ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

302

 

                                               07.05.2019 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 07.05.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова                              

                          Мария Маринова

                                                                     

като разгледа докладваното от с. П. Петрова в.гр.д. № 226 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. №226/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на ответника по делото -Н.В.Н., уточнена с молба от 12.04.2019 г. , подадена чрез адв. Н.Х., против решение № 47/07.12.2018 г., постановено по гр.д. № 160/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, в осъдителната му част, с която той е осъден да заплати на ищеца В.Н.Н.  сумата от 13 320,95 лв. с която се е неоснователно обогатил вследствие на извършени от другата страна в собствения му имот полезни разноски за строително монтажни работи - изградена през 2014 г. баня и тоалетна (3 276.97 лв. с ДДС) и изграден през 2016 г. битов навес (10 043,98 лв. с ДДС), както и сумата от 1 505,12 лв. за обогатяването, вследствие на извършени необходими разноски за ремонт на покрив на къщата през 2015 г. и със същото решение е осъден за разноски. Въззивникът е молил за отмяна на решението в обжалваната осъдителна част и за отхвърляне на исковете. Приложил е писмени доказателства към жалбата си, които като нови такива е молил да се допуснат от въззивната инстанция.

Ищецът В.Н.Н., чрез адв. Р.М., е подал писмен отговор на въззивната жалба, с който е оспорил същата и е молил за оставянето й без уважение с присъжане на разноските по делото. Приложил е ново писмено доказателство.

Съдът като се запозна с книжата по делото намира, че въззивната жалба е останала нередовна, включително и след връщането на делото на окръжния съд с указания за предприемане на действия по поправянето й. Това е така, тъй като съгласно уточнението на въззивната жалба, въззивникът обжалва цялата осъдителна част от решението на окръжния съд – (сбор от 13 320,95 лв. и 1 505,12 лв.), т.е. интересът е 14 826,07 лв. и дължимата държавна такса върху същия се равнява на 296,52 лв. Въззивникът е внесъл по сметка на апелативния съд държавна такса в размер на 266,42 лв. (същата съответства на обжалваната част от осъдителното решение за сумата от 13 320,95 лв.) и остава за довнасяне сумата от 30,10 лв. (за частта от осъдителното решение от 1 505,12 лв.). Затова, въззивната жалба следва да бъде оставена без движение с указания за довнасянето на таксата и представянето на доказателства по делото в едноседмичен срок, като в противен случай съдът ще приеме че внесената държавна такса е относима само към обжалването на решението в частта на сумата от 13 320,95 лв. и ще върне въззивната жалба в останала й част срещу осъдителното решение в частта му за сумата от 1 505,12 лв. и ще прекрати производството по делото в тази част.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ  въззивната жалба на ответника по делото -Н.В.Н., уточнена с молба от 12.04.2019 г., подадена чрез адв. Н.Х., против решение № 47/07.12.2018 г., постановено по гр.д. № 160/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, в осъдителната му част, с която той е осъден да заплати на ищеца В.Н.Н.  сумата от 13 320,95 лв. с която се е неоснователно обогатил вследствие на извършени от другата страна в собствения му имот полезни разноски за строително монтажни работи - изградена през 2014 г. баня и тоалетна (3 276.97 лв. с ДДС) и изграден през 2016 г. битов навес (10 043,98 лв. с ДДС), както и сумата от 1 505,12 лв. за обогатяването, вследствие на извършени необходими разноски за ремонт на покрив на къщата през 2015 г.

УКАЗВА НА ВЪЗЗИВНИКА Н.В.Н. в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи по делото доказателства за довнесена по сметка на Варненския апелативен съд по настоящото дело (с посочване на номера му) държавна такса от 30,10 лв., като ПРЕДУПРЕЖДАВА същия, че при неизпълнение на указанията в срока следва връщане на въззивната жалба в частта, с който се обжалва осъдителното решение на окръжния съд за сумата от 1 505,12 лв. за обогатяването, вследствие на извършени необходими разноски за ремонт на покрив на къщата през 2015 г. и прекратяване на производството по делото в тази част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: