ОПРЕДЕЛЕНИЕ

333/06.06.2017

гр.Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на шести юни, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 214 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на „Юробанк Ергасиас“ АД, гр.Атина, Гърция срещу определение № 760/21.03.2017 г. по гр.д.№ 502/2017 г. на Окръжен съд - Варна, с което е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Съдът е сезиран с обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 464, ал. 1 от ГГЖ, предявени от „Юробанк Ергасиас" АД, гр. Атина, Гърция срещу „Булярд Корабостроителна индустрия“ АД, гр. Варна, В. Т. и В. Ж., двамата - граждани на Република Украйна и “Калирой Навигейшън Къмпани Лимитид“, гр. Валета, Малта, като корабособственик на м/к „Анастасия К“, чрез корабния агент на кораба ЕТ „Христранс - Николай Христов", гр. Бургас.

Твърденията са, че в протокол за разпределение от 30.01.2017 г. по изпълнително дело № 20167190400306 на ЧСИ Станислава Янкова е включено вземане в размер на 294 423,30 лева в полза на „пазачите“ на м/к „Анастасия К“ /първите трима ответници/. Оспорва се квилифицирането им от ЧСИ като такива с право на предпочтително удовлетворяване, преди вземането на ищеца, имащ качеството на ипотекарен кредитор, което определя правения интерес от исковете по чл. 464, ал. 1 от ГПК - да се приеме за установено, че първите трима ответници нямат вземания с право на предпочтително удовлетворение в размер на 294 423,30 лева от длъжника по изпълнителното дело „Калирой Навигейшън Къмпани Лимитид“.

Настоящата инстанция изцяло споделя изводите на първоинстанционния съд за недопустимост на предявените искове. С отрицателния установителен иск по чл. 464 от ГПК се цели отричане съществуването на вземане, но само при конкуренция между взискатели. По този ред могат да бъдат оспорвани вземания, обективирани в изпълнителния титул, послужил за образуване на изпълнителното производство.

Процесиите вземания произтичат от възложено на ответниците по реда на чл. 470 от ГПК пазене на описана движима вещ - моторен кораб „Анастасия К“, а определеното от ЧСИ възнаграждение на пазачите, подлежащо на предварително внасяне по чл. 472 от ГПК, по същността си съставлява направени от взискателя разноски по изпълнителното дело, подлежащи на репариране по реда на чл. 79 от ГПК.

В този смисъл, поради липса на пасивна легитимация по иска с правно основание чл. 464, ал. 1 от ГПК, предявените искове са недопустими и правилно производството по делото е прекратено.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 760/21.03.2017 г. по гр.д.№ 502/2017 г. на Окръжен съд - Варна.

 

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 


ЧЛЕНОВЕ:!.