О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

322

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18… 05.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№221/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.Г.Б. против определение №493/10.02. 2015г., постановено по в.гр.д.№167/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която производството по делото, образувано по жалба вх.№15608/06.10.2014г. от А.Г.Б. срещу действията на ЧСИ Станимира Костова-Данова, рег.№718 по изп.д.№20137180400498, преобразувано от изп.д.№2009 7150400426 на ЧСИ М.Пашова, рег.№715, по провеждане на публична продан и възлагане на недвижим имот, представляващ вилно място с площ от 800 кв. м. по документ за собственост, а по скица-695 кв.м., находящ се в землището на с.Константиново, м.”Лазур”, ведно с построената в него сглобяема къща, задоволяваща изцяло жилищните й нужди, съгласно протокол от 26.09.2013г., поради това, че публичната продан в периода 25.08.2014г.-25.09.2014г. е про -ведена при крайно занижена начална цена, е прекратено като недопустимо.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемите Б.Й.Д. ***, представлявано от управителя С.Н.Н., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.436, ал.3, пр.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№167/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№15608/06.10.2014г., подадена от А.Г.Б. против действия на ЧСИ Станимира Данова, рег.№718, с район на действие ВОС, по изп. дело №20137180400498: налагане на възбрани върху недвижимите имоти на жалбоподателката, публична продан и възлагане на недвижим имот, представляващ вилно място с площ от 800 кв. м. по документ за собственост, а по скица-695 кв.м., находящ се в землището на с.Константиново, м.”Лазур”, съставляващ УПИ ІХ-239, кв.8 по плана на в.з.”Лазур”, ведно с построената в него сграда.В жалбата се твърди, че действията са незаконосъобразни, т.к. при налагане на възбраните не е представено пълномощно с нотариално заверени подписи, което да упълномощава процесуалните представители на взискателя към кои точно имоти следва да се насочи изпълнението и какви точно действия имат право да извършват.Незаконосъобразна е и извършената публична про - дан и възлагането на гореописания имот, т.к. същият е несеквестируем по см. на чл.444, т.7 от ГПК- съставлява единственото жилище на жалбоподателката, както и защото имотът е продаден при крайно занижена начална цена.

Производството по изп.д.№20137180400498 /преобразувано от изп.д.№2009 7150400426/ е образувано въз основа на изп.лист, издаден на 26.06.2009г. по гр.д.№476/07г. по описа на ВОС, с който А.Г.Б. е осъдена да заплати на Б.Й.Д. посочените в листа суми.По реда на чл.456 от ГПК като взискатели в производството са присъединени „Прима С”ООД, гр.Варна и Веселин Димов Панов/последният след изпращане на жалбата, инициирала производството пред ВОС/.Принудителното изпълнение е насочено от първо - началния взискател върху недвижими имоти, собственост на длъжника, един от които УПИ ІХ-239, кв.8 по плана на в.з.”Лазур”, с.Константиново, ведно с построената в него сграда.ПДИ е връчена на длъжника на 01.04.2010г. чрез процесуалния й представител.Извършен е опис на имота на 28.08.2013г., за което действие длъжникът е бил надлежно уведомен на 20.08.2013г. и е присъствал на извършването му.Против извършването опис на имота длъжни - кът е подал жалба пред ВОС с твърдения, че същият е несеквестриуем.Жалба - та му е оставена без уважение с влязло в сила на 30.01.2014г. решение, поста - новено по в.гр.д.№125/14г., като е прието, че имотът, към който е насочено принудителното изпълнение, не е несеквестируем.

На 29.08.2013г. е изготвено от в.л. заключение за пазарна оценка на имота в размер на 37 550лв.С протокол от 18.08.2014г. ЧСИ е определил пазарна оценка на имота в размер на 37 552лв. и начална тръжна цена в размер на 28 164лв./75% от пазарната оценка/, като е насрочил публична продан в пе -риода 25.08.2014г.-25.09.2014г.Проданта е надлежно обявена по см. на чл.487 от ГПК.За проданта длъжникът е уведомен на 25.08.2014г.На 26.09.2014г. с протокол от същата дата са обявени постъпилите наддавателни предложения. Съгласно протокола е постъпило едно предложение - от взискателя Б.Д. и същият е обявен за купувач за сумата от 28 255лв.Постановление за възлагане на недвижимия имот към 06.10.2014г. не е изготвено /съгласно мотивите на ЧСИ такова не е изготвено, т.к. не е изготвено разпределение, което от своя страна е нужно, защото имотът е възложен на взискател и той следва да запла - ти припадащата се част от вземанията на другите взискатели, за да му бъде възложен имотът/.

Действията на съдебния изпълнител, които длъжникът разполага с въз - можността да обжалва, са лимитативно изброени в нормата на чл.435 от ГПК. Извършването на публична продан на недвижим имот не е действие, подле - жащо на самостоятелно обжалване с изключение на хипотезите, когато състав- лява насочване на изпълнение върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо.В настоящия случай с влязло в сила съдебно решение е оставена без уважение жалбата на А.Г.Б. против действия на ЧСИ, съставляващи насочване на изпълнението върху гореописания недви -жим имот.Нови факти не се твърдят, предвид което жалбата, насочена против това действие, е недопустима.На обжалване би подлежало на предвидените в закона основания-чл.435, ал.3 от ГПК постановлението за възлагане на този недвижим имот, но такова постановление към момента на подаване на жалбата  06.10.2014г. не е било изготвено/а и към датата на изпращане на жалбата в съда-15.01.2015г. също/, предвид което и това действие не може да бъде пред- мет на подадената жалба.В тази връзка и всички възражения на жалбопо -дателката по незаконосъобразното определяне на началната тръжна цена /вкл. тези за липса на оценка и съответно включване в пазарната цена на имота, предмет на публичната продан, на стойността на изградената в него жилищна сграда и допълващи застроявания/обект на цитираната експертиза на в.л. е само незастроеният поземлен имот, т.к. за сградния фонд на в.л. не била пре - доставена документация/, не могат да бъдат разглеждани в производството по подадена жалба против действие, неподлежащо на самостоятелно обжалване.       

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични изводи с тези на ВОС определението в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №493/10.02.2015г., постановено по в.гр.д. №167/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която производството по делото, образувано по жалба вх.№15608/06.10.2014г., подадена от А.Г.Б. срещу действията на ЧСИ Станимира Костова-Данова, рег. №718 по изп.д.№20137180400498, преобразувано от изп.д.№20097150400426 на ЧСИ М.Пашова, рег.№715, по провеждане на публична продан и възлагане на недвижим имот, представляващ вилно място с площ от 800 кв. м. по доку -мент за собственост, а по скица-695 кв.м., находящ се в землището на с. Кон - стантиново, м.”Лазур”, ведно с построената в него сглобяема къща, задоволя -ваща изцяло жилищните й нужди, съгласно протокол от 26.09.2013г., поради това, че публичната продан в периода 25.08.2014г.-25.09.2014г. е проведена при крайно занижена начална цена, е прекратено като недопустимо.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: