О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

373

 

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание на …03. 06.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                        СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№216/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по частна жалба вх.№253/03.02.2014г., подадена от М.Д.Д. против протоколно определение, постановено в о.с.з. на 27.01.2014г. по гр.д.№820/13г. по описа на Софийски окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на М.Д.Д. за отделяне на предявен иск в друго производство.В жалбата се твърди, че обжалваното определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявеният от жалбоподателя иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД се отдели в друго производство, евентуално се задължи първоинстанционният съд да отдели предявения иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД в друго производство.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.  

Производството пред СОС е образувано /след изпращането му по реда на чл.23, ал.3 от ГПК с определение №2063/16.09.2013г., постановено по ч.гр.д.№ 3349/13г. по описа на САпС/ по предявен на 06.10.2008г. иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД от М.Д.Д. против Кооперация „Сета 92”, гр.София, Деси -слав Х.К. и Т.Х.К. за обявяване за недейст -вителен по отношение на ищеца на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№26/01г., с който Кооперация „Сета 92”, гр.София е продала на Д.Х.К. и Т.Х.К. недвижим имот с адм.адрес ***., проведено на 27.01.2014г., ищецът е отправил искане предявеният от него допълнително в това производство с уточняващата му молба от 04.07. 2011г. иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на сключения между него и Кооперация „Сета 92”, гр.София на 30.11.1998г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с адм.адрес гр.София, ул.”Отец Паисий” №71-75, ет.1, ап.1/от този договор се твърди, че произтича качеството кредитор на ищеца по предявения иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД/, да бъде отделен в самостоятелно производство.

С атакуваното протоколно определение молбата за отделяне на този иск в друго самостоятелно производство е оставена без уважение с мотиви, че понас - тоящем съдът не е сезиран с такъв предявен такъв иск, защото с влязло в сила определение от 19.11.2012г., постановено по гр.д. №194/12г. по описа на Монтански окръжен съд/на този съд делото е било изпратено по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, като след постановяването му всички съдии от състава на съда са се отстранили от разглеждане на делото и същото е изпратено на друг съд по реда на чл.23, ал.3 от ГПК/, е отказано да бъде приет за съвместно разглеждане в това производство предявеният от М.Д. иск с пр.осн. чл. 19, ал.3 от ЗЗД, вкл. и защото по естеството си искът с пр. осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД е консти -тутивен, а не инцидентен установителен и не подлежи на приемане за съвместно разглеждане по реда на чл.212 от ГПК, съответно е недопустимо подобно пос -ледващо обективно съединяване на искове от ищеца. 

Постановеното от СОС протоколно определение, с което е отказано отделяне по реда на чл.210, ал.2 от ГПК в друго производство на предявен иск, не е от категорията на подлежащите на самостоятелно обжалване с частна жалба акто -ве.Неговото обжалване не е нито предвидено изричното в закона, нито това оп -ределение има временно или окончателно преграждащ по-нататъшното развитие на делото характер по отношение на предявен от ищеца иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД с уточняващата му молбата му от 04.07.2011г., депозирана по гр.д. №74/ 10г. по описа на Врачански окръжен съд/на последния делото е било изпратено по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, като впоследствие всички съдии от състава на съда са се отстранили от разглеждане му и същото е изпратено на друг съд по реда на чл.23, ал.3 от ГПК/, след оставяне на производството без движение от съда за уточняване петитума на подадената искова молба.Обжалваното опреде -ление няма преграждащ характер, т.к. с него не е прекратено производството по посочения иск, като в случай, че такъв е предявен, но не е приет за съвместно разглеждане в това производство поради липса на процесуална възможност за подобно последващо обективно съединяване на искове, способът за защита на страната при евентуално забавеното администриране на молбата му в самостоя -телно производство е друг. 

По изложените съображения съдът приема, че частната жалба като подадена против неподлежащ на самостоятелно обжалване акт е недопустима, предвид което и образуваното по нея производство пред въззивната инстанция следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№216/15г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: