ОПРЕДЕЛЕНИЕ

306

_15_.05.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _15_.05. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.228 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от адв. К.Р., пълномощник МЮСЮЛМАСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, със седалище и адрес на управление гр. София, ЕИК 121526008, представлявано от главния мюфтия д-р М.А.Х., срещу разпореждане № 335/18.03.2014 год. по гр.д. 02/2013 год. на ОС Шумен, с което е върнато допълнението към подадена въззивна жалба срещу решение №10/17.01.2014 год. по същото дело.

В частната жалба се твърди, че разпореждането е неправилно, тъй като допълнението не представлява нова жалба, а доразвива мотивите в старата, което е процесуално възможно до първото по делото съдебно заседание.

Срещу ЧЖ не е подаден писмен отговор от насрещната страна – държавата, чрез Министъра на РРБ.

За да се произнесе съдът взе предвид следното:

Обжалваното разпореждане не представлява такова по чл. 279 ГПК вр. чл. 274, ал.1, т.1 ГПК – не прегражда пътя за защита на страната, нито е сред актовете по т.2 на чл. 274, ал.1 ГПК, т.е. не е предвидено да подлежи на обжалване в специална законова норма.

Ето защо ЧЖ пред ВАпС е недопустима и производството по нея следва да бъде прекратено по следните аргументи:

Пред ОС е редовно подадена и в срок въззивна жалба срещу постановеното решение /л.15 от настоящото дело/. След справка по възз.гр.д. 219/2014 год. на ВАпС, в което е образувана тази въззивна жалба, се установи, че по ВЖ е проведена процедурата по размяна на книжа, след която и след подаване на писмен отговор от въззиваемата страна е постъпило допълнение към въззивната жалба, безспорно след изтичане на срока за обжалване. В това допълнение не е направено различно искане от исконето във въззивната жалба, не са въведени нови твърдения, нито нови доказателствени искания, изложени са само правни аргументи за твърдяната неправилност на първоинстанционното решение. Правни аргументи страните могат да въвеждат до приключване на устните състезания по делото, поради което и няма пречка това да се направи след подаване на въззивната жалба преди първото по делото с.з.

Същественото в случая е, че подаденото допълнение не е въззивна жалба, поради което и връщането му на страната не е акт, който прегражда пътя на въззивника за защита, а това изключва въззивно обжалване на атакуваното разпореждане за връщане на допълнение към въззивна жалба.

Производството е недопустимо и подлежи на прекратяване пред ВАпС. 

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело поради недопустимост на ЧЖ.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с ЧЖ пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: