ОПРЕДЕЛЕНИЕ

309

_15_.05.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _15_.05. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.226 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА, БУЛСТАТ 000083626, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 756/10.03.2014 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 333/2014 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от ТУ  жалба в качеството му на длъжник срещу действията на СИ по изп.д. 201471704000015 на ЧСИ №717 при ВРС с взискател „ИНВЕСТЕК” ЕООД, ЕИК 103776323, гр. Варна, изразяващи се в образуване на изпълнително производство.

В жалбата се излага, че изпълнителното дело е образувано срещу ТУ недопустимо, тъй като ТУ е държавно учреждение по смисъла на чл. 519, ал.1 ГПК. Оспорва се изводът на съда, че образуването на изпълнително производство не може да се атакува по реда на чл. 435 ГПК и се твърди, че с жалбата се атакува всъщност действие на ЧСИ, нарушаващо закона, по чл. 519 ГПК. Представено е решение на АпС Пловдив по подобен казус.

Преписиот жалбата е връчен на насрещната страна в изпълнителния процес – взискателя „ИНВЕСТЕК” ЕООД, ЕИК 103776323, гр. Варна, в чийто писмен отговор се навеждат доводи за недопустимост на жалбата срещу действията на ЧСИ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на ТУ  Варна в качеството му на длъжник срещу действията на СИ по изп.д. 201471704000015 на ЧСИ №717 при ВРС с взискател „ИНВЕСТЕК” ЕООД, ЕИК 103776323, гр. Варна, изразяващи се в образуване на изпълнително производство. С жалбата са въведени същите доводи, изложени по-горе, за приложението на чл. 519 вр. чл. 520 ГПК по отношение на статута на ТУ Варна, който изключва образуване на изпълнително производство срещу това ЮЛ на бюджетна издръжка.

Взискателят в изпълнителния процес е оспорил пред ОС жалбата.

По жалбата е изразено становище от ЧСИ за нейната недопустимост, евентуално - неоснователност.

Жалбата пред ОС е била недопустима и производството по нея е следвало да бъде прекратено.

Обжалваното действие на ЧСИ  е образуване на изпълнително дело срещу ЮЛ на бюджетна издръжка. Това действие не подлежи на обжалване от длъжника по реда на чл. 435 ГПК.

От друга страна, извън предмета на настоящото дело, чл. 519 ГПК е неприложим при преценка на допустимостта на изпълнителното производство, тъй като статутът на ТУ не е на ЮЛ, което да е изцяло на бюджетна издръжка, с бюджет, приеман от НС, а е ЮЛ, което има възможност да реализира и собствени приходи, извън приходите му като второстепенен разпределител на бюджетни средства. При финансиране от смесен тип следва да се прецени характера на вземането срещу ЮЛ, а процесното вземане не касае държавния бюджет.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 756/10.03.2014 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 333/2014 год.

 Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: