О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

314

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение-втори състав, в закрито съдебно заседание на …15. 05.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№214/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от И.Р.И. против определение №328/07.04.2015г., постановено по гр.д.№147/15г. по описа на ДОС, гр.о, с което е върната предя -вената от И.Р.И. против Министерство на правосъдието искова молба и производството по делото е прекратено.В жалбата се твърди, че обжал -ваното определение е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.  

Производството е образувано по подадена искова молба от И.Р.И..В същата е посочил, че не е доволен от недобросъвестното изпълнение на държавен съдебен изпълнител Грета Ялъмова от СИС при РС-Силистра. Същата е запорирала в цял размер получаваната от ищеца инвалидна пенсия за покриване на съдебни такси, в резултат от което действие същият е без доход 9 месеца.Претендира за нанесените му морални щети и търпян системен глад да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер от 20 000лв.След оставяне на производството без движение за отстраняване нередовности на исковата молба в уточняваща молба от 05.02.2015г. е посочил, че не е доволен от незаконните действия на държавен съдебен изпълнител Грета Ялъмова, изразяващи се в из -пращане на съобщение на недеклариран от него адрес и невдигане на запора на длъжника против волята на взискателя, следствие което не му била преведена пенсията за месец август.Действията й накърняват жестоко достойнството му и го злепоставят пред децата му, че не желае да им заплаща издръжка.Претендира ответникът Министерство на правосъдието /посочен и в титулната част на молбата като ответник/ да бъде осъден му заплати за причинените морални щети обезщетение в размер на 50 000лв., ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното изплащане.След оставяне на производството без движение за отстраняване нередовности на исковата молба в уточняваща молба от 23.03.2015г. ищецът е посочил, че е длъжник по изп.д.№ 20133420400414, като е осъден да заплаща издръжка на децата си.Незаконо -съобразните действия на ДСИ се изразяват в изпращане на съобщения на недеклариран от него адрес и разпореждане от ДСИ с пенсията му за месец август /въпреки, че се е разбрал с майката на децата да се вдигне запора и така да получават навреме издръжката, защото, когато пенсията се преведе на съдеб - ния изпълнител, изплащането й на децата се забавя с близо месец/.С тези действия съдебният изпълнител засегнал жестоко достойнството му.След оста -вяне на производството без движение за отстраняване нередовности на исковата молба в уточняваща молба от 07.04.2015г. ищецът е посочил, че незаконо -съобразните действия по изп.д.№20133420400414 по описа на СИС при РС -Силистра са: изпращане на съобщения на недеклариран от ищеца адрес, неза -коносъобразно разполагане с пенсията му, която не му е изплатена за месец август, като по закон пенсията следва да стига да пенсионера.С действията си ДСИ го довел до страдания, които и децата му виждат.

Предвид гореустановеното съдът приема, че в достатъчна степен, макар и с непрецизна формулировка, ищецът е направил изложение на фактическите обстоятелства, от които произтича спорното материално право, като исковата му молба, след извършване на цитираните уточнения, удовлетворява изискванията на чл.127 от ГПК.Посочил е, че насочва исковата си претенция против Минис -терство на правосъдието, което е страната, легитимирана да отговаря по предя -вения иск.Посочил е в какво се състои искането му - осъждане на ответника да му заплати сумата от 50 000лв., представляваща обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди, изразяващи се в накърняване на достойнството му и злепоставяне пред децата му.Посочил е, че е претърпял тези вреди в резултат от незаконосъобразните действия на ДСИ Грета Ялъмова по изп.д.№201334 20400414 по описа на СИС при РС-Силистра, по което той е имал качеството длъжник и по отношение на него е провеждано принудително изпълнение.Посо- чил е кои са твърдените незаконосъобразни действия на ДСИ Грета Ялъмова, а именно изпращане на съобщения до него по изп.дело на недеклариран адрес и принудително изпълнение върху вземането му за инвалидна пенсия - налагане на запор и удръжка на цялата пенсия, вкл. след противопоставянето на това действие от страна на взискателя по изп.дело.Изискванията на чл.128 от ГПК също са изпълнени - с определение №291/24.03.2015г. ищецът е освободен от заплащане на държавни такси и разноски в производството, приложил е препис от исковата молба, уточняващите молби към нея и приложенията към тях за ответника.

По изложените съображения съдът приема, че неправилно с обжалваното определение първоинстанционният съд е приел, че ищецът не е отстранил нере - довностите на исковата молба и на това основание е прекратил производството по делото.Определението следва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.      

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №328/07.04.2015г., постановено по гр.д.№147/15г. по описа на ДОС, гр.о, и

ВРЪЩА делото на Добрички окръжен съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: