О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

282/22.05.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22. 05.2018г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№216/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от „Августстрой”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя В.В.В., чрез процесуалния му представител адв.Г.П., против определение №807/30.03.2018г., постановено по в.гр.д.№701/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по жалба вх.№1754/21.02.2018г., пода -дена от „Августстрой”ЕООД против отказ на ЧСИ Р. Т. да спре изпъл -нителното производство по изп.д.№20187170400006, обективиран в разпореждане от 09.02.2018г., както и „Августстрой”ЕООД е осъдено да заплати на Ц. Д.П. сумата от 300лв., представляваща разноски за адв.възнаграждение на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени обжалваното действие на ЧСИ и се постанови исканото спиране.

Въззиваемата страна Ц.Д.П. в депозирания отговор по жал - бата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Р.Р. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определе -ние да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Въззиваемите „Круз”ЕООД, гр.Варна, Е. В. З. и К. П.З. не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№701/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№1754/21.02.2018г., подадена от „Августстрой”ЕООД против действие на ЧСИ Р. Т., рег.№717, с район на действие ОС-Варна, по изп.дело №20187170400006 - разпореждане от 09.02.2018г., с което е отказано спиране на изпълнението по цитираното изп.дело на осн. чл.432, ал.1, т.2 от ГПК.В жалбата се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно предвид следното.„Августстрой” ЕООД е присъединен по право взискател по изп.дело на осн. чл.459, ал.1 от ГПК, като кредитор, в чиято полза е допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, към които е насочено принудителното изпълнение, която възбрана е вписана преди насочване на изпълнението от първоначалния взискател по изп.дело №20187170400006.„Августстрой” ЕООД е ищец по т.д.№646/17г. по описа на ВОС, т.о. с предявен иск против „Круз”ЕООД с пр.осн. чл.266, ал.1 от ЗЗД за осъждане на последното да му заплати сумата от 258 992, 94лв., както и предя -вени искове с пр.осн. чл.135 от ЗЗД против „Круз”ЕООД,  Е. В. З.-. и К. П. З. за обявяване относителната недействителност на договори за покупко-продажба, обективирани в н.а.№117/22.04.2016г. и н.а. № 118/22.04.2016г., с които „Круз”ЕООД се е разпоредило в полза на Захариеви с притежавани от него права на строеж за два обекта.С влязло в сила към датата на жалбата в тази му част решение искът с пр.осн. чл.266, ал.1 от ЗЗД е уважен до сумата от 105 396, 33 лв., а тези с пр.осн. чл.135 от ЗЗД изцяло, както и са присъдени разноски.Като взискател по чл.459, ал.1 от ГПК ЧСИ го уведомила на 25.01.2018г., че е насрочен опис и оценка на недвижимите имоти, собственост на „Круз”ЕООД , върху които дружеството има наложена възбрана, както и върху тези, предмет на исковете с пр.осн. чл.135 от ЗЗД.„Круз”ЕООД, Е. В. З. и К. П. З., последните двама като ипотекарни гаран -ти, легитимирайки се с н.а.№117/22.04. 2016г. и н.а. №118/22.04.2016г., са учредили договорни ипотеки върху имотите за обезпечение вземането на първоначалния взискател по изп.д. Ц.Д.П. към „Круз”ЕООД с цел да увредят кредитора „Августстрой” ЕООД като създадат затруднения и направят невъзможно удовлетворяване претенциите на дружеството.Предвид недействителността по отношение на дружеството на договорите за продажба, нямат правна сила и договорните ипотеки.За удовлетворяване на вземанията си дружеството следва да насочи изпълнение върху цялото имущество на длъжниците, което е необходимо да бъде запазено в цялост.Доколкото решението по т.д.№646/17г. не е изцяло влязло в сила „Августстрой” ЕООД е поискало спиране на изп.дело от ЧСИ на осн. чл.432, ал.1, т.2 от ГПК, неправилно отказано с обжалваното разпореждане, т.к. продължаването на принудителното изпълнение би довело до невъзможност дружеството да удовлетвори вземанията си против посочените лица.Претендира се обжалваното действие да бъде отменено и вместо него да бъде постановено спиране на изпълнението по изп.дело до влизане в сила на решението по т.д. №646/17г. по описа на ВОС, т.о.   

Въззиваемият Ц.Д.П. е подал в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмени възражения по жалбата.

Въззиваемите „Круз”ЕООД, гр.Варна, Е. В. З. и К. П. З., уведомени, не са подали в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмени възражения по жалбата.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

 Изп.дело дело №20187170400006 е образувано на 13.01.2018г. въз основа на изпълнителен лист от 29.12.2017г., издаден по ч.гр.д.№18874/17г. по описа на ВРС, ХХ състав, с който длъжникът „Круз”ЕООД е осъден да заплати на Ц.Д.П. посочените в листа суми, представляващи дължима за връщане продажна цена по предварителен договор за продажба на недвижим имот от 05.04.2016г., развален със споразумение от 04.07.2017г., и дължима неустойка, ведно със закон -на лихва, както и разноски, издаден в заповедно производство по чл.418 от ГПК. Принудителното изпълнение е насочено към собствени на „Круз”ЕООД недвижими имоти, находящи се в гр.Варна, ул.”Райко Жинзифов”№22, съответно с идентифи -катор 10135.1506.135.4.5/апартамент №6/ и идентификатор 10135.1506.135.4.17 /паркомясто/, върху които за обезпечение на посоченото вземане дружеството е учредило ипотека в полза на Ц.Д.П. с н.а.№165/21.07.2017г., както и към собствените на Е. В. З. и К. П. З.недвижими имоти, находящи се в гр.Варна, ул.”Райко Жинзифов”№22, съответно с идентификатор 10135.1506.135.4.1/апартамент №1/ и с идентификатор 10135.1506. 135.4.13/апартамент №14/, върху които последните двама като ипотекарни гаранти, легитимирайки се с н.а.№117/22.04.2016г. и н.а. №118/22.04.2016г., са учредили ипотека със същия н.а.№165/21.07.2017г. за обезпечение на посоченото вземане на Ц.П..Възбрана върху имотите е вписана в СВ-Варна на 24.01.2018г.Насрочени са опис и оценка.

„Августстрой” ЕООД е присъединен по право взискател по изп.дело на осн. чл.459, ал.1 от ГПК, като кредитор, в чиято полза е допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, към които е насочено принуди -телното изпълнение, която възбрана е вписана преди насочване на изпълнението от първоначалния взискател по изп.дело №20187170400006 - по ч.т.д.№514/17г. по описа на ВОС, т.о. е допуснато обезпечение на бъдещ иск на „Августстрой” ЕООД против „Круз”ЕООД с пр.осн. чл.266, ал.1 от ЗЗД за сумата от 95 528, 28лв. чрез налагане на възбрана върху собствените на „Круз”ЕООД обекти с идентификатори 10135.1506.135.4.5/апартамент №6/ и 10135.1506.135.4.17 /паркомясто/, вписана в СВ-Варна на 09.05.2017г.

По т.д.№646/17г. по описа на ВОС, т.о. „Августстрой”ЕООД е предявил цитира - ните искове с пр.осн. чл.266, ал.1 от ЗЗД и чл.135 от ЗЗД.По последните исковата молба е вписана на 14.06.2017г.С молба от 31.01.2018г. „Августстрой”ЕООД е поискал от ЧСИ спиране на изп.дело на осн. чл.432, ал.1, т.2 от ГПК, излагайки посочените в горецитираната му жалба факти с разликата, че към датата на мол - бата решението на ВОС не е било отчасти влязло в сила.Молбата е изпратена за становище на първоначалния взискател, който с молба от 08.02.2018г. е посочил, че не желае изп.дело да бъде спирано, като с припадащата се на този присъединен взискател сума следва да бъде процедирано съобразно предвиденото в чл.459, ал.2 и ал.3 от ГПК.

В нормите на чл.435, ал.1 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са посочени действията на СИ в изпълнителното производство, които взискателят е легитими -ран да обжалва.В съвкупност хипотезите на чл.435, ал.1 от ГПК уреждат възмож -ността взискателят да обжалва действията на СИ, които препятстват развитието на изпълнителното производство в цялост или препятстват конкретните изпълнителни действия по него.Видно от разпоредбата е, че отказът на СИ да спре принудител -ното изпълнение, доколкото не е действие препятстващо развитието на изпъл -нителното производство, не е сред предвидените в чл.435, ал.1 от ГПК действия, които взискателят разполага с правото да обжалва.С правото да обжалва подобен отказ разполага само длъжникът на осн. чл.435, ал.2, т.6 от ГПК.В тази връзка и подадената жалба се явява недопустима и образуваното по нея производство под - лежи на прекратяване.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено следното.„Августстрой”ЕООД е претендирало от ЧСИ спиране на изп.производство на осн. чл.432, ал.1, т.2 от ГПК, т.е. по искане на взискателя.За да бъде спряно по посочения ред в цялост изп.производство, по което има множество взискатели, следва искането да изхожда от всички тях, защото всеки от тях може да направи ис- кане по чл.432, ал.1, т.2 от ГПК за спиране на изп.производство за удовлетворяване на неговото вземане, но не и на чуждите такива така, както в случая е процедирало „Августстрой” ЕООД.Ако и теоретично да е имало искане за спиране на изп. производство от всички взискатели, а СИ е продължил изпълнението, то за евент. настъпили вреди редът за отговорност е различен.По същество и с молбата си от 31.01.2018г. за спиране на изп. производство по реда на чл.432, ал.1, т.2 от ГПК жалбоподателят се опитва да достигне обезпечение не по предвидения ред.Ако има частично влязло в сила решение по осъдителната си претенция, жалбопода -телят може да се снабди с изп.лист и да го представи по изп.дело. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посо - ченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производ -ство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ВОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.На въззивае -мата страна следва да бъдат присъдени претендираните от нея разноски за настоящото производство в размер на 300лв., представляващи адв.възнаграждение съгласно представения договор за правна защита и съдействие от 26.04.2018г.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №807/30.03.2018г., постановено по в.гр.д. №701/18г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА „Августстрой”ЕООД, ЕИК 148006042, седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Бдин”№17, да заплати на Ц.Д.П., ЕГН **********, адрес ***, сумата от 300лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред настоящата инстанция, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: