ОПРЕДЕЛЕНИЕ 315

гр. Варна,26.05.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 226/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „УИШБОН” ЕООД, гр. София срещу определение № 277/21.04.2017г. по гр.д. 121/2017 г. на Окръжен съд-Добрич, в частта му, с която е прекратено производството по делото, образувано по исковата претенция на жалбоподателя против М.С.К., Б.С.К., Н.С.К. и Н.М.В., за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот: поземлен имот, урбанизирана територия с площ 3 284 кв. м. и идентификатор 02508.51.447 по кадастралната карта на гр. Балчик, сключен с нотариален акт № 197 т. VІ рег. № 6323 д. № 1040/ 2007 г. на нотариус с рег. № 314 и район на действие БРС, в частта за 5/32 ид. части. Счита се, че определението в прекратителната му част е незаконосъобразно, тъй като неправилно е възприетото от ДОС, че посоченият договор между тези страни и за припадащата се идеална част на посочените ответници, е бил развален с решение № 265/10.07.13г. по гр.д. № 375/13г. на ДОС, което е било потвърдено с решение № 2/06.01.15г. по в.гр.д. № 556/14г. на ВАпС. Посочва се, че първоинстанционното решение на ДОС е било отменено от въззивния съд и предявения иск за разваляне на договора в посочения обем, е бил отхвърлен. Отхвърлени са били и свързаните с първия иск осъдителни претенции за връщане на припадащите се на тези ответници части от платената продажна цена. Поради това и за ищеца е налице правен интерес от предявените против тези ответници вече на друго основание искове за разваляне на договора за покупко-продажба, поради което и обжалваното пределение следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

Поради наличието на хипотезата на чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, препис от частната жалба не е изпращан на насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок и от страна с правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Първоинстанционното производство е образувано на 21.03.17г. по исковата молба на „УИШБОН” ЕООД, гр. София против общо 23 ответници физически лица с искане да се развали на осн. чл. 189, ал. 1, вр. чл. 87, ал. 3 от ЗЗД договор за покупко-продажба на недвижим имот, оформен с НА № 197 т. VІ рег. № 6323 д. № 1040/12.12.2007 г. на нотариус Св. Иванов с рег. № 314 на НК и район на действие БРС, сключен между ищеца като купувач и част от ответниците и техни праводатели /общо 14 физически лица/ като продавачи, тъй като към момента на продажбата описания поземлен имот е принадлежал изцяло на трето лице – Община Балчик. Последното обстоятелство ищецът е узнал на 07.02.17г. - с влизането в сила на решение № 110/12.10.16г. по гр.д. № 408/15г. на РС-Балчик, с което предявеният от ищеца отрицателен установителен иск за собствеността върху закупения през 2007г. имот против Община Балчик, е бил изцяло отхвърлен. Предявени са и частични осъдителни претенции против всеки от ответниците /в условията на евентуалност - съобразно припадащите им се квоти от наследството на общия им наследодател/, както следва: на осн. чл. 189, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД за връщане на получената от всеки част от продажната цена в общ размер от 413 784 евро, платена на части – на 14.08.07г. като капаро от 41 378.40 евро и окончателно на 12.12.07г. – в останалия размер, което плащане е било извършено общо за всички продавачи чрез преводи на сумите по банковата сметка на един от тях – К. Г. К., като частичните искове против всеки от ответниците е в размер на по 639.12 евро. В условията на евентуалност – ако ответницата К.К. не е получила продажната цена за всички – същата да се осъди да върне цялата получена продажна цена, с предявен частичен иск отново в размер на 639.12 евро; на осн. чл. 189, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД за заплащане от всеки от ответниците на направените от продавача разноски по процесния договор за продажба, възлизащи в общ размер на 18 355.24 лв. /съставляващи платени такси и разноски по прехвърлянето в размер на 1359.95 лв. – нотариална такса за договора, 16 186 лв. – МДТ и 809.29 лв. – ДТ за вписването/, при частично предявени искове съобразно квотите в наследството на всеки от ответниците, а в условията на евентуалност – да се осъди само ответницата К. Г. К. да заплати сумата от 1250 лв. като част от общата стойност на разноските на продавача; на осн. чл. 92, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на всеки от ответниците на уговорената в сключения предварителен договор за покупко-продажба на имота, сключен на 10.08.07г. неустойка от 170 000 евро за неизпълнение на задължението на продавачите да прехвърлят собствеността върху имота, предявени срещу всеки от ответниците частични искове в размери от по 639.12 евро, а евентуално – ако се отхвърлят исковете срещу всички ответници – да се осъди само ответницата Кичка Г. Костадинова да заплати неустойката – отново с предявен частичен иск против нея в размер на 639.12 евро.

Видно от материалите по изисканото от първоинстанционния съд гр.д. № 375/13г. на ДОС, че същото е било образувано по исковата молба от 29.04.13г. и по допълнителна молба от 10.07.13г. /по която е било образувано гр.д. № 544/13г. на ДОС, но последното прекратено поради присъединяването му към гр.д. № 375/13г./ на „УИШБОН” ЕООД, гр. София срещу същите 23-ма ответници физически лица и с предявени същите конститутивен и частични осъдителни искове на осн. чл. 189, ал. 1, вр. чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, чл. 189, ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД и чл. 92, ал. 1 от ЗЗД. Основание за предявения конститутивен иск е било твърдението за евентуална евикция на купувача „УИШБОН” ЕООД, имайки предвид приетото в мотивите на влязлото в сила на 30.03.13г решение по гр.д. № 716/11г. на РС-Балчик, с което е било отхвърлен предявения от част от наследниците на общия наследодател на продавачите по процесния договор от 12.12.07г., неучаствали в продажбата на имота ревандикационен иск против дружеството-купувач, че продавачите не са притежавали правото на собственост върху имота.

С решение № 265/10.07.13г. по гр.д. № 375/13г. на ДОС процесния договор, оформен с НА № 197 т. VІ рег. № 6323 д. № 1040/12.12.2007 г. на нотариус Св. И. с рег. № 314 на НК и район на действие БРС е бил развален в частта за 5/32 идеални части от процесния имот, продадени от С. Е. К. и Й. Г. Н. на „УИШБОН” ЕООД, по иска на последния против правоприемниците на продавачите – М.С.К., Б.С.К., Н.С.К. /правоприемници на С. Е.. К./ и Н.М.В. /единия от двамата наследници на Й. Г. Н./. Против тези ответници са били уважени и предявените частични осъдителни претенции за връщане на платената покупна цена, припадаща се на техните наследодатели. Исковете против останалите ответници по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД и осъдителните искове са били отхвърлени. Били са отхвърлени и останалите осъдителни искове против тези четирима ответници.

С решение № 2/06.01.15г. по в.гр.д. № 556/14г. на ВАпС е било потвърдено решението на ДОС в отхвърлителните му части. Същото обаче е било отменено в частта, с която е бил развален процесния договор по отношение на М.С.К., Б.С.К., Н.С.К. и Н.М.В. в частта за 5/32 ид.ч. от продадения имот, както и в осъдителните части на решението против тези ответници, и така предявените против тях искове са били отхвърлени. Въззивното решение не е допуснато до касационно обжалване с определение № 914/15.07.15г. по гр.д. № 2127/15г. на ВКС, ІV г.о., от който момент е и влязло в сила.

При това положение не е налице съдебно решение за разваляне на договора, оформен с НА № 197 т. VІ рег. № 6323 д. № 1040/12.12.2007 г. на нотариус Св. Иванов с рег. № 314 на НК и район на действие БРС в частта за 5/32 идеални части от процесния имот, продадени от С. Е. К. и Й. Г. Н. на „УИШБОН” ЕООД, по иска на последния против правоприемниците на продавачите – М.С.К., Б.С.К., Н.С.К. /правоприемници на С. Е.. К./ и Н.М.В. /единия от двамата наследници на Й. Г.Н./, както неправилно е приел първоинстанционния съд. Прекратяването на производството в тази му част е незаконосъобразно, тъй като предявеният иск против тези ответници, основан на новонастъпили факти за осъществена или за евентуална евикция, е допустим.

Обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 277/21.04.2017г. по гр.д. 121/2017 г. на Окръжен съд-Добрич, в частта му, с която е прекратено производството по делото, образувано по исковата претенция на „УИШБОН” ЕООД, гр. София против М.С.К., Б.С.К., Н.С. и Н.М.В., за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот: поземлен имот, урбанизирана територия с площ 3 284 кв. м. и идентификатор 02508.51.447 по кадастралната карта на гр. Балчик, сключен с нотариален акт № 197 т. VІ рег. № 6323 д. № 1040/ 2007 г. на нотариус с рег. № 314 и район на действие БРС, в частта за 5/32 ид. части, И ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: