О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 330/6.6.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на шести юни, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 227 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на М.М., гражданин на Република Франция, постоянно пребиваващ н РБългария срещу определение № 101/28.03.2017 г. по гр.д.№ 35/17 г. на Окръжен съд – Търговище, с което е оставено без уважение искането му за прекратяване на производството по делото пред ТОС и за изпращането му на Окръжен съд - Варна, по местожителството на пълномощника на ответника.

Отговор по частната жалба не е подаден.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предявявайки възражение по чл.119, ал. 4 от ГПК за неподсъдност на делото, пълномощникът на страната не е представил доказателства за установяване на твърдението, че ответникът живее във Франция.

Гр.дело № 274/15 г. е образувано през 2015 г. От доказателствата по него и от мотивите на ВКС на РБ в отменителното решение № 2/31.01.2017 г. по гр.д.№ 4794/16 г. е видно, че ответникът – макар и гражданин на РФранция има издадено разрешение за продължително пребиваване в България, с регистриран постоянен адрес в гр.Кардам и настоящ адрес в гр.Попово.

Упълномощаването на адв.С. е станало след влизането на сила на постановеното решение, а не преди предявяването на иска срещу ответника.   

Съобразно разпоредбата на чл. 120 от ГПК, настъпилите след подаване на исковата молба промени във фактическите обстоятелства, обуславящи промяната в местната подсъдност, не са основание за препращане на делото. В настоящия случай е безспорно, че след отмяна на влязлото в сила решение № 46/18.04.2016 г. по гр.д.№ 274/15 г. на ТОС и връщането му за ново разглеждане, делото продължава хода си /макар и под нов номер/- № 35/17 г. на ТОС. 

Правилен е извода на съда, че възражението по чл.119, ал.4 от ГПК е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение, поради което обжалваното определение като обосновано и правилно следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 101/28.03.2017 г. по гр.д.№ 35/17 г. на Окръжен съд – Търговище.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.