ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

260

Гр.Варна,14.04.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 14. 04.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. № 214 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д.№ 214/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по частна жалба вх.№ 1471/10.03.2016 г. на В.В., подадена чрез адв. Д.М., против решение № 39/23.02.2016 г., постановено по гр.д. № 79/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

 С молба вх.№ 1980/01.04.2016 г., жалбоподателят е заявил оттегляне на жалбата.

Поради това и на основание чл. 278, ал.4 от ГПК във вр. с чл. 264, ал.1 ГПК настоящото производство, образувано по оттеглената жалба, следва да бъде прекратено.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 214/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: