ОПРЕДЕЛЕНИЕ №277

гр. Варна,   21.04.   .2016г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 220/16г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на Окръжен съд – Силистра, от района на Окръжен съд-Търговище и от района на Окръжен съд-Разград.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Във връзка с компетентността на АС – Варна да се произнесе по направеното искане, съдът съобрази Определение № 414 от 28.05.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 350/2012 г., IV г. о., ГК, съобразно което според устройството на съдилищата в Р. България - чл. 61 - чл. 63, ал. 4, чл. 81, чл. 86, чл. 87 и чл. 101 - чл. 107 ЗСВ горестоящ съд по отношение на СОС е Апелативен съд - Варна, в чийто съдебен район попада СОС, който е бил компетентен да определи друг, равен по степен съд, който да разгледа предявения иск като първа инстанция.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото, образувано от искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Н М, против Агенцията по вписванията гр.София, С. Р. Р., А. П Н – Р, Н.П М, М Т Г, М И Г и Нотариалната камара на РБългария за прогласяване нищожността на договор за дарение, обективиран в нот.акт № 127 от 24.04.2013 г. по н.д.№ 710/2013 г. на нотариус А Р, от районните съдилища в района на ОС-Силистра, районните съдилища в района на ОС-Търговище и тези от района на ОС-Разград, делото следва да бъде изпратено в друг районен съд от района на Апелативен съд – Варна.

Настоящият състав на съда намира, че делото следва да бъде изпратено за разглеждане на РС – Варна, т.е. на друг равен по степен съд в съседен съдебен район

Необходимо е да се обърне внимание на съдиите от районните съдилища, че следва да се спазва стриктно процесуалния закон като не се отстраняват от разглеждане на делото на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, ако отводът не е поискан от страната при наличие на конкретно фактическо основание, пораждащо основателно съмнение в безпристрастността на съдията.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА гр.д.№ 326/2014 год. по описа на РС – Тутракан да бъде разгледано от РС - Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                                 2.