ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

332/20.05.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 20.05.2015г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 220/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.В.Д. чрез процесуалния му представител адв. Ч. срещу определение № 1198/14.04.2015 год по гр.д. № 636/2015 год на Окръжен съд Варна, 6 състав, с което е оставено без уважение искането му за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски по делото. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането му бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Към молбата си за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски ищецът е приложил декларация за материалното си състояние, в която е посочил, че не притежава движимо и недвижимо имущество, участия в търговски дружества и други източници на доходи, а е на издръжка на родителите си. Представил е регистрационна карта към Бюрото по труда, от която се установява, че се е регистрирал като безработен на 06.04.2015 год, т.е. след завеждането на иска. Ищецът е в трудоспособна възраст, в добро здравословно състояние и има възможност да работи и да получава възнаграждение за труда си. От данните в търговския регистър се установява, че притежаваното от ищеца „Мишел-Д” ЕООД е обявено в ликвидация, считано от 06.04.2015 год – датата на подаване на молбата за освобождаване от държавна такса. Всички тези обстоятелства, преценени съвкупно, обосновават извода, че ищецът не се намира в затруднено материално положение по смисъла на 83 ал.2 от ГПК, което да дава основание за освобождаването му от заплащане на държавни такси и разноски по делото.

Изводът на първоинстанционния съд е законосъобразен и правилен, поради което постановеното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1198/14.04.2015 год по гр.д. № 636/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав, с което е оставено без уважение искането на Д.В.Д. за освобождаване от заплащане на държавна такса по предявените искове.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.