ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

346

 

Гр.Варна, …25…05.2015  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …25…… 05.2015 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Маринела Дончева

              Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова, в.ч.гр.д. № 228 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 ГПК и е образувано по частна жалба на В.С.С., подадена чрез адв. С.И.З., против определение № 1104/23.03.2015 г., постановено по т.д. № 101/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което съдът е отменил определението си по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване на жалбоподателката – ищец по търговското дело, от внасяне на такси по производството.

Жалбоподателката е настоявала за отмяна на обжалваното определение, като е навела подробни съображения за неправилност – незаконосъобразност и необоснованост.

Ответникът В. Блажена Н. е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата, като недопустима поради необжалваемостта на определението по чл. 253 ГПК, евентуално – като неоснователна, предвид наличието на доказателства за наличието на доходи на ищцата, даващи и възможност да заплати таксите по производството.

Ответникът „КТМ ЕКС” ЕООД също е оспорил с писмения си отговор жалбата, като е изложил съображения за недопустимостта й, поради необжалваемост на съдебния акт, срещу който тя е насочена, евентуално - като неоснователна, заради липсата на основанията по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване на ищцата от заплащане на таксите по производството.

Съдът, при проверката по редовността на частната жалба и с оглед наведените в жалбата оплаквания и становищата на лицата на насрещната страна, намира следното:

В мотивите на обжалваното определение, окръжният съд, на база представените по делото нови доказателства, отново е изследвал по същество предпоставките по чл. 83, ал.2 от ГПК и е формирал извод, че ищцата разполага с достатъчно средства да заплати таксите по делото и че не са налице предпоставки за освобождаването й. В диспозитива на обжалваното определение, обаче  липсва произнасяне в горния смисъл по чл. 83, ал.2 от ГПК. Поради това, настоящият състав на Варненския апелативен съд намира,  че доколкото в случая би могло да се касае до допусната от съда очевидна фактическа грешка, отстранима по реда на чл. 247 ГПК и преценката за наличието или липсата на такава е от компетентността на постановилия акта съд, делото следва да му се върне за преценка в горния смисъл.

Освен изложеното, частната въззивна жалба е нередовна, тъй като към същата не е приложен документ за внесена по сметка на апелативния съд държавна такса. Окръжният съд не е изпълнил процедурата по чл. 262 от ГПК за проверка редовността на жалбата и не е оставил същата без движение с указания за поправяне на недостатъка й, поради което след връщането на делото той следва да проведе и процедурата по чл. 262 от ГПК с оглед внасянето на държавната такса за обжалване.

Предвид изложеното, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото – върнато на окръжния съд за преценка относно наличието на предпоставките за отстраняване на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247 ГПК, както и за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК с оглед внасяне на държавната такса по частната жалба.

След приключване на производствата, делото следва да бъде върнато на апелативния съд за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 228/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за преценка относно наличието на предпоставки по чл. 247 от ГПК, както и за  изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания.

След приключване на производствата, делото следва да се върне на Варненския апелативен съд за произнасяне по частната жалба.

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: