РЕШЕНИЕ

 

73

 

гр.Варна, 26.05.2014 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение на четиринадесети май, две хиляди и четиринадесета година в открито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

секретар Ю.К.,

прокурор ,

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр. дело № 220/14 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

С решение от 16.12.2013 г. по гр.д.№ 442/13 г. на Окръжен съд-Добрич са уважени исковете, предявени от „Балчик плаза” ООД срещу Държавата, представлявана от Министъра на финансите за заплащане на исковите суми, платени на отпаднало основание, обезщетения за забава, законната лихва и разноските по делото.

С определение от 17.02.2014 г., постановено по реда на чл.248 от ГПК съдът е оставил без уважение искането за допълване на решението в частта му за разноските с присъждане на адвокатско възнаграждение в размер на 19268.00 лева, вместо присъдения при условията на чл.78, ал.5 от ГПК размер от 5568.43 лева.

Ищцовото дружество обжалва само определението на съда, постановено по реда на чл.248 от ГПК. Оплакванията са за нарушение на закона, с молба за отмяна и за присъждане на пълния размер на претендираното възнаграждение.

В подадено писмено становище ответникът оспорва жалбата и изразява становище за правилност на определението.

Държавата, представлявана от Министъра на финансите, чрез Областен управител – Добрич обжалва решението с оплаквания за незаконосъобразност. Моли за отмяна и за отхвърляне на исковете. С молба вх.№ 670/30.01.2014 г. оттегля подадената въззивна жалба по отношение на сумите: 94373.88 лева – заплатена по нищожен договор за покупко-продажба; 8460.00 лева – заплатени режийни разноски по същия договор и за сумата от 72403.50 лева – заплатен ДДС върху цената по нищожния договор. Поддържа жалбата по отношение на обезщетенията за забава в размер на: 38641.44 лева върху първата сума, 3524.92 лева върху втората сума и 29571.58 лева върху третата сума, като твърди, че обезщетението за забава се дължи от деня на поканата, от който ден длъжникът изпада в забава, а не от деня на плащането по нищожния договор.

Подаден е писмен отговор от противната страна със становище за правилност на решението в обжалваните му части.

Въззивните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими.

Предвид направеното оттегляне на въззивната жалба срещу решението относно сумите: 94373.88 лева – заплатена по нищожен договор за покупко-продажба; 8460.00 лева – заплатени режийни разноски по същия договор и за сумата от 72403.50 лева – заплатен ДДС върху цената по нищожния договор, съдът намира, че въззивното производство следва да бъде прекратено, а обжалваното решение – обявено за влязло в сила в тези части.

С оглед на това, висящ пред настоящата инстанция е спорът относно началната дата на обезщетенията за забава върху присъдените суми и размерът на присъдения с определението по чл.248 от ГПК адвокатски хонорар.

Настоящата инстанция изцяло споделя мотивите на първоинстанционния съд относно факта, че забавата на задължението за връщане на даденото по нищожен договор е от извършване на престацията – от плащането на продажната цена, данъци, такси и разноски, тъй като липсата на основание за имуществено разместване на блага е била налице към момента на плащането, а не е възникнала по-късно. Назначената съдебно-счетоводна експертиза е представила заключение, прието от съда за обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните, съобразно което обезщетението за забава, считано от датата на плащането, до предявяването на иска е както следва: 38641.44 лева – върху сумата от 94373.88 лева; 3524.92 лева – върху сумата от 8460.00 лева 29571.58 лева – върху сумата от 72403.50 лева. В тези му части решението следва да бъде потвърдено.

За да постанови определението от 17.02.2014 г. по реда на чл.248 от ГПК, съдът е приложил правилно разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК. Преценил е правната сложност на спора – връщане на дадено по нищожна сделка и е приел, че размерът на платеното от ищеца адвокатско възнаграждение следва да бъде намален до минимума по чл.2, ал.2, т.4 от Наредба № 1/2004 г.

Настоящата инстанция счита този извод за правилен, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Предвид този изход на спора, разноски не се присъждат.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решението на Окръжен съд-Добрич от 16.12.2013 г. по гр.д.№ 442/13 г. В ЧАСТТА му, с която Държавата, представлявана от Министъра на финансите, чрез пълномощника си – Областен управител на Област Добрич е осъдена да заплати на „Балчик Плаза” ООД обезщетения за забава в размер на: 38641.44 лева – върху сумата от 94373.88 лева; 3524.92 лева – върху сумата от 8460.00 лева и 29571.58 лева – върху сумата от 72403.50 лева.

Решението в тази му част може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването на страните.

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивната жалба на Държавата, представлявана от Министъра на Финансите, чрез Областен управител на Област Добрич и ОБЯВЯВА ЗА ВЛЯЗЛО В СИЛА решението на Окръжен съд-Добрич от 16.12.2013 г. по гр.д.№ 442/13 г. В ЧАСТТА МУ, с която Държавата, представлявана от Министъра на финансите, чрез Областен управител-Добрич е осъдена да заплати на „Балчик Плаза” ООС сумите: 94373.88 лева, платена по нищожен договор за покупко-продажба № 565/3.07.2009 г.; 8460.00 лева – заплатени 2% режийни разноски върху цената на имота по нищожния договор и 72403.50 лева – заплатен ДДС върху цената на имота по нищожния договор, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 30.05.2013 г., държавна такса, депозит за вещо лице и банкови такси.

ПОТВЪРЖДАВА определението на Окръжен съд-Добрич от 17.02.2014 г. по гр.д.№ 442/2013 г., постановено по реда на чл.248 от ГПК.

Решението – в частта му за прекратяване на въззивното производство и за потвърждаване на определението по чл.248 от ГПК има характер на определение и подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                             2.