О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

36/18.01.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18. 01.2018г., в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№22/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по следните подадени частни жалби: 1/ частна жалба вх.№31117/07.11.2017г., подадена от Я.А.П. против решение №1506/18.10.2017г., постановено по в.гр.д. №1284/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от Я.А.П. жалба против Постановление за възлагане на недвижим имот от 10.01.2017г., издадено от ЧСИ С. К.. по изп.д.№20127180403191; 2/ частна жалба вх.№31118/07.11.2017г., подадена от „Теора”ООД, гр.Варна, представлявано заедно от управителите Г.Я. С.-П. и Т.Я.П., Г.Я.С.-П., лично и в качеството й на ЕТ „Терра-лекс-Г.С.”*** и Т.Я.П. против решение №1506/18.10.2017г., постановено по в.гр.д.№ 1284/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от Я.А.П. жалба против Постановление за възлагане на недвижим имот от 10.01.2017г., издадено от ЧСИ С. К.. по изп.д.№20127180403191.В жалбите се твърди, че решението в обжалваната му част, имаща характер на съдебно определение, е неправилно по изложените в съ -щите сходни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна „Юробанк България”АД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговори по жалбите в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По жалба вх.№31117/07.11.2017г., подадена от Я.А.П..

Производството по в.гр.д.№1284/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано и по подадената от Я.А.П. жалба вх.№2810/13.03.2017г. /по описа на ЧСИ/ против действие съдебен изпълнител по изп.д.№20127180403191 по описа на ЧСИ С. К..рег.№718 и район на действие ОС-Варна: Поста - новление от 13.01.2017г. за възлагане на недвижим имот с идентификатор 10135. 1501.1126.1.8 върху П. В. С..Твърди се, че наддаването при проведената публична продан на горепосочения недвижим имот не е извършено надлежно и същият не е възложен по най-високата предложена цена по подробно изложени в жалбата съображения.Твърди се и, че ЧСИ не е индивидуализирал изрично имота доколкото е налице разминаване между посочената му площ в документа за собственост и тази, посочена в схемата по КККР, както и не е посочил съществуващата пристройка/изградена на по-късен етап/ към основната сграда, собственик на която не е „Теора”ООД, както и, че вторият етаж на пристройката не е част от втория етаж на основната сграда, изградена по-рано, като така купувачът на имота е въведен в заблуждение относно това, че купува целия хотел „Терра”, ведно с всички обслужващи помещения, което не отговаря на действителността, защото на втория етаж от пристройката са разположени помощни помещения към хотела, като собственик на тези помещения не е „Теора”ООД.Имотът с идентифи - катор 10135.1501.1126.1.8 не включва покрита и остъклена търговска площ, разпо -ложена на втория етаж на пристройката към основната сграда с ниво по-ниско с 34 см. от нивото на втория етаж от основната сграда, предвид което следва да се приеме, че не включва помощното помещение и битовката на хотел „Терра”.Жалбо- подателката като собственик е давала съгласието си само за надстрояване на втория етаж от основната сграда, но не е продавала притежаваните от нея ид.ч., нито е учредявала право на ползване.Като собственик на пристройката е разре - шила само временно ползването на втория етаж от пристройката на наемателя на хотел „Терра”.Поддържа и, че не са й били връчени надлежно изпратените по делото ППИ.Моли обжалваното постановление да бъде отменено.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 27.07. 2012г., издаден по ч.гр.д.№9608/12г. по описа на ВРС, ХХX състав, с който длъж -ниците: 1/ „Теора”ООД, гр.Варна, представлявано от управителите Т.Я.П. и Г.Я.С.-П.; 2/ Г.Я.С. -П. лично и в качеството й на ЕТ „Терра-Лекс-Г.С.”***; 3/ Т.Я.П. са осъдени да заплатят солидарно на кредитора „Юробанк И Еф Джи България”АД, гр.София/от 2013г. с наименование „Юробанк България” АД/ посочените в листа суми.Присъединен по право взискател е Държавата за вземанията й, посочени в представените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.

ПДИ са връчени на длъжниците на 07.11.2012г.Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижими имоти, върху които е била учредена с н.а. №85/11.06.2007г. договорна ипотека за обезпечаване на вземането му по договор за банков кредит №BL6700 от 06.06.2007г., за неизпълнение на задълженията по който е бил издаден впоследствие цитираният изп.лист от 27.07.2012г.

Ипотеки са учредени от длъжника „Теора”ООД върху негови 4 недвижими имота съгласно цитирания н.а. и от ипотекарния гарант Я.А.П. върху нейни 3 недвижими имота съгласно същия н.а., като всички имоти, съставляващи самостоятелни търговски обекти, са изградени в ПИ с идентификатор 10135.1501. 1126 и адм.адрес гр.Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев”№66, с площ по скица от 193 кв.м.

Едни от недвижимите имоти, върху които е учредена договорна ипотека с н.а. №85/07г. в полза на взискателя от длъжника „Теора”ООД, са: 1/ търговски обект, разположен на целия втори етаж на сграда, находяща се в гр.Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев”№66 със застроена площ от 100 кв.м., както и съответния процент ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с 2/3 ид.ч. от дворното място, представляващо ПИ №6, кв.336 по плана на 9 м.р. на гр.Варна, цялото с площ от 200 кв.м., при съответни граници; 2/ търговски обект /пансионат/бизнес хотел/, разположен на целия трети етаж /бившо таванско помещение/ на сграда, находяща се в гр.Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев”№66 със застроена площ от 100 кв.м., както и съответния процент ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо ПИ №6, кв.336 по плана на 9 м.р. на гр.Варна, цялото с площ от 200 кв.м., при съответни граници.

По изп.дело са представени н.а.№91/28.06.1999г., съгласно който длъжникът „Теора”ООД е закупил целия втори етаж от къща, находяща се в гр.Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев” №66, ведно с целия избен етаж/последният с променено през 1996г. предназначение в търговски обект/ресторант с площ от 100кв.м./, гараж и 2/3 ид.ч. от дворното място, к.н.а. №32/12.07.2001г., с който е признат за собственик чрез покупко-продажба и промяна на предназначението на целия втори етаж на сграда, находяща се в гр.Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев”№66 със застроена площ от 100 кв.м., както и съответния процент ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, както и к.н.а.№33/12.07.2001г., с който е признат за собственик чрез покуп - ко-продажба и промяна на предназначението на търговски обект/гараж съгласно цитирания н.а. от 1999г./ със застроена площ от 21 кв.м.Съгласно представената справка по лице за „Теора” ООД, издадена от СВ-Варна, по партидата на дружес -твото е вписано на 28.06.1999г. заявление за отстъпване право на строеж за монолитна пристройка към търговски обект и надстрояване на съществуващата двуетажна жилищна сграда в дворно място, ул.”Д-р Пюскюлиев”№66, имот пл.№6. Видно от представените съгласувани арх.проекти и цитираното в н.а.№85/07г. удостоверение за въвеждане в експлоатация, е че, въз основа на отстъпеното право на строеж и учреденото право на надстрояване/вероятно по реда на чл.56, ал.3 от ЗТСУ/отм., действащ към 1999г./ е бил надстроен третият етаж на сградата /бившо таванско помещение/ и е изградена пристройка.По приетите впоследствие КККР, одобрени 2008г., изменени 2013г., целият втори и трети етаж от сградата са нанесени като един самостоятелен функционално обединен обект с идентификатор 10135.1501.1126.1.8, целият с площ от 238, 17 кв.м., записан в регистъра като собственост на „Теора”ООД и функциониращ като хотел, съгласно извършения опис на имота от ЧСИ.   

Съгласно представената справка по лице за Я.А.П.,***, и представения к.н.а.№74/08.08.2006г. същата е придобила чрез дого- вор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№22/01г., собствеността върху търгов -ски обект, разположен на първия /партерен по н.а./ етаж от сграда, находяща се гр. Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев”№66 с площ от 25 кв.м.Съгласно к.н.а.№78/08.08.2006г. е придобила чрез договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№74/04.05.2004г., търговски обект-пицария, разположен на първия етаж от сграда, находяща се гр. Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев”№66 с площ от 45 кв.м., ведно с 1/6 ид.ч. от общите час -ти на сградата, както и 1/6 ид.ч. от дворното място, съставляващо имот пл.№6, кв. 336, и съгласно к.н.а.№75/08.08.2006г., е придобила чрез договор за покупко-про - дажба, обективиран в н.а.№75/04.05.2004г., търговски обект разположен на първия етаж от сграда, находяща се гр.Варна, ул.”Др Пюскюлиев”№66 с площ от 45 кв.м., ведно с 1/6 ид.ч. от общите части на сградата, както и 1/6 ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 200 кв.м., съставляващо имот пл.№6.Върху тези три търговски обекта и Я.П. като ипотекарен гарант е учредила договорна ипотека в полза на взискателя „Юробанк България”АД с н.а.№85/11.06.2007г.Същите по одобрените 2008г. и изменени 2013г., КККР съставляват имоти с идентификатори 10135.1501.1126.1.1, 10135.1501.1126.1.4, 10135.1501.1126.1.5 и 10135.1501.1126. 1.6, от които на място имот с идентификатор 10135.1501.1126.1.5 е функционално обединен с имот с идентификатор 10135.1501.1126.1.7/бившият сутеренен етаж, преустроен в ресторант/, собственост на „Теора”ООД и съставляват ресторант с кухня, а останалите три функционират като магазини.

За недвижимия имот с идентификатор 10135.1501.1126.1.8 е била насрочена и проведена публична продан в периода 09.12.2016г.-09.01.2017г. с начална тръжна цена 264 600лв./80% от цената по предходната продан, обявена за нестанала/.С протокол от 10.01.2017г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и купувач, след проведено устно наддаване по реда на чл.492, ал.2 от ГПК между лицата, подали наддавателни предложения, за купувач на имота е обявен Петър Веселинов Стоянов за сумата от 291 061лв.След внасяне на 10.01.2017г. от П. Стоянов на остатъка по дължимата цена/след приспадане на задатък от 26 460лв./ в размер на 264 601лв. с обжалваното постановление от 13.01.2017г. имотът му е възложен.В срок жалби против същото са подали всички длъжници, както и Я.П..

Видно от горецитираните н.а., справки по партидите на страните в СВ-Варна и скици-схеми по КККР, е, че Я.П. няма качеството длъжник по см. на чл.429, ал.3 от ГПК по отношение насоченото от взискателя изпълнение върху имот с идентификатор 10135.1501.1126.1.8, предмет на обжалваното от нея постановле -ние за възлагане от 13.01.2017г.Така, защото този имот не е ипотекиран от нея за обезпечение вземането на банката по договор за банков кредит №BL6700 от 06.06. 2007г., а е ипотекиран от собственика му и длъжник по договора „Теора”ООД.Към момента на учредяване на ипотеката дружеството се е легитимирало като соб -ственик на целия втори и целия трети етаж от сградата в настоящото им състояние, добито след извършеното преустройство и реализирано право на строеж и надстрояване и върху тях то е учредило ипотека в полза на банката взискател.В общата хипотеза третото лице, ипотекирало своята вещ за обезпечение дълга на длъжника в изпълнителното производство придобива качеството ипотекарен длъж -ник и в това си качеството, доколкото изпълнителният лист има сила и срещу него, когато изпълнението се насочва против тази вещ, разполага с правото да обжалва действията на съдебния изпълнител, които и длъжникът е легитимиран да обжалва, т.е. и постановлението за възлагане.В случая, обаче настоящото изпълнение, довело до издаването на атакуваното постановление, не е насочено против вещ, собственост на Я.П., предвид което и тя не е легитимирана да обжалва това постановление.Ако и да се приеме тезата на жалбоподателката, че има пристройка, която не е собственост на „Теора”ООД, конкретно помощното помещение и битов -ката на хотел „Терра”, разположен на втория и третия етаж от сградата/въпреки, че това са несамостоятелни помещения и дори и да не са предмет на учреденото право на строеж на пристройка и надстрояване на трети етаж, тъй като се присъе -динени към главната вещ, то и се придобиват от собственика й/ и да се счете, че Я.П. има качеството трето лице по см. на чл.435, ал.4 от ГПК, то за допусти -мост на жалбата й е необходимо същата да е била във владение на този имот към момента на налагане на възбраната върху него-30.08.2012г.Към посочената дата имотът е бил във владение на „Теора”ООД, а не на Я.П., предвид което и в посочената хипотеза жалбата й се явява недопустима.     

 По изложените съображения съдът приема, че подадената от Я.А.П. жалба против постановление за възлагане от 13.01.2017г. е недопустима, предвид което образуваното по нея производство подлежи на прекратяване. Предвид съвпадане крайните изводи на настоящата инстанция с тези на ВОС, решението в обжалваната му от Я.П. част следва да бъде потвърдено.

По жалба вх.№31118/07.11.2017г., подадена от „Теора”ООД, гр.Варна, представ- лявано заедно от управителите Г.Я.С.-П. и Т.Я.П., Г.Я.С.-П., лично и в качеството й на ЕТ „Терра-лекс-Г.С.”*** и Т.Я.П..

Посочените лица на са страни по подадената от Я.А.П. жалба вх.№2810/13.03.2017г., производството по която е прекратено с обжалвания от тях съдебен акт.Същите не са процесуално легитимирани да обжалват акта на съда, с който е прекратено производството, образувано по жалбата на друго лице/в този см. определение №113/24.02.2015г., постановено по ч.т.д.№379/15г. по описа на ВКС, ІІ т.о./.Производството пред ВАпС в частта му по жалба вх.№31118/07.11. 2017г. е недопустимо и подлежи на прекратяване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №1506/18.10.2017г., постановено по в.гр.д.№1284/ 17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане пода - дената от Я.А.П. жалба против Постановление за възлагане на недвижим имот от 10.01.2017г./в диспозитива на решението е допусната очевидна фактическа грешка като действителната дата е 13.01.2017г./, издадено от ЧСИ С. К.. по изп.д.№20127180403191.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№22/18г. по описа на ВАпС, гр.о. САМО в частта му по частна жалба вх.№31118/07.11.2017г., подадена от „Теора” ООД, гр.Варна, представлявано заедно от управителите Г.Я.С.-П. и Т.Я.П., Г.Я.С.-П., лично и в качеството й на ЕТ „Терра-лекс-Г.С.”*** и Т.Я.П. против решение №1506/18.10.2017г., постановено по в.гр.д.№1284/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от Я.А.П. жалба против Постановление за възлагане на недвижим имот от 10.01.2017г./в диспозитива на решението е допусната очевидна фактическа грешка като действителната дата е 13.01.2017г./, издадено от ЧСИ С. К.Д. по изп.д.№20127180403191.

 

Определението подлежи на обжалване само в прекратителната му част с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Върховен касаци -онен съд.В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: