ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№301

 

_05_.05.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _05_.05. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 219 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО шест ЧАСТНИ ЖАЛБИ срещу определение № 3946/19.11.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2929/2015 год., с което е прекратено производството по делото и са оставени без разглеждане жалбите срещу действията на ЧСИ С. Д. рег.№ 718 по изп.д. № 3191/2012: жалба от 09.07.2015 г. на Г.Я.С. – П., Т.Я.П., „Т.” ООД, представлявано от Г.Я.С. – П., Т.Я.П., и ЕТ „Т.-л. – Г.С.”, представляван от Г.Я.С. – П., срещу действията, извършени от частен съдебен изпълнител /ЧСИ/  С. Д., по изп.д. № 20127180403191, изразяващи се в изготвяне на протокол за опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г. и постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г.–23.07.2015 г.; жалба от 20.07.2015 г. на „И.” ООД – Варна, представлявано от управителя Х.Б. срещу извършените по делото изпълнителни действия, а именно: протокол за опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г. и постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г.–23.07.2015 г.; жалба от 31.07.2015 г. на Г.Я.С. – П., Т.Я.П., „Т.” ООД, представлявано от Г.Я.С. – П., Т.Я.П., и ЕТ „Т.-л. – Г.С.”, представляван от Г.Я.С. – П., срещу действията, извършени от частен съдебен изпълнител /ЧСИ/  С. Д., по изп.д. № 20127180403191, изразяващи се в изготвяне на протокол за опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г., постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г.–23.07.2015 г., както и протокол за обявяване на купувач от 24.07.2015 г.; жалба от 31.07.2015 г. на Я.А.П. срещу протокол за опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г., постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г.–23.07.2015 г., както и протокол за обявяване на купувач от 24.07.2015 г..

Пред ВапС са подадени следните жалби: 1. от „И.” ООД – Варна, представлявано от управителя Х.Б., срещу определението в частта му, с която е прекратено производството по жалбата на същото дружество срещу описа от 20.08.2014 год. и неспазването на надлежния процесуален ред преди самата публична продан в периода 23.06.2015 – 23.07.2015 год. В жалбата се твърди, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като лишава дружеството от защита в качеството му на трето за изпълнението лице, което има право на жалба по чл. 435, ал.4 ГПК. Твърди се, че в описаните имоти е бил налице преместваем обект –тента, който в деня на описа бил във владение на дружеството. Твърди се, че не е коректно описан обект – ресторант, изнесен на публична продан, където не е посочено, че се преминава именно през тентата, собственост на дружеството, за да се свържат ресторанта и кухнята. Твърди се, че ще се стигне до осребряване на имущество на «И.» ООД. Твърди се, че определянето на цената е в обхвата на проверката на законосъобразността на постановлението за възлагане, съобразно т.8 от ТР 2/2015 год. на ОСГТК на ВКС по т.д. 2/2013 г. Атакувани са и процедурите по обявяване на публичната продан и уведомяване на страните за изпълнителните действия.;

2. от «Т.» ООД, гр. Варна, ЕИК 103310293, представлявано от Г.Я.С. – П., Т.Я.П., срещу определението в частта му, касаеща изготвяне на опис  от 20.08.2014 год., постановление за обявяване на публична продан и връчване на ПДИ и ППИ. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно по мотиви, че съдът не е взел предвид всички сочени от страните доказателства, имащи значение за делото. Изложени са подробни доводи по незаконосъобразността на уведомяването и извършването на описа. Мотивите са подобни на тези от предходно описаната жалба.

3. от «Т.» ООД, гр. Варна, ЕИК 103310293, представлявано от Г.Я.С. – П., Т.Я.П., срещу определението в частта му, касаеща провеждането на публична продан , насрочена за 24.07.2015 год. и другите, описани по-горе предхождащи проданта действия – опис и ПДИ и ППИ. Атакува се процедурата, като противоречаща та чл. 483, 484, 487, ал.4 ГПК. Преповторени са доводи и от предходните две жалби.

4. от Г.Я.С. – П., Т.Я.П., и ЕТ „Т.-л. – Г.С.”, представляван от Г.Я.С. – П., срещу определението, касаещо прекратяване на производството по тяхна жалба срещу изготвяне на протокол за опис от 20.08.2014 год. и обявяване на публична продан, връчване на съобщения по изпълнителното дело. Твърди се, че определението е незаконосъобразно и не са взети предвид всички сочени от страните доказателства. Твърди се, че атакуваните действия са част от процедурата по провеждане на публичната продан и попадат в обхвата на проверката на съда. Изложени са подобни на предходните жалби мотиви;

5. от Г.Я.С. – П., Т.Я.П., и ЕТ „Т.-л. – Г.С.”, представляван от Г.Я.С. – П., срещу определението, касаещо провеждането на публична продан , насрочена за 24.07.2015 год. и другите, описани по-горе предхождащи проданта действия – опис и ПДИ и ППИ. Атакува се процедурата, като противоречаща та чл. 483, 484, 487, ал.4 ГПК. Преповторени са доводи и от предходните жалби.;

6. от Я.А.П., като ипотекарен гарант, среу определението, касаещо жалбата й срещу протокола за описа, обявяване на публичната продан, обявяване на купувач и връчване на съобщенията. Изложени са подобни доводи.

Срещу жалбите не е постъпил писмен отговор от насрещната страна ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по следните жалби: жалба от 09.07.2015 г. на Г.Я.С. – П., Т.Я.П., „Т.” ООД, представлявано от Г.Я.С. – П., Т.Я.П., и ЕТ „Т.-л. – Г.С.”, представляван от Г.Я.С. – П., срещу действията, извършени от частен съдебен изпълнител /ЧСИ/  С.Д., по изп.д. № 20127180403191, изразяващи се в изготвяне на протокол за опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г. и постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г.–23.07.2015 г.; жалба от 20.07.2015 г. на „И.” ООД – Варна, представлявано от управителя Х.Б. срещу извършените по делото изпълнителни действия, а именно: протокол за опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г. и постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г.–23.07.2015 г.; жалба от 31.07.2015 г. на Г.Я.С. – П., Т.Я.П., „Т.” ООД, представлявано от Г.Я.С. – П., Т.Я.П., и ЕТ „Т.-л. – Г.С.”, представляван от Г.Я.С. – П., срещу действията, извършени от частен съдебен изпълнител /ЧСИ/  С.Д., по изп.д. № 20127180403191, изразяващи се в изготвяне на протокол за опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г., постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г.–23.07.2015 г., както и протокол за обявяване на купувач от 24.07.2015 г.; жалба от 31.07.2015 г. на Я.А.П. срещу протокол за опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г., постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г.–23.07.2015 г., както и протокол за обявяване на купувач от 24.07.2015 г..

В жалбите са изложени подобни оплаквания – не са е връчени ПДИ на длъжниците, протоколът за опис е съставен в нарушение на закона, ЧСИ не се е съобразил с действителните права на собственост, не е изготвена адекватна оценка на имотите. Иска се отмяна на описаните действия на ЧСИ.

В срока по член 436, алинея 2 от ГПК пред ОС е постъпил писмен отговор от взискателя „Юробанк България” АД, в който е изложено становище за недопустимост на жалбите, а също така и за неоснователност, ако се приеме, че същите са допустими.

Съобразно нормата на член 436, алинея 3 от ГПК към преписката са приложени и обяснения на съдебния изпълнител, в които е описана хронологията на извършените от него изпълнителни действия и е изразено становище за недопустимост на жалбите и неоснователност на наведените оплаквания.

По отношение на жалбата на «И.»  ООД, гр. Варна, това ЮЛ е трето за изпълнителния процес. За да има право на жалба, то следваше да твърди, че са налице предпоставките на чл. 435, ал.4 ГПК – че изпълнението е насочено към вещ, която в деня на описа е била в негово владение. В случая няма такова твърдение. Твърди се само, че описаният недвижим имот се състои от два обекта, като за обслужването им се ползва движима вещ, собственост на дружеството. Нито в протокола за опис, нито в публичната продан изпълнението не е насочено срещу движими вещи, поради което и не е налице хипотезата на чл. 435, ал.4 ГПК. Освен това, по този въпрос вече е налице произнасяне по жалба на «И.» ООД от ВОС и липсва промяна в обстоятелствата, които е взел предвид съдът. Жалбата е недопустима.

По отношение на останалите жалби, те са подадени от лица, които са длъжници или са приравнени на длъжници в изпълнителния процес. Не е налице нито една от лимитативно изброените от закона хипотези, в които жалбата на длъжниците би била допустима по чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК.

Връчването на съобщения в изпълнителния процес не подлежи на самостоятелен контрол.

Описът и обявяването на публичната продан не се приемат за същинско изпълнително действие в съдебната практика, а само за подготвително такова и неподлежащо на самостоятелен контрол. 

Съобразно приетото в ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2/2013 г. от 26.07. 2015 г на ОСГКТ на ВКС в т. 1, отделното обжалване на опис на недвижим имот, преди предприемане на публична продан не е допустимо. Същото е и по отношение на останалите действия, посочени в жалбите. Съобразно т. 8 ТР на ВКС по ТД №2/2013 год., правото на жалба за длъжника в двете хипотези на чл. 435, ал.3 ГПК обхваща само нарушения на процедурата по чл. 489 – чл. 492 ГПК, каквито в жалбите по делото не се твърдят.

Посочените в депозираната жалба обжалвани действия, с оглед изложеното по - горе, попадат извън обхвата на нормата на чл. 435, ал.2 и 3 от ГПК.

Жалбите срещу действията на ЧСИ са били недопустими пред ОС, поради което и жалбите срещу прекратителното определение на ОС са неоснователни и следва да се оставят без уважение.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 3946/19.11.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2929/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: