О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

332/17.05.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …. 05.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№221/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.И.Б. против определение №71/18.02.2019г., постановено по гр.д. №15/19г. по описа на РОС, с което е върната исковата молба, подадена от К.И.Б. против Върховен касационен съд.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д.№15/19г. по описа на РОС е образувано по предявени от К.И.Б. против Върховен касационен съд искове с пр.осн. чл.49 от ЗЗД за осъждане на ответника да му заплати сумата от 400 000лв., представляваща обез- щетение за претърпени от ищеца имуществени вреди, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от 27.04.2004г. до окончателното изплащане, както и сумата от 10 000 000лв., представляваща обезщетение за претърпени неиму- ществени вреди, които вреди, имуществени и неимуществени, произтичат от дейс -твията на корумпираните, преднамерено злонамерени, самозабравили се, вероятно действащи след оказан върху тях натиск и злоупотребяващи с имунитета си длъж -ностни лица на ответника, а именно съдии от ВКС Е.Т., Д.Д.. и Г.. ., постановили решение №159/28.12.2018г. по гр.д.№1897/18г. по описа на ВКС, ІІІ, гр.о., които не разгледали справедливо и безпристрастно подадената от К.Б. молба за отмяна на влязло в сила решение, а я разгледали пристрастно, абстра -хирайки се изцяло от представените от него доказателства и в пълно съответствие с волята на ответниците Д. Н. и С. Н., като я отхвърлили.

С разпореждане №28/23.01.2019г. първоинстанционният съд е оставил без движе- ние исковата молба и е дал указания на ищеца да отстрани нередовностите й като посочи обстоятелствата, на които се основават исковете за претендираните обезще -тения, какви са корупционните действия, в какво се изразява и кога е осъществен корупционният натиск, в резултат от който е постановено решение №159/28.12.2018г. по гр.д.№1897/18г. по описа на ВКС, какъв период от време обхваща  претенцията на ищеца за търпени неимуществени вреди, да формулира петитум съобразно дадените указания, както и да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 400 000лв. по иска за неимуществени вреди и 16 000лв. по иска за имуществени вреди.За разпореждането на съда ищецът е уведомен на надлежно /лично/ на 06.02. 2019г.В рамките на дадения едноседмичен преклузивен срок, изтичащ на 13.02. 2019г./присъствен ден/, а и към датата на постановяване на обжалваното опреде -ление, не е последвало изпълнение на така дадените указания.

По отношение на указанията за уточняване на обстоятелствена част и петитум на исковата молба настоящата инстанция приема, че дадените указания от РОС са неправилни, доколкото ищецът е посочил ясно какви противоправни действия твърди, че са извършени от длъжностни лица при ответника, а именно постановява -нето на решение №159/28.12.2018г. по гр.д.№1897/18г. по описа на ВКС, с което съдиите Е.Т., Д. Д. и Г.Н. са оставили без уважение подадената от К.Б. молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение.Посочил е защо твър - ди, че тези действия са противоправни - извършени са пристрастно, несправедливо, без съобразяване със събраните по делото доказателства и с цел получаване на лични изгоди.Посочил е какви вреди твърди, че е претърпял като пряка и непосред -ствена последица от действията, както и какъв размер обезщетение претендира за тях.Не е уточнено какви конкретно неимуществени вреди е претърпял от постано -веното решение, както и не е обосновано как е формиран размерът на имущест -вените вреди, но указания в тази насока не са били давани.Правилни са обаче указанията с оглед разпоредбите на чл.128, т.2 от ГПК и чл.129, ал.2 от ГПК за представяне на доказателства за заплащане на дължимата по предявените искове държавна такса в размер от 4% върху цената на всеки от исковете/чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК/.Това указание ищецът не е изпълнил в рамките на преклузивния срок.Следва да бъде посочено и, че в иско - вата си молба той няма отправено искане до съда за освобождаване от заплащане на дължимата по делото държавна такса, нито такова искане е било отправено в рамките на дадения едноседмичен срок за отстраняване нередовностите на исковата молба.С оглед горното и следва да бъде прието, че законосъобразно с обжалваното определение е прието, че исковата молба подлежи на връщане на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.      

Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №71/18.02.2019г., постановено по гр.д. №15/19г. по описа на РОС.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: