О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

314/25.05.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 05.2017г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№217/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.Образувано по повдигнат спор за подсъдност пред Варненски апелативен съд с определение №146/05.05.2017г., пос- тановено по гр.д.№107/17г. по описа на ШОС, за определяне на съда, компетентен да се произнесе по искова молба на „Митра Транслейшънс”ООД, ЕИК 103913291 с рег.№5497/19.04.2017г. на ШРС.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

По подадената от „Митра Транслейшънс”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя М. К. И., против Община Шумен искова молба с рег.№ 5497/19.04.2017г. е образувано гр.д.№1057/17г. по описа на ШРС, прекратено от последния и изпратено по подсъдност на ШОС, т.к. е прието, че родово компетен -тен да се произнесе като първа инстанция по предявения иск за собственост с оглед неговата цена - над 50 000лв. е ШОС и от ШОС е повдигнат разглежданият спор за подсъдност с горецитираното определение като е прието, че цената на предявения иск е под 50 000лв.

В исковата си молба ищецът излага, че е собственик на два недвижими имота, находящи се в гр.Шумен, ул.”Добри Войников”№19, съставляващи два самостоя -телни обекта, находящи се в сграда с идентификатор 83510.667.178.4, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.667.178, първият от които самостоятелен обект с идентификатор 83510.667.178.4.1 с РЗП 101, 50 кв.м. с предназначение за търговска дейност и вторият самостоятелен обект с идентификатор 83510.667.178. 4.2 с РЗП 101, 50 кв.м. с предназначение за търговска дейност, ведно със съответ -ните им ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, придобити с договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в н.а. №120/16г.Праводателите му са придобили собственост с договор за дарение, обе -ктивиран в н.а.№186/93г., а техните праводатели са придобили собственост чрез реституция по реда на ЗВСВОНИ.Двата обекта са съставлявали два масивни дюкя -на с галерия в партерния етаж на жилищната сграда със застроена площ от 101, 50 кв.м., отчуждени през 1949г. по реда на ЗОЕГПНС и съответно възстановени с влизане в сила на ЗВСВОНИ през 1992г.

След отчуждаването през 1949г. на магазините в партерния етаж на сградата останалите части от същата са продължили да бъдат собственост на физически лица, които през 1983г. са ги продали на държавата с договор от 13.10.1983г., сключен с ОНС Шумен по реда на НДИ/отм., действаща към посочената дата/. Съгласно договора се продават цялото дворно място с площ от 525 кв.м., с адрес гр.Шумен, ул.”Добри Войников”№19, съставляващо тогава имот пл.№4416, кв.255 по плана на гр.Шумен, ведно с подробно описаните в него сгради и постройки.

След сключване на договора за придобитата от държавата собственост е съставен АДС №4144/15.11.1983г., в който са посочени: дворно място с площ от 525 кв.м.; жилищна сграда с площ от 102, 70 кв.м.-на втори етаж, масивна конструкция, година на построяване-1923г., таван с площ от 87, 42кв.м., масивна конструкция, година на построяване-1923г.; жилищна сграда с площ от 41, 24 кв.м., масивна конструкция, година на построяване преди 50г.; навес с обем 61 куб.м., паянтова конструкция, година на построяване преди 50г., стопанска сграда с площ от 56 куб.м., подобрения и насаждения.

Въпреки, че в договора за продажба от 13.10.1983г. е вписано, че държавата придобива и находящите се в сградата изби със застроена площ от 72, 81 кв.м., както и лятна кухня и тоалетна с едноскатен покрив, последните несамостоятелни помещения не са описани в АДС, така и по отношение на стълбищата съм придобитите с договора жилища.      

Имотът, придобит от държавата с договора от 13.10.1983г., впоследствие е при -добит от Община Шумен по силата на закона като е отписан от актовите книги за недвижими имоти частна държавна собственост със заповед от 10.04.1998г. на областен управител на осн. чл.2, ал.1, т.6 и чл.2, ал.2, т.2 от ЗОС, вр. §7, ал.1, т.6 от ЗМСМА и за него е съставен АОС №438/05.04.1999г., в който е описан като: имот пл.№4416, кв.255, състоящ се от дворно място, цялото от 525 кв.м.; жилищен етаж-102, 70 кв.м., таван-87 кв.м.; жилищна сграда-41 кв.м., стопански сгради-117 куб.м., триетажна пристройка със ЗП 60 кв.м. и РЗП 274, 5 кв.м., като през 2005г. на осн. чл.60, ал.2 от ЗОС/в редакцията му, действаща към посочената дата/ са вписани корекции в описанието на имота, което следва да се чете като ПИ №4416, попадащ УПИ V-адм.нужди, кв.255д с площ от 525 кв.м., втори етаж от двуетажна масивна сграда със ЗП 102, 70 кв.м. и тавански етаж със ЗП 87, 42 кв.м. - сграда построена 1923г., едноетажна полумасивна постройка със ЗП от 101, 62 кв.м., строена  преди повече от 50 г. и триетажна масивна пристройка със ЗП-60 кв.м., построена 1990г. През 2007г. в акта е отбелязано, че триетажната масивна пристройка със ЗП 60 кв.м. е била продадена с договор от 11.06.2007г. на Валентин Парушев Въков.

По КККР, одобрени със заповед от 25.11.2005г., имотът, собственост на Община Шумен, съставлява имот с идентификатор 83510.667.178.4.3, представляващ вто -рия етаж от двуетажната масивна сграда с идентификатор 83510.667.178.4.

Ответникът е съставил  нов АОС за този имот с №4895/09.03.2017г., където го е описал като трети етаж от триетажна сграда със ЗП 102, 70 кв.м. и изба с площ от 72, 81 кв.м., заедно с 0, 3802 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, като и е взето решение от ОбС Шумен на 30.03.2017г. за неговата продаж -ба чрез търг.

Поддържа, че сграда с идентификатор 83510.667.178.4 е в режим на етажна собственост, като два от самостоятелните обекти в нея са собственост на ищеца, а третият е собственост  на ответника.Твърди, че посочената в АОС №4895/09.03. 2017г. изба с площ от 72, 81 кв.м. не представлява избено помещение, принадлеж -ност към обекта на ответника, а представлява обща част на сградата.Твърди и, че ответникът не притежава посочените 0, 3802 % ид.ч. от общите части на сградата, като посоченият в акта размер не е определен в съответствие с разпоредбата на 40, ал.1 от ЗС.

Предвид изложеното претендира да се приеме за установено, че „Митра Транс -лейшънс”ООД е съсобственик на изба с площ от 72, 81 кв.м. и същата представ -лява обща част на сграда с идентификатор 83510.667.178.4, както и да се определи по реда на чл.40, ал.1 от ЗС размера на дела на дружеството в общите части на същата сграда. 

 Така формулираният петитум в исковата молба по отношение на първата от претенциите не е уточнен.Видно от изложената фактология е, че ищецът твърди право на собственост върху ид.ч. от посоченото избено помещение, цялото с площ от 72, 81 кв.м., което помещение счита за обща част на сградата, която е в режим на етажна собственост от 1992г./съответно оспорва посоченото в титула за собстве- ност на ответника, че същото съставлява прилежащо помещение към неговия обект/, без да посочва на каква ид.ч. твърди, че е собственик като придобита с цити- рания н.а.№120/16г.Видно от представената данъчна оценка на имот с идентифи -катор  83510.667.178.4.3, в която са посочени жилище с площ от 102, 70 кв.м. и мазе с площ от 72, 81 кв.м. е, че данъчната оценка само на избеното помещение е под 50 000лв.В случай, че ищецът уточни конкретния размер на твърдените, че са притежавани от него ид.ч. от избеното помещение, предмет на установителния му иск с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК, които съответно се оспорват от ответника, цената на иска, определена по реда на чл.69, ал.1, т.2 от ГПК, би била по-малка от 50 000лв. и родово компетентен да се произнесе по същия като първа инстанция би бил ШРС.Ищецът, обаче е предявил и втора претенция с пр.осн. чл.40 от ЗС с искане да бъдат определени притежаваните от него ид.ч. от общите части на сградата/техният процент и не е посочен в титула му за собственост, като същевременно той оспорва посочения такъв процент в титула за собственост на ответника с твърдения, че той не е действителният такъв, отговарящ на критериите на чл.40 от ЗС/.По искове с пр.осн. чл.40 от ЗС, които имат за предмет установя -ване дела идеални части от общите части на сградата на собственик, съответен на стойността на неговия обект, цената на иска се определя на основата на данъчната оценка на притежавания от ищеца обект в етажната собственост.По делото не са представени данъчни оценки на притежаваните от ищеца два обекта, предвид което и понастоящем не може да се определи цената на всеки от исковете с пр. осн. чл.40 от ЗС.Ако те са под 50 000лв. за всеки един от самостоятелните обекти, делото би било подсъдно на ШРС.Ако някой от обектите е с данъчна оценка над 50 000лв. съответно на ШОС - чл.104, т.6 от ГПК.

При липса на необходимите данъчни оценки по исковете с пр.осн. чл.40 от ЗС и уточнения на исковата молба по иска с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК/който безспорно е с цена под 50 000лв./, съдът приема, че делото следва да бъде изпратено на ШРС, който следва да проведе необходимото производство за отстраняване нере -довностите на исковата молба, съответно след получаване на данъчни оценки за недвижимите имоти, собственост на ищеца, да определи цената на исковете с пр. осн. чл.40 от ЗС в размер на данъчните оценки и в случай, че някои от тях е над 50 000лв. да изпрати делото по подсъдност на ШОС, а съответно, ако не е, да се произнесе ШРС като първа инстанция.   

  Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Компетентен да се произнесе по предявените с искова молба рег.№5497/19.04. 2017г. от „Митра Транслейшънс”ООД против Община Шумен искове в производство по отстраняване горецитираните нередовности на исковата молба е Районен съд-Шумен, който след получаване на необходимите данъчни оценки на недвижимите имоти, собственост на ищеца, и определяне цената на исковете с пр.осн. чл.40 от ЗС в размер на данъчните оценки, ако някоя от тях надвишава 50 000лв. следва да изпрати делото по подсъдност на ШОС, а в противен случай да се произнесе като първа инстанция.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: