ОПРЕДЕЛЕНИЕ

310

_11_.05.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _11_.05. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.224 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.И.Х., от гр. Варна, срещу разпореждане № 2393/18.03.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 2019/2015 год., с което е върната подадената от него касационна жалба вх.№ 5992/26.02.2016 год. срещу решение № 158/11.02.2016 год. по в.гр.д. 2019/2015 год. на ВОС. В жалбата се твърди, че актът на ОС е незаконосъобразен. Излажени са съображения за обжалваемост на решението на ОС по същото гр.д., тъй като предявените искове са по чл. 51, ал.4 СК вр. чл. 59, ал.9 СК., а последният иск не е сред тези, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.

От насрещната страна Г.Р.С. е постъпил писмен отговор, в който жалбата се оспорва като неоснователна. Изложени са съображения, че по делото са разгледани искове по чл. 127, ал.2 вр. чл. 59, ал.9 СК за изменение на определените с решение по гр.д. 1402/2010 год. на ВРС мерки по упражняване на родителски права по отношение на детето И. Г. Х.. Направен е довод, че този род искове са сред тези, по които решенията не падлежат на касационна проверка, съобразно новелата на чл. 280, ал.2, т.2 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на касационна жалба, подадена срещу решение по същото въззивно гр.д., с което е отменено решението на РС и вместо него е постановено друго, с което са определени местоживеене на детето И.при Г.С.; предоставено е упражняването на родителските права съвместно на двамата родители; определена е издръжка, дължима и от двамата родители, както и д.т. по исковете за издръжка.

Пре РС делото е стартирало по молба на Г.С. за изменение на мерките по упражняване на родителските права по отношение на детето И., определени с решение по гр.д. 1409/20101 год., като се иска предоставяне на упражняването на родителските права на майката, промяна в местоживеенето на детето, режим на лични контакти и издръжка. Исковата молба е мотивирана с промяна в обстоятелствата, при които е постановено това решение. Пред РС по делото от 2010 год. спорът се е развил по реда на чл. 127, ал.2 СК, тъй като страните не са били в брак. По делото пред РС от 2014 год. молбата отново е по чл. 127, ал.2 СК. Липсва молба по чл. 51, ал.4 СК, която касае само случаи на развод по взаимно съгласие.

Споровете по чл. 127, ал.2 СК са сред изризно посочените, решенията по които не подлежат на касационен контрол, съобразно чл. 280, ал.2, т.2 ГПК в редакция от ДВ бр.100/2015 год. Следователно, решението на ВОС не подлежи на касационно обжалване, а подадената срещу него касационна жалба подлежи на връщане.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, поради липса на отменително основание.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 2393/18.03.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 2019/2015 год., с което е върната подадената касационна жалба вх.№ 5992/26.02.2016 год. срещу решение № 158/11.02.2016 год. по в.гр.д. 2019/2015 год. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: