ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

284

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 23.05.2018 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 227/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.Н.Н. *** определение № 3352/28.12.2017 год по гр.д. № 2714/2017 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. С определение № 986/20.04.2018 год по гр.д. № 2714/2017 год на ВОС жалбоподателят е освободен от заплащане на държавна такса и разноски в производството по обжалване на прекратителното определение по делото.

Разгледана по същество, частната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по искова молба от В.Н.Н. срещу Държавата за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 000 лв за причинени неимуществени вреди от това, че е бил осъден и изтърпял наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца за престъпление, което не е извършил. За да може да се търси отговорност от държавата чрез нейните органи – съд и прокуратура, е необходимо на първо място постановената осъдителна присъда да е била отменена и ищецът – оправдан, каквито твърдения липсват в исковата молба. Напротив, присъдата е влязла в сила и наложеното с нея наказание е било ефективно изтърпяно. Установяването на престъпни действия, извършени от друго лице срещу ищеца не е от компетентността на гражданския съд. За първи път в частната жалба се въвеждат твърдения за лишаване от право на справедлив процес съгласно ЕКПЧОС, но без посочване на конкретни факти и обстоятелства. Въвеждането на ново основание представлява изменение на иска, което е недопустимо пред въззивната инстанция.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение определение № 3352/28.12.2017 год по гр.д. № 2714/2017 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.