ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№309

_11_.05.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _11_05. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 223 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1, ГПК вр. чл. 92, ал.3 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.П.Л., чрез пълномощника му адв. Т., срещу определение № 05/04.01.2016 по гр.д. 2793/2015 год., с което е оставена без уважение молбата му за отмяна на наложената му глоба в размер на 100 лв. в с.з. на 07.12.2015 год.. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Излага се, че съдът е назначил служебно ССЕ по делото, като е определил депозит и възложил разноските по ССЕ на г-н Л..  Г-н Л. бил материално затруднен да внесе тези разноски, което посочил в молба до съда от 04.12.2015 год. Това довело и до отлагане на делото. Моли се отмяна, евентуално намаляване на наложената глоба на осн. чл. 92 ГПК, поради уважителни причини за забавянето при внасяне на депозита за ССЕ.

Насрещната страна «ОББ» АД, ЕИК 000694959, гр. София, е излазила в писмен отговор становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Пред ОС производството по делото е било образувано по  реда на чл. 263 ГПК, по жалба срещу разпределение от 24.04.2015 год. на ЧСИ №711 по изп.д. 704/2011 год. С атакуваното определение на г-н Л. е наложена глоба, тъй като е станал причина за отлагане на делото в с.з. от 07.12.2015 год. с неспазване на срока за внасяне на определения депозит за ССЕ в размер на 100 лв.

Установява се от материалите по делото, че с определение от разпоредително заседание на 29.10.2015 год. съдът е назначил ССЕ за изясняване на делото, като е определил депозит от 300 лв. и едноседмичен срок от съобщението за внасянето им от Г.Л., което е посочено в мотивите на определението. Този съдебен акт е връчен на г-н Л. на 09.11.2015 год. С молба от 07.12.2015 год. на пълномощника на г-н Л., последният е уведомил съда, че не желае да внесе депозит по ССЕ. С протокол от с.з. на 07.12.2015 год. съдът е приел, че ССЕ следва да се проведе, като разноските за вещо лице се поемат от съда, а впоследствие се възложат на задължената страна. За невнасяне на депозита на г-н Л. е наложена глоба на осн. чл. 92а ГПК, за причиняване на отлагането на делото.

Не са били налице основания за налагане на глобата по чл. 92а ГПК на г-н Л.. Няма процедура и основание съдът да задължава страна, която не желае да заплати разноски за събиране на служебно допусната СЕ от съда, да го направи. Ако страната не заплати разноските, СЕ не се провежда, съответно страната понася последиците от неизясняване на спора от фактическа страна съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест. В най-лошият случай жалбата на г.н Л. би могла да бъде отхвърлена, но не може да му се възлагат разноски на всяка цена, не е било законно и да му се налага глоба за неизпълнение на задължение, каквото съдът няма основание да му вменява, още повече, че г- Л. добросъвестно е уведомил съда, че не желае да плаща за ССЕ. Право на г-н Л. е да реши дали да заплати за изготвяне на ССЕ, дали да поиска освобождаване от заплащане на такси и разноски или да се лиши от допуснатата от съда експертиза.

На практика до отлагане на делото е довело незаконосъобразно действие на съда, а не поведението на г-н Л., поради което и не е бил налице съставът на чл. 92а ГПК за налагане на глоба поради неоснователно отлагане на делото поради поведение на страна по делото.

 Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде отменен, като вместо него се постанови отмяна на наложената глоба.

Водим от изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 05/04.01.2016 по гр.д. 2793/2015 год., с което е оставена без уважение молбата на Г.П.Л. за отмяна на наложената му глоба в размер на 100 лв. в с.з. на 07.12.2015 год. по чл. 92А ГПК, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ на осн. чл. 92, ал.3 вр. чл. 92, ал.2 ГПК наложената глоба на осн. чл. 92а ГПК на Г.П. в размер на 100 лв. с определение от с.з. на 07.12.2015 год.  по гр.д. 2793/2015 год. на ВОС.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: