОС.След пода -ване на исковата молба по това дело са били вписани нови обстоятелства по партидата на дружеството и те са предмет на т.д.№2033/14г. по описа на ВОС. Производството по това дело обаче не е преюдициално за настоящото.При евен- туалното уважаване на предявените по него искове последица ще бъде  залича -ването на вписаните обстоятелства, но отново с действие за напред.Възможно е след подаване на исковата молба по т.д.№2033/14г. да се впишат нови промени по партидата на дружеството, които няма да са предмет на т.д.№2033/14г. по описа на ВОС, и отново да се впишат несъществуващи обстоятелства, което ще означава, че дори и да се заличат обстоятелствата, предмет на т.д.№2033/14г., отново не би си стигнало до заличаване на всички обстоятелства, настъпили след 23.01.2008г. и отново Т.К. Николаева не би се легити -мирала като управител на дружеството, така щото да може да подпише исковата молба.Последната следва да бъде подписана от лицата, вписани понастоящем в ТР като представляващи дружеството, за да отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК.Ако съдът счита, че в нарушение принципа, прокламиран от чл.3 от ГПК, има нарушаване правото на защита на дружеството ищец, като се приеме наличие на противоречие между интересите на представляван /дружеството/ и представител /вписаните в ТР негови управители/ евентуално приложение може да намери нормата на чл.29, ал.4 от ГПК.

Предвид изложеното съдът приема, че производството по т.д.№2033/14г. по описа на ВОС, т.о. не е преюдициално за производството по настоящото дело, поради което същото неправилно с обжалваното определение е било спряно на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.Последното следва да бъде отменено и делото вър -нато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно дадените указания, вкл. и преценка правния интерес от предявените искове по отношение на ищеца Н.К.К., направените воле - изявления за отказ от исковете и откритото производство по несъстоятелност по отношение на „Вандом”ООД.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.03.2015г. постановено по гр.д. №39/13г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото е спряно на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване на производството по т.д. №2033/14г. по описа на ВОС, т.о. с влязъл в сила съдебен акт, и

ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: