ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

282

 

Гр.Варна,08. 05.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 08 май, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

                     Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 219 по описа на Апелативен съд Варна за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 267, ал.1 от ГПК и е образувано по следните жалби:

- по въззивната жалба вх.№ 709/05.02.2014 г., подадена от Мюсюлманско изповедание  гр.София чрез адв.К.П.Р., против решение №10/01.07.2014 г., постановено по гр.д. № 2/2013 г. по описа на Шуменския окръжен съд в частта му, с която са отхвърлени предявените от Мюсюлманското изповедание гр.София срещу Българската държава искове: - с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК във вр. с § 5 от ПЗР на ЗВ да се признае за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственик  на едноетажни масивни сгради с идентификатор 83510.660.228.1 със застроена площ от 269 кв.м. и идентификатор 83510.660.228.3 със застроена площ от 54 кв.м., които функционално са обединени в една сграда, находящи се в поземлен имот  с идентификатор 83510.660.228  по кадастралната карта  и кадастралните регистри, одобрени със заповед  РД -18-52/25.11.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповед КД -14-27.1158/31.05.2010 г. на началника на СГКК Шумен, с площ от 3 415 кв.м., със стар идентификатор 1872 в кв. 67б по плана на гр.Шумен, с административен адрес гр.Шумен, ул. „Тотлебен” №6; - с правно основание чл.108 от ЗС във вр. с § 5 от ПЗР на ЗВ да се признае за установено  по отношение на ответника, че ищецът е собственик на поземлен имот с идентификатор 83510.660.228  по кадастралната карта  и кадастралните регистри, одобрени със заповед  РД -18-52/25.11.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповед КД -14-27.1158/31.05.2010 г. на началника на СГКК Шумен, с площ от 3 415 кв.м., със стар идентификатор 1872 в кв. 67б по плана на гр.Шумен, с административен адрес гр.Шумен, ул. „Тотлебен” №6, при съседи на поземления имот  ПИ 83510.660.227,   ПИ 83510.660.222, ПИ 83510.660.221, ПИ 83510.660.220, ПИ 83510.660.217, ПИ 83510.660.231, ПИ 83510.660.215, ПИ 83510.660.214, ПИ 83510.660.213, ПИ 83510.660.212, ПИ 83510.660.211, ПИ 83510.660.210, ПИ 83510.660.209, ПИ 83510.660.229 и ПИ 83510.660.207 и да се осъди ответникът  да предаде на ищеца владението върху поземлен имот с идентификатор 83510.660.228.

Жалбоподателят е сочил, че решението в обжалваната му част е неправилно, като е молил за отмяната му, за уважаване на предявените искове и присъждане на разноските.

Насрещната страна - държавата, чрез старши експерт юрист Николай Тодоров, е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата и е молила за потвърждаване на  решението в обжалваната му част.

Искания по доказателствата страните не са заявили.

- по частна жалба вх.№ 1761 от 31.03.2014 г., подадена чрез Николай Тодоров старши експерт /юрист/, процесуален представител на областния управител на област Шумен, представляващ държавата, против определение № 89/26.02.2014 г., постановено по гр.д. № 2/2013 г. на Шуменския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молба с вх.№ 630/31.01.2014 г. на държавата за изменение на решение №10/17.01.2014 г. по гр.д. № 2/2013 г. по описа на ШОС в частта му за разноските по чл.248 ГПК.

Жалбоподателят е сочил, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно, като е молил за неговата отмяна и за допълване на решението с осъждане на ищеца да заплати направените разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение. Изложил е средните оплаквания: - неправилно окръжният съд квалифицирал молбата като такава за изменение на решението в частта за разноските, а не като молба за допълване на решението в частта на разноските, предвид липсата на произнасяне по разноските; - по делото били налице доказателства за сторени разноски за вещо лице, за които изобщо липсвало произнасяне на първостепенния съд; - следвало да бъде присъдено адвокатско възнаграждение в полза на ответника, защото страната била представлявана от лице с юридическо образование, като списък по чл. 80 от ГПК не бил необходим;

Насрещната страна не е подала отговор на частната жалба.

И двете жалби са подадени в срок, от лица с правен интерес от обжалване на съответните актове на окръжния съд и са допустими.

С определение № 278 от 07.05.2014 г. на Варненския апелативен съд, от материалите по в.гр.д. № 219/2014 г., е била отделена частна жалба вх.№ 1673/27.03.2014 г. на Мюсюлманско изповедание гр.София, подадена чрез адв. К.П.Р., против разпореждане № 335/18.03.2014 г., постановено по гр.д.№ 2/2013 г. на Шуменския окръжен съд, с което е върната въззивна жалба /допълнение/ вх.№ 1385/12.03.2014 г. на Мюсюлманско изповедание гр.София. По тази частна жалба е било образувано в.ч.гр.д. № 228/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, което към момента е висящо. Произнасянето по в.ч.гр.д. № 228/2014 г. има значение за правилното решаване на настоящото дело, тъй като има отношение и към предмета на настоящото въззивно производство. Налице е хипотезата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК и въззивното производство по в.гр.д. № 219/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде спряно до приключване на производството по в.ч.гр.д. № 228/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд с окончателен съдебен акт.

С оглед изложеното,  и на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, Апелативен съд –Варна

                       О   П    Р    Е    Д     Е    Л     И   :

 

СПИРА производството по в.гр.д. № 219/2014 г. по описа на Апелативен съд Варна до приключване на производството в.ч.гр.д. № 228/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд с окончателен съдебен акт.

След приключване на производството по в.ч.гр.д. № 228/2014 г. по описа на Варненския апелативен с окончателен съдебен акт, делото /в.гр.д. № 219/2014 г. по описа на Апелативен съд Варна/ да се докладва незабавно на състава за предприемане на следващи процесуални действия.

 

Определението може да се обжалва пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: