Р Е Ш Е Н И Е

106

гр.Варна, 29.06.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на десети юни през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ:           ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на прокурор Иван Тодоров и секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№225/15г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въззивна жалба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество против решение №496/18.03.2015г., постановено по в.гр.д.№230/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е отхвърлен предявеният от КУИППД/сега КОНПИ/ иск с пр.осн. чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ за отнемане в полза на държавата на имущество с титуляр Х.А.Х., както следва: 1/ Дворно място, находящо се в гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Розова долина”№6, цялото с площ от 250 кв.м., съставляващо УПИ Х-808, кв.57 по плана на 28 м.р. на комплекса, идентичен с УПИ Х-808, кв.61 по плана на 27 п.р. на града, при граници: УПИ ХІ-9807, УПИ ІV-806, УПИ ІХ-809 и улица, ведно с новопостроената съгласно разрешение за строеж №65/05.08.2004г. жилищна сграда, състояща се от три плюс тавански етажи, както и избено помещение, сградата няма разрешение за ползване, дворното място е придобито съгласно н.а.№ 172/03г. и н.а.№67/04г.Пазарната стойност на сградата към настоящия момент е 501 083лв.Пазарната стойност на дворното място към настоящия момент е 22 500лв.; 2/ Сумата от 2 700лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажба на л.а. марка „Опел”, модел „Астра”, с рег.№В 0715 СН, рама W0L000059N5050105, дата на първоначална регистрация 14.11.1991г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 14.12.2004г.; 3/ Сумата от 13 600лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажба на л.а. марка „БМВ”, модел „520”, с рег.№В 6705 СН, рама WBADD11050BN 04913, дата на първоначална регистрация 20.05.1997г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 15.09.2005г., и предявен в условия на евентуалност иск за отнемане в полза на държавата на: 1/ Сумата от 3 000лв. /в диспозитива е допусната очевидна фактическа грешка, като действителна сума е 300лв./ от продажбата на л.а. марка „Опел”, модел „Астра”, с рег.№В 0715 СН, рама W0L000059N5050105, дата на първоначална регистрация 14.11. 1991г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 14.12.2004г.; 2/ Сумата от 1000лв. от продажбата на л.а. марка „БМВ”, модел „520”, с рег.№В 6705 СН, рама WBADD11050BN04913, дата на първоначална регистрация 20.05.1997г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 15.09.2005г., както и на осн. чл.78 от ГПК Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество е осъдена да заплати на Х.А.Х. сумата от 2300лв., представляваща съдебно-деловодни разноски.В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано по изложените в същата подробни съображения, като се претендира да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи предявеното искане по чл.28 от ЗОПДИППД/отм./ за отнемане в полза на държавата на посоченото в исковата молба имущество.Претендират се разноски.

Въззиваемият Х.А.Х. поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.Претендира присъждане на сторените пред въззивна инстанция разноски.

Представителят на Апелативна прокуратура-Варна поддържа становище за основателност на подадената жалба.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

Производството е образувано по мотивирано искане от Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност/сега с наименование Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/ против Х.А.Х..В искането, подадено в изпълнение на взетото решение № 486/14.11.2011г. от КУИППД, се излага, че ответникът е осъден с влязла в сила на 29.04.2010г. присъда, постановена по НОХД №1901/08г. по описа на ВОС, за това, че за периода от 30.03.2004г. до края на 2007г. в гр.Варна в съучастие като съизвършител получил и държал повече от два пъти имущество - общо парична сума от 211 229, 64лв., за която знаел, че е придобита от престъпление по чл.329, ал.1 от НК - престъпление по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.2, пр.2 и 3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.54 от НК, което попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.16 от ЗОПДИППД/отм./.В проверявания период ответникът придобил имущество на значителна стойност, а именно недвижимо имущество, придобито по възмезден начин и негова собственост към настоящия момент: 1/ с н.а. №172/30. 10.2003г. закупил 42% ид.ч. от дворно място, находящо се в гр.Варна, кв. ”Аспарухово”, ул.”Розова долина”№6, цялото с площ от 250 кв.м., съставляващо УПИ Х-808, кв.57 по плана на 28 м.р. на комплекса, ведно с построената в него жилищна сграда, състояща се от входно антре, две стаи, покрит вход към тях и дворен тоалет, при съответни граници, за сумата от 12 262лв., с пазарна стойност към момента на придобиване 13 650лв., 2/ с н.а.№67/28.07. 2004г. закупил останалите 58% от гореописаното дворно място за сумата от 3 123лв. с пазарна стойност към момента на придобиване 17 550лв.Описаната в първия акт постройка е съборена и на нейно място е изградена нова сграда с пазарна стойност към настоящия момент 501 083лв.За придобиването на тези имоти не са установени законни доходи.В проверявания период ответникът придобил недвижимо имущество по възмезден начин и впоследствие отчуждено чрез продажба, за придобиването на което не са установени законни доходи, а именно с н.а.№9/02.09.2003г. придобил апартамент №21, находящ се в гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Балкапан”№7, ет.6 със застроена площ от 72, 30 кв.м. за сумата от 16 759, 50лв. и пазарна стойност към момента на придобиване 48 080лв., който отчуждил с н.а.№25/14.08.2006г. за сумата от 34 000 евро с пазарна стойност към момента на отчуждаване 52 850лв., като сумата от продажбата на имота е вложена в изграждането на новата сграда в дворното място, находящо се в гр.Варна, ул.”Розова долина”№6.В проверявания период ответникът придобил л.а. марка „Ауди”, рег.№ В 5864 СК, закупен с договор от 12.08.2002г. за сумата от 7 800лв.Отчуждил го е с договор от 17.05.2004г. за сумата от 500лв. с пазарна стойност към момента на отчуждаване 9 180лв. Сумата от 9 180лв. е вложил при закупуването на л.а. марка „БМВ”, рег. № В 6705 СН, закупен на 17.05.2004г. с посочена в договора цена от 600лв.и пазар -на стойност 18 800лв.Този л.а. е отчужден с договор от 15.09.2005г. за сумата от 1000лв. с пазарна стойност към момента на отчуждаване 13 600лв.Закупил е и л.а. марка „Опел”, рег. № В 0715 СН с договор от 29.08.2003г. за сумата от 500лв. и пазарна стойност 3 600лв., като го е отчуждил с договор от 14.12. 2004г. за сумата от 300лв. с пазарна стойност към момента на отчуждаване 2 700лв.В проверявания период ответникът има открити банкови сметки и влогове, по който е установено след разкриване на банковата тайна, че са с минимално крайно салдо към 2011г.Ответникът е подал ГДД за 2008г. и 2009г. с който е декларирал облагаем доход за 2008г. в размер от 1 211, 63лв. и за 2009г. в размер от 2 905, 06лв.В периода 2002г.-2009г. е осъществил частни командировки извън страната, както и е заплащал глоби по наказателни постановления и данъци и такси по ЗМДТ.Икономическият анализ показал, че през проверявания период ответникът е извършил разходи в много по-голям размер, а именно 3 537, 58 МРЗ от реализираните приходи - 22, 38 МРЗ.Предвид горното и на отнемане подлежи придобитото в проверявания период 2002г.-2010г. имущество, за което липсват данни за законни източници, общо на стойност 539 883лв., както следва: 1/ Дворно място, находящо се в гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Розова долина”№6, цялото с площ от 250 кв.м., съставляващо УПИ Х-808, кв.57 по плана на 28 м.р. на комплекса, ведно с новопостроената съгласно разрешение за строеж №65/05.08.2004г. жилищна сграда, състояща се от три плюс тавански етажи, както и избено помещение; 2/ Сумата от 2 700лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажба на л.а. марка „Опел”, модел „Астра”, с рег.№В 0715 СН, отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 14.12.2004г.; 3/ Сумата от 13 600лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажба на л.а. марка „БМВ”, модел „520”, с рег.№В 6705 СН, отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 15.09.2005г., и в условия на евентуалност, в случай, че бъде отхвърлен искът с пр.осн. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ по пазарна стойност на отчужденото имущество, иск за отнемане в полза на държавата на: 1/ Сумата от 300лв. от продажбата на л.а. марка „Опел”, модел „Астра”, с рег.№В 0715 СН, отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 14.12.2004г.; 2/ Сумата от 1000лв., от продажбата на л.а. марка „БМВ”, модел „520”, с рег.№В 6705 СН, отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 15.09.2005г.

Ответникът Х.А.Х. в депозирания отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорва предявения иск.Твърди, че неоснователно се иска отнемане на имущество, придобито преди началната дата на престъплението, за което е бил осъден, а именно имуществото придобито от началото на 2002г. до 30.04.2004г.Твърди, че след 30.04.2004г. не е придобивал имущество на значителна стойност, за което да може да се направи обосновано предположение, че е придобито от престъпна дейност.Оспорва методологията, чрез която ищецът е установявал стойността на имуществото и осъществените разходи.Твърди, че в проверявания период е реализирал приходи от продажба на дрехи и други стоки на сергия на пазара, приходи от дарени средства при религиозни обичаи - „сюнет” на двамата му сина и „кана” на дъщеря му, и при рождените им дни, реализирал е печалби от „Еврофутбол” ООД, приходи като едноличен търговец, семейството му е получавало приходи от социални помощи и добавки, трудови възнаграждения на съпругата му, продажба на недвижим имот и л.а.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявен е иск с пр.осн. чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, вр. §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ.

Съгласно нормата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ на отнемане подлежи имущество, което е придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3, и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник.

Въззиваемият с влязла в сила в присъда е признат за виновен и осъден  за това, че за периода от 30.03.2004г. до края на 2007г. в гр.Варна, в съучастие като съизвършител, получил и държал повече от два пъти имущество - общо парична сума от 211 229, 64лв., за която знаел, че е придобита чрез престъпление по чл.329, ал.1 от НК, на осн. чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.2, пр.2 и 3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.54 от НК.На осн. чл.253, ал.6 от НК с присъдата е отнет в полза на държавата предметът на престъплението като е присъдена неговата равностойност от 211 229, 64лв.

Престъпленията по чл.253 от НК /изпиране на пари/ попадат в предметния обхват на чл.3 от ЗОПДИППД/отм./.Видно от мотивите на постановените съдебни актове, с които въззиваемият е признат за виновен и осъден, е, че извършеното от него престъпление съставлява получаване и държане на суми в горепосочения общ размер, които суми лицето Д.С.Б. е получавала при проституиране в чужбина /Франция, Германия и Полша/ и които суми е изпращала на въззиваемия и други лица чрез системата за парични преводи „Уестърн Юнион”, и които суми впоследствие /при връщането й в страната/ те й предавали обратно.Б. проституирала от 2003г. и първоначално изпращала спечелените от нея суми на семейството си, но тъй като впоследствие - началото на 2004г. преценила, че те ги харчат неправилно, решила да ги изпраща на въззиваемия и съпругата му, с която се познавали от 2001г. по повод престой в болница на децата им, и впоследствие сприятелили, като те ги получавали и държали до предаването им обратно на Д.С.Б.Видно от същите актове е и, че с влязла в сила присъда въззиваемият е оправдан за повдигнатото му обвинение по чл.253, ал. 4, вр. ал.2, пр.1 от НК, а именно, че е придобивал тези суми, както и е оправдан за периода началото на 2004г. до 30.03.2004г., както и за останалите повдигнати му обвинения - вкл. за склоняване към проституция и използване за развратни действия на Д. С.Б.

Видно от така цитираните актове е, че лицето Д.С.Б. е започнала да изпраща спечелените от нея суми в чужбина чрез проституция на въззиваемия в началото на 2004г.Първият превод е от 02.02.2004г., но т.к. нормата на чл.253, ал.2 от НК е в сила от 30.03.2004г., то и в  присъдата е посочена тази дата.Не се твърди, а и не се установява, преди посочената дата въззиваемият да е осъществявал подобна или друга престъпна дейност.В тази връзка и за придобиваното от него имущество преди тази дата не може по никакъв начин основателно да се предположи, че е придобито пряко или косвено чрез престъпната дейност, за която е осъден с влязла в сила присъда, независимо от това дали е имал или нямал законен източник на доходи.В този период същият е придобил: 1/ л.а. марка „Ауди”, рег.№ В 5864 СК, закупен с договор от 12.08. 2002г. за сумата от 7 800лв. с пазарна стойност по САвТЕ 19 000лв.; 2/ л.а. марка „Опел”, рег. № В 0715 СН, закупен с договор от 29.08.2003г. за сумата от 500лв. и пазарна стойност 3 600лв.; 3/ закупен с н.а.№9/02.09.2003г. недвижим имот, представляващ апартамент №21, находящ се в гр.Варна, кв. ”Аспарухово”, ул.”Балкапан”№7, ет.6 със застроена площ от 72, 30 кв.м. за сумата по н.а. от 16 759, 50лв./равна на данъчната оценка/, и с пазарна стойност съгласно заключението на СТЕ 23 300лв.; 4/ закупени с н.а. №172/30.10.2003г. 42% ид.ч. от дворно място, находящо се в гр.Варна, кв. ”Аспарухово”, ул.”Розова долина”№6, цялото с площ от 250 кв.м., съставляващо УПИ Х-808, кв.57 по плана на 28 м.р. на комплекса, ведно с построената в него жилищна сграда, състояща се от входно антре, две стаи, покрит вход към тях и дворен тоалет, при съответни граници, за сумата от 12 262лв., с пазарна стойност към момента на придобиване съгласно заключението на СТЕ от 4 600лв. на дворното място.

През 2004г. с н.а. №67/28.07.2004г. закупил 58% ид.ч. от дворно място, находящо се в гр.Варна, кв. ”Аспарухово”, ул.”Розова долина”№6, цялото с площ от 250 кв.м., съставляващо УПИ Х-808, кв.57 по плана на 28 м.р. на комплекса за сумата от 3 123лв. с пазарна стойност към момента на придобиване 6 500лв.Закупил е л.а. марка „БМВ”, рег. № В 6705 СН на 17.05.2004г. с посочена в договора цена от 600лв. и пазарна стойност 19 000лв., имал е разходи за издръжка на семейството съобразно данните на НСИ/не са ангажирани доказателства от въззиваемия какви действително разходи са правени в тази насока и дали съответно същите са в по-нисък размер от установения/, както и разходи за платени данъци, като в разходите съдът не включва посочените размери в СИЕ за т.нар. от въззивника „частни командировки” на въззиваемия в чужбина, които са начислявани от в.л. в размерите по Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.Тези размери са приложими при командироване на лица, намиращи се в служебно правоотношение и изпратени в командировка по нареждане на съответния командироващ орган, предвид което и не могат да намерят приложение при настоящите пътувания на въззиваемия, за които от събраните гласни доказателства се установи, че е осъществявал с цел извършване на търговия в съответните държави и е преспивал при познати или по квартири при заплащане на минимални суми.В общ размер обаче разходите за 2004г. са по-малко от установените приходи за тази година, в които приходи съдът включва сумите по пазарни стойности, установени от САвТЕ, от продадените л.а. марка „Ауди” и л.а. марка „Опел”/двата, придобити пред 02.02.2004г. и включени с пазарните си стойности, а не с тези посочени в договорите, т.к. е неправилно при установяване разходите на лицето да се включва за целите на закона имуществото по пазарната му стойност, а при установяване на приходите му да се имат предвид посочените в договорите цени /както е процедирано в първия вариант на СИЕ по отношение на л.а./. Включват се установените суми от СИЕ/въз основа на представено удостоверение от АСП, ДСП-Варна от 28.10.2011г./, които съпругата на въззивника е получавала от социални помощи за отглеждане на деца по чл.7, ал.1 от ЗСПД, помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания - второто дете на въззиваемия е инвалид със 100% инвалидност, страдащо от тежки заболявания, месечни добавки по ЗИХУ и суми, получавани ежемесечно от същата като личен асистент на това дете.Неоснователни са възраженията на въззивника, че тези суми следва да се изключат от приходите, т.к. към 2004г. въззивникът не е бил в брак с майката на децата.Не е спорно между страните, че въззиваемият е сключил граждански брак на 27.07.2010г.Установява се от събраните гласни доказателства, че въззиваемия и съпругата му съжителстват на семейни начала от 1995г., като тогава са извършили сватбен ритуал съобразно ромските обичай.През 1996г. е родено първото им дете, през 2000г. второто и през 2004г. третото.Съпругата му В.С.Х. следва са се счита за член на неговото семейство от момента, когато са заживели във фактическо съжителство /такъв е изричният законодателен подход в сега действащият ЗОПДНПИ/, а не от датата на сключване на граждански брак.Към тези суми следва да се включат сумите, получавани от въззиваемия от „Еврофутбол”ООД и изплащани по банков път съобразно издаденото удостоверение от „Юробанк И Еф Джи България”АД от 09.11.2011г.-7 563, 06лв., както и сумите, който съгласно събраните гласни доказателства-показанията на св.З.И., въззиваемият е получавал ежемесечно от продажба на дрехи на пазара в кв.”Аспарухово”/по около 1000лв./, както и сумите, получени като подаръци при раждането на детето Алекси-около 2000лв.В периода 2005г.-2008г. е осъществявано строителството, надграждане над съществуващата сграда в дворното място, находящо се в гр.Варна, ул.”Розова долина”№6.От събраните свидетелски показания се установява, че сградата е надстроявана по стопански начин /строителството е извършвано с помощта на познати и роднини, като въззиваемият е закупувал само строителните материали и не е плащал за извършваните строителни работи/.Съгласно заключението на СТЕ степента на завършеност на сградата е 78%, изпълнена е до степен груб строеж, като обитаеми са половината от партерния етаж и целият първи жилищен етаж. Вторият жилищен етаж е незавършен /подове на замазка, тавани неизмазани, ел.инсталация изпълнена, без монтаж на табло, ключове и контакти, ВиК инсталация на тапа, вътрешна дограма не доставена и немонтирана/ и необитаем.В идентично състояние е и таванският етаж.Съгласно заключението стойността на материалите, необходими за изпълнение на сградата в степента на завършеност, в която се намира, е в размер на 155 848, 63лв.От събраните доказателства не може да се установи през всяка от посочените години каква част от строителството е била извършвана, поради което съдът съобразява глобално приходите на въззиваемия като включва получените суми в този период от социални помощи, добавки за отглеждане на дете с увреждания, получавана заплата от В.Христова като асистент на детето с увреждания, сумата от продажбата на л.а. марка „БМВ” с договор от 15.09.2005г. по пазарна стойност, установена от САвТЕ-15 000лв., сумата, събрана при религиозния празник „къна” на детето Десислава-2500лв., сумата, събрана при религиозния празник „сюнет” на детето Алекси-16 000 евро, двете установени от събраните гласни доказателства, сумите, получавани от въззиваемия от „Еврофутбол” ООД и изплащани по банков път съобразно цитираното удостоверение, през 2006г. и 2007г-.общо 5 683, 73лв., сумата от 34 000 евро/66 498, 22лв./ от продажбата с н.а.№25/14.08.2006г. на недвижимия имот с адм.адрес гр.Варна, ул.”Балкапан”№7, ет.6, ап.21, който е бил придобит от въззиваемия с н.а.№9/ 03г. и доколкото не се установява към момента на придобиване същият да е извършвал престъпна дейност следва да се счита като придобит със средства от законен източник, поради което и сумата, получена от продажбата, да се вземе предвид като приход.По отношение стойността на този имот съдът не взема предвид пазарната стойност, установена от СТЕ - 58 200лв., предвид представените доказателства за реалното изплащане на посочената в н.а. цена.В договора е посочено, че от продажната цена от 34 000 евро преди подписване на договора се заплатени 4 000 евро, а остатъкът от 30 000 евро ще бъде заплатен със заемни средства от „Булбанк”АД съгласно договор за банков кредит от 14.08.2006г., която ще бъде изплатена от банката след представяне на н.а. и доказателства за липса на тежести върху имота.Посочената в н.а. данъчна оценка на имота е 17 603, 20лв.Съгласно удостоверение от 20.05. 2013г., издадено от „Уникредит Булбанк”АД, Х.А.Х. е бил титуляр на банкова сметка ***, открита на 14.08.2006г. и зак -рита на 18.08.2006г., като по тази сметка на 18.08.2006г. е получен превод от 30 000 евро с основание „покупко-продажба” от лицето Б.В.А. /купувачът по договора/, които Х.Х. е изтеглил на каса същата дата.В приходите се включват и декларираните доходи от въззиваемия като ЕТ, както и сумите, получавани от последния при търговията с дрехи и установени от гласните доказателства.В разходите се включват сумите за издръжка на семейството, сумата на вложените разходи за строителство, сумите на заплатени данъци, като не се включват по изложените по-горе съображения сумите, посочени в СИЕ за командировки в чужбина.При този вариант на изчисления /отчасти застъпен във вариант ІІ и ІІІ на СИЕ и съобразно уточнението на в.л., извършено при изслушване на заключението в о.с.з. на 30.10.2004г./ балансът между приходи и разходи е положителен.В случай, че се приеме, че към приходите не следва да се включват получените суми при празници и религиозни обичаи и от извършваната в част от периода нерегламентирана търговска дейност от въззиваемия, както и да не се пренасят спестени средства от тези дейности от предходни години и така балансът да е отрицателен, то, за да подлежи на отнемане имуществото, е необходимо, съгласно разясненията, дадени от ТР №7/2014г. на ОСГК на ВКС, да има връзка /пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ и придобиване на имуществото, като е достатъчно връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиване на имуществото, за да подлежи то на отнемане.Обосноваването като логическа операция изисква наличие на причинна връзка между осъществената в определен период от време престъпна дейност и придобиване на имущество на значителна стойност.Въззивникът КОНПИ не оспорва обстоятелството, а напротив го навежда, вкл. и във въззивната си жалба, че сумата от 211 229, 64лв. не е била употребявана от въззиваемия, а е била предадена на лицето Д.С.Б., което е безспорно установено в наказателното производство и поради което същият е оправдан за престъплението по чл.253, ал.2, пр.1 от НК, като и поради същото обстоятелство не е прието в наказателното производство, че сумата е била трансформирана в придобитото от него имущество в периода 2004г.-2007г. и затова не това имущество е отнето на осн. чл.253, ал.6 от НК, а е присъдена равностойността на сумата от 211 229, 64лв., която той е получил и държал за Д.С.Б. След като е установено, че сумата е върната, следва да се обоснове причинната връзка между придобиваното имущество и осъществената престъпна дейност. Само фактът, че съвпада периодът на строителството на сградата с периода на престъпната дейност не е достатъчен.Следва да се установи, че държането на сумата/впоследствие върната на лицето, извършило престъплението по чл.329 от НК/ е послужило пряко или косвено за придобиване на процесното имущество.Тази връзка не е установена в настоящото производство, т.к. не е установено, че държането на сумата е генерирало приходи за въззиваемия, който приходи той, след като е върнал сумата на Д. Б., да е вложил при придобиване на имуществото.Не се установява и да е извършвал сходна престъпна дейност в предходни или следващи периоди.Предвид горното и само евентуалното/в случай, че се вземе предвид вариант първи от СИЕ/ неустановяване на законен източник за част от проверявания период при недоказване на пряка или косвена връзка с престъпната дейност не може да обоснове извод за основателност на иска.

Предвид неустановяване в производството на кумулативно изискуемите от закона предпоставки за отнемане в полза на държавата на процесното имуществото, собственост на въззиваемия, съдът приема, че подаденото от въззивната страна искане подлежи на отхвърляне като неоснователно, така и в частта за отнемане на сумите, получени при продажбата на двата л.а. по пазарни цени и евентуалното такова за отнемане на посочените в договорите стойности на същите л.а.Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.На осн. чл.78, ал.3 от ГПК и направеното искане на въззиваемия следва да бъдат присъдени сторените във въззивното производство разноски в размер на 2000 лв., представляващи адв. възнаграждение съгласно представения договор за правна защита и съдействие от 09.06.2015г.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №496/18.03.2015г., постановено по в.гр.д. №230/15г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734, адрес гр.София, ул.”Г.С. Раковски”№112, да заплати на Х.А.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 2000лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна инстанция, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: