ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

311

 

Гр.Варна,15.05.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 15.05.2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 224 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по ч.гр.д. № 224/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на К.М.М. и М.М.В., подадена чрез адв. А.А., против определение № 1109/01.04.2015 г., постановено по в.гр.д. № 967/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу действията на частен съдебен изпълнител И. С., рег. № 712 по изпълнително дело № 1558/2014 г., както и искането за спиране на изпълнителното дело.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно, като са молили за отмяната му и за връщане на делото на първата инстанция за разрешаването й по същество.

В жалбата си са изложили съображения, че въпреки изброяването в чл. 435 от ГПК на подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител и имайки предвид, че и в други разпоредби на ГПК също били предвидени подлежащи на обжалване действия, на по-голямо основание, ако незаконосъобразността била изначална, като това да се образува изпълнително производство срещу ненадлежна страна, то действията на съдебния изпълнител подлежали на отмяна. Развили са подробно съображенията си по същество срещу действията на съдебния изпълнител по образуването и воденето на изпълнителното дело срещу наследниците на починало, преди издаването на изпълнителния титул, лица. Навели са оплаквания и срещу неправилния извод на окръжния съд за просрочие на жалбата, като са поддържали, че доколкото се касае до изпълнителен процес срещу ненадлежна страна,    жалбата може да бъде подавана по всяко време.

Насрещната страна „Енерго –про продажби” АД е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата и е молила за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателите К.  М. и М.В. са длъжници по изпълнителното дело, като са били конституирани в изпълнителното производство като наследници, на мястото на починалия М. В. Д., срещу когото е било образувано изпълнителното производство, въз основа на издаден в полза на взискателя изпълнителен лист.

Жалбоподателите са сочили в жалбата си пред окръжния съд, че неправилно са били конституирани като длъжници в изпълнителното производство и считат за незаконосъобразно воденото срещу тях изпълнително дело. Липсвало настъпило в хода на изпълнителното производство наследствено правоприемство, защото наследодателят им починал още преди образуване на изпълнителното дело и даже преди издаването на изпълнителния лист. Съдебният изпълнител отказал да прекрати изпълнителното производство, въпреки направеното в тази връзка искане по изложените съображения. Затова, воденото срещу тях принудително изпълнение било изначално незаконосъобразно. Молили са и за спиране на изпълнителното дело.

Определението на окръжния съд, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на съдебния изпълнител и искането за спиране, е правилно по следните съображения:

Новият ГПК не предоставя възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/, а само на конкретно визирани в закона такива и то на изчерпателно посочени основания. Затова, в качеството на длъжник, настоящите жалбоподатели са могли да обжалват, съгласно чл. 435, ал.2 ГПК, постановлението за глоба и насрочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, а според ал.3 - постановлението за възлагане, което може да се обжалва само от лице, внесло задатък, както и от длъжника, респ. съпруга недлъжник по силата на чл. 503, ал.3 ГПК, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. На обжалване подлежи и разпределението съгласно чл. 462 ГПК. Всички останали действия на съдебния изпълнител и на непосочени в закона основания, независимо от това дали се касае или не за „изначална”, незаконосъобразност /както твърдят жалбоподателите/, не могат да се обжалват. Няма основание за разширително тълкуване на закона относно основанията за обжалваемост на действията на съдебния изпълнител и затова съдът не споделя оплакванията на настоящите жалбоподатели в този смисъл. Затова, жалбата срещу образуването и воденето на изпълнителното дело и отказа същото да се прекрати, е недопустима.

Независимо от това, правилно е било отчетено от окръжния съд, че жалбата е била и просрочена, защото тя е подадена след изтичане на едноседмичния срок за обжалване. Не могат да бъдат споделени оплакванията на жалбоподателите и в тази насока, защото законодателят не е предвидил възможност за безсрочна обжалваемост на действията на съдебния изпълнител.

Обжалваното определение на окръжния съд следва да бъде потвърдено, поради което, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1109/01.04.2015 г., постановено по в.гр.д. № 967/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: