ОПРЕДЕЛЕНИЕ

316

_11_.06.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _11_.06. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.213 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, по ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от К.Г.К., срещу разпореждане № 9917/07.12.2017 год. на ОС ВАРНА по в.ч.гр.д. 2018/2017 год., с което му е върната частна жалба вх.№ 28098/10.10.2017 год. срещу определение № 2474/26.09.2017 год. по същото дело. В жалбата се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като страната е изпълнила указанията на съда.

Насрещните страни И.С.К. и Г.Т.И. са изразили становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на жалба срещу определение по същото дело, ПОСТАНОВЕНО в производство по обжалване на определение на РС, с което е оставена без уважение молба на г-н К. за възстановяване на срок за изпълнение на указания за заплащане на д.т. по ЧЖ.

Разпореждането е незаконосъобразно.

Върнатата ЧЖ е подадена в срок срещу определението по ч.в.гр.д. 2018/2017 на ВОС. Частната жалба е оставена без движение на 13.10.2017 год. с указания /л.51 от делото/ да представи препис за другата страна, да организира приподписване на жалбата от адвокат и да се представи изложение на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално да се посочи позоваване на радпоредбата на чл. 280, ал.1, т.3 ГПК. Разпореждането е съобщено на страната на 20.10.2017 год. На 30.10.2018 год. по делото е постъпило още едно копие от ЧЖ, придружено от уточняваща молба и пълномощно. Уточнителната молба е подадена по пощата в срок. Повторно съдът е оставил без движение ЧЖ като е дал указания /л.60/ да се представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване или страната да уточни с какво конкретно се позовава на чл. 280, ал.1, т.3 ГПК. Разпореждането е съобщено на страната на 22.11.2017 год. и не е постъпила нова молба от страната. Съответно ЧЖ е върната.

Съдът намира, че страната е изпълнила указанията на съда за представяне на изложение на основанията за дсопускане до касационно обжалване. Качеството на изложението е въпрос по същество от компетентността на ВКС.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото върнато за одминистриране на ЧЖ.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 9917/07.12.2017 год. на ОС ВАРНА по в.ч.гр.д. 2018/2017 год., с което му е върната частна жалба вх.№ 28098/10.10.2017 год. срещу определение № 2474/26.09.2017 год. по същото дело И ВРЪЩА делото на ОС за администриране на ЧЖ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: