О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

363/03.06.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 03.06.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№218/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въз - зивна жалба от Д.П.А. против решение №15/28.01.2016г., поста -новено по гр.д.№748/14г. по описа на ДОС, гр.о., в частите му, с които жалбопода -телят е осъден да заплати на „Добруджа холдинг”АД, гр.Добрич сумата от 65 000лв., съставляваща получено от него парично възнаграждение без основание - по недейс -твителен на осн. чл.40 от ЗЗД договор за правна защита и съдействие, сключен на 14.05.2012г., ведно със законната лихва, считано от 12.06.2014г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 12 345, 78лв., представляваща обезщетение за забава за периода 22.07.2012г.-11.06.2014г., както и е осъден да заплати съдебно-деловодни разноски в размер на 7 282, 82лв.

По гр.д.№748/14г. ДОС е сезиран с предявени от „Добруджа холдинг”АД против Д.П.А./предпочитан ответник/ и П.Г.Г./евент -уален ответник/ главни и евентуални искове както следва.

Предявени искове против Д.П.А. за осъждането му да заплати сумата от 65 000лв., получена от него по договор за правна защита и съдействие от 14.05.2012г., сключен между „Добруджа холдинг”АД, представлявано към посочената дата от изп.директор П.Г., и Д.А. в качеството му на адвокат, който договор е нищожен поради липса на съгласие, евентуално нищожен поради споразу -мяване на представителя - изп. директор П.Г. и ответника Д.А. във вре- да на дружеството, евентуално е прекратен с оттегляне на поръчката, без да има до оттегляне на поръчката осъществено от довереника изпълнение, като се претен -дират и законни лихви върху главницата, считано от 22.07.2012г. до 11.06.2014г., както и от 12.06.2014г./датата на подаване на исковата молба/ до окончателното изп - лащане/.

В случай, че се приеме, че предявените против ответника Д.П. А.искове са неоснователни и същите бъдат отхвърлени, се претендира ответни -кът П.Г.Г. да бъде осъден да заплати на дружеството сумата от 65 000лв., представляваща обезщетение за претърпените от ищеца вреди в резултат от противоправното действие на П.Г., изразяващо се в сключване от дружес -твото, чрез представляващия го към тази дата изп.директор П.Г., на неизгод -ния и безполезен договор за правна защита и съдействие от 14.05.2012г. с Д.Алек -сиев, от което и е произтекла вреда за дружеството в размер на 65 000лв., представ -ляваща заплатено по този договор адв.възнаграждение на Д.А..

Видно от изисканата справка по НОХД №703/15г. по описа на ДРС е, че същото е образувано по обвинителен акт, с който на П.Г.Г. е повдигнато обвинение, за това, че на 14.05.2012г. в гр.Добрич, като длъжностно лице-изп.дирек -тор на „Добруджа холдинг”АД съзнателно е сключил неизгодна сделка - договор за правна защита и съдействие с дата 14.05.2012г. със страни „Добруджа холдинг”АД и Д.П.А. с предмет цялостно проучване и проверка на сключените сделки с активи и акции на дружеството, с уговорено възнаграждение в размер на 65 000лв., от което и на 28.06.2012г./датата на превеждане на сумата от сметка на дружеството по сметка на Д.А./ е произлязла значителна вреда за „Добруджа холдинг”АД, което той представлявал, в размер на 65 000лв.Служебно известно е на съда и, че с присъда от 31.05.2016г., постановена по НОХД №703/15г.,  подсъдимият П.Г. е признат  за виновен за това, че на 14.05.2012г. като длъжностно лице - изп.директор на „Добруджа холдинг”АД съзнателно сключил неизгодна сделка с горепосочените страни и предмет, от което е произлязла значителна вреда за дру -жеството в размер на 65 000лв., поради което и на осн. чл.220, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложе-но с изпитателен срок.Понастоящем присъдата не е влязла в сила.

Съдът приема, че производството по НОХД №703/15г. по описа на ДРС е преюди -циално за производството по настоящото дело пряко по отношение на исковете, предявени против П.Г.Г./същите не са разгледани от ДОС поради несбъдване на вътрешното процесуално условие, под което са предявени, но поради обжалване на решението от Д.А. същите са пренесени за разглеждане и пред настоящата инстанция/.Произнасянето на наказателния съд по отношение на деянието, противоправността и вината са задължителни за гражданския съд, а в настоящия случай и относно размера на вредата, доколкото същата е част от съста -ва на престъплението по чл.220, ал.1 от НК, посочен в присъдата.Производството по наказателното дело е преюдициално и по отношение на исковете предявени против първия ответник касателно причиняването на вреда на дружеството при споразу -мяването за сключването на договора от 14.05.2012г.Предвид изложеното и съдът приема, че производството по настоящото дело следва да бъде спряно до приключ -ване на производството по НОХД №703/15г. по описа на ДРС, 12 състав.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по в.гр.д.№218/16г. по описа на ВАпС, гр.о. до приключва- нето на производството по НОХД №703/15г. по описа на ДРС, 12 състав с влязъл в сила съдебен акт, на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: