Р Е Ш Е Н И Е

170

гр.Варна,31.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на деветнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№225/16г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.409 от ГПК.Образувано по подадена молба от „Трансинс индъстри”АД, гр.Варна, представлявано от изп.директор Р. Н.Н., за издаване на дубликат от изпълнителен лист, издаден по невлязло в сила решение №96/06.06.2016г., постановено по в.гр.д.№225/16г. по описа на ВАпС, гр.о, с което е потвърдено решение №2125/18.12.2015г., постановено по гр.д. №2267/15г., по описа на ВОС, гр.о., с което „Полимери”АД, гр.Девня/в несъстоятелност/, представлявано от синдика И.Т.Б., е осъдено да предаде на „Трансинс индъстри”АД, гр.Варна владението върху 11 126 линейни метра железопътни релси и стрелки, намиращи се на производствената му площадка в Индустриална зона на гр.Девня, индивидуализирани в протокол от 03.05.2010г., представляващ неразделна част от договор за покупко-продажба с рег.№2003 от 07.09. 2010г. на нотариус с рег.№226 и район на действие ДРС, чиято собственост е приета за установена с влязло в законна сила съдебно решение №169/18.06.2014г. по гр.д.№7213/13г. по описа на ВКС, I гр.о., на осн. чл.108 от ЗС.

В молбата се излага, че страната е получила издадения й по в.гр.д.№225/16г. по описа на ВАпС изпълнителен лист, но същият е бил изгубен, предвид което моли да й бъде издаден дубликат от изпълнителен лист.

„Полимери”АД, гр.Девня/в несъстоятелност/, представлявано от синдика И.Т.Б., поддържа становище за основателност на молбата.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

С решение №96/06.06.2016г., постановено по в.гр.д.№225/16г. по описа на ВАпС, гр.о., е потвърдено решение №2125/18.12.2015г., постановено по гр.д.№2267/15г., по описа на ВОС, гр.о., с което „Полимери”АД, гр.Девня/в несъстоятелност/, представлявано от синдика И.Т.Б., е осъдено да предаде на „Трансинс индъстри”АД, гр.Варна владението върху 11 126 линейни метра железопътни релси и стрелки, намиращи се на производствената му площадка в Индустриална зона на гр.Девня, индивидуализирани в протокол от 03.05.2010г., представляващ неразделна част от договор за покупко-продажба с рег.№2003 от 07.09.2010г. на нотариус с рег.№226 и район на действие ДРС, чиято собственост е приета за установена с влязло в законна сила съдебно решение №169/18.06.2014г. по гр.д.№ 7213/13г. по описа на ВКС, I гр.о., на осн. чл.108 от ЗС.

С молба от 04.07.2016г., депозирана по в.гр.д.№225/16г. по описа на ВАпС, „Трансинс индъстри”АД, гр.Варна чрез процесуалния си представител е поискало издаване на изпълнителен лист въз основа на невлязлото в сила осъдително решение на въззивния съд.С разпореждане от 05.07.2016г. на осн. чл.404, т.1, пр.2 от ГПК молбата е уважена и е издаден изпълнителен лист №55/05.07.2016г., получен от страната на 08.07.2016г.

Съгласно показанията на св.М.Иванов /финансов консултант на „Трансинс индъстри”АД/ през м. юли 2016г. адв.С.С./процесуален представител на дружеството в исковото производство/ представил в офиса на „Трансинс индъстри”АД изпълнителния лист и дружеството го упълномощило да го представлява и в изпъл- нителното производство.В края на м.август, началото на м.септември, адв. С. С. ги потърсил, за да попита дали изпълнителният лист не е останал случайно в офиса на дружеството, обяснил, че не може да го намери.Изпълнителният лист не е останал в офиса на дружеството, т.к след проведената среща през м.юли 2016г. адв. С.С. го взел със себе си в папка, заедно с останалата документация. 

Цитираното от свидетеля пълномощно е представено по делото, видно от което „Трансинс индъстри”АД е упълномощило адв.С.С. да го представлява пред ДСИ при СИС при РС-Девня И.Б. против „Полимери”АД, гр.Девня/в несъстоя -телност/.Съгласно издаденото от СИС при РС-Девня удостоверение от ДСИ И. Б. след 05.07.2016г. и до 18.10.2016г. в СИС при ДРС не е образувано изп. дело срещу „Полимери”АД, гр.Девня/в несъстоятелност/ с взискател „Трансинс индъстри”АД.

При съвкупния анализ на така ангажираните от молителя доказателства и предвид липсата на наведени твърдения, съответно ангажирани доказателства от нас -рещната страна за образуване на изпълнително производство въз основа на издадения на 05.07.2016г. изпълнителен лист, съдът приема за доказани твърденията на „Трансинс индъстри”АД, че изпълнителният лист е бил изгубен.Направеното искане по чл.409, ал.1 от ГПК следва да бъде уважено като се издаде дубликат от изпълнителния лист.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ДА СЕ ИЗДАДЕ на осн. чл.409, ал.1 от ГПК дубликат на изпълнителен лист въз основа на решение №96/06.06.2016г., постановено по в.гр.д.№225/16г. по описа на ВАпС, гр.о., с което е потвърдено решение №2125/18.12.2015г., постановено по гр.д.№2267/15г., по описа на ВОС, гр.о., с което „Полимери”АД, гр.Девня/в несъстоятелност/, представлявано от синдика И.Т.Б., е осъдено да предаде на „Трансинс индъстри”АД, гр.Варна владението върху 11 126 линейни метра железопътни релси и стрелки, намиращи се на производствената му площадка в Индустриална зона на гр.Девня, индивидуализирани в протокол от 03.05.2010г., представляващ неразделна част от договор за покупко-продажба с рег.№2003 от 07.09.2010г. на нотариус с рег.№226 и район на действие ДРС, чиято собственост е приета за установена с влязло в законна сила съдебно решение №169/18.06.2014г. по гр.д.№7213/13г. по описа на ВКС, I гр.о., на осн. чл.108 от ЗС.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                        ЧЛЕНОВЕ: