О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

350/23.05.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23. 05.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№228/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Р.Г.Т., Д.Г.И. и Г.К.Ж., тримата чрез процесуалните им представители адв.В.П. и адв.Й. Й., против определение №1105/04.04.2019г., постановено по гр.д.№8/19г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната исковата молба и е прекратено производство -то по делото.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д.№8/19г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя-  вените от Р.Г.Т., Д.Г.И. и Г.К.Ж. против Й.Б.Б. и М.Г.Б. искове с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК за приемане за установено по отношение на тези ответници, че ищците са собственици на недвижим имот с идентификатор 10135.3515.529.1.5 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., находящ се в гр.Варна, ул.”Ивац”№24, вх.2, ет.1, представляващ апартамент А-1 в блок 2, ет.1, със застроена площ от 103, 46 кв.м., при съответни граници, ведно с прилежащото му избено помещение и съответните ид.ч. от общите части на сградата, твърдян, че е придобит от ищците чрез влязлото в сила решение №161/18.01.2016г., постановено по гр.д.№3803/00г. по описа на ВРС, ХХХІХ състав, с което горепосоченият имот им е бил поставен в дял в делбено произ- водство като наследници на първоначалния съделител Ц. Г. Ж., и в условие на евентуалност придобит от тях чрез давностно владение, осъществявано в периода 29.07.1998г.-03.12.2018г. с присъединяване владението на наследодател -ката им, както и по предявените от Р.Г.Т., Д.Г.И. и Г.К.Ж. против К. К. К. искове с пр. осн. чл.108 от ЗС за осъждане на тази ответница да им предаде владението върху същия недвижим имот, твърдян, че е придобит от ищците чрез същите евентуални придобивни способи, който тя владее без основание.

С договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за извършване на строителство, обективиран в н.а.№176/09.12.1994г. на ВН, съсобствениците/един от които Ц. Г. Ж./ на обединения по регулация парцел ХІІ-522, 523 и 524, кв.55 по плана на 16 м.р. на гр.Варна са прехвърлили на Й.Б.Б. в качеството му на ЕТ „Й.Б.”*** по време на брака му с М. Г.Б., собствеността върху 534/742 кв.м. ид.ч. от парцел ХІІ-522, 523 и 524, целият с площ от 742 кв.м.

На 25.05.2000г. Й.Б.Б. и М.Г.Б. са предявили против останалите съсобственици на парцел ХІІ-522, 523 и 524/вкл. Ц.Ж./ иск за делба на изградената в него жилищна сграда с обща РЗП 3305, 41 кв.м., включ - ваща два входа/две жилищни тела-бл.1 и бл.2/, находяща се в гр.Варна, ул. ”Ивац” №22, 22а и 24.Производството по подадената на посочената дата искова молба е образувано в гр.д.№3803/00г. по описа на ВРС.

Легитимирайки се с цитирания н.а.№176/94г., Й. и М. Б. са склю -чили договор за учредяване на ипотека с н.а.№111/10.05.2001г. върху находящия се в горепосочената сграда самостоятелен обект, представляващ апартамент А-1, нахо- дящ се във вх.2, ет.1, с площ от 103, 46 кв.м., при съответни граници, ведно с прилежащото избено помещение и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в полза на К.К. К. като обезпечение по сключения с нея като кредитор и Й.Б. като кредитопо -лучател договор за заем за сумата от 17 500 щ.д.  

За дължимата сума по сключения договор за заем К. К. К. се е снабдила с изп.лист и по нейна молба е образувано изп.д.№3024/02г. по описа на СИС при ВРС.Насочила е изпълнението върху недвижимия имот, предмет на дого -ворна ипотека.Имотът е изнесен на публична продан и е възложен на взискателя К. К.ва в изплащане на вземането й при цена 80% от оценката по реда на чл.382 от ГПК/отм./ с постановление за възлагане от 30.04.2002г., влязло в сила на 07.05.2002г.

Решението по допускане на делбата/решение №442/21.04.2008г., постановено по в.гр.д.№375/04г. по описа на ВОС/ е влязло в сила през 2010г.Със същото апарта -мент А-1 в бл.2, ет.1, със застроена площ от 103, 46 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение и съответните му ид.ч. от общите части на сградата и дворното място, е допуснат до делба между съделителите и при квоти 534/742 ид.ч. за Й. и М. Б./съобразно квотата им по н.а.№176/94г./ и останалите ид.ч. между останалите съсобственици на дворното място, конкретно за Ц. Г. Ж./наследници/- 13, 865/742  ид.ч.

Решението по извършване на делбата /решение №161/18.01.2016г., постановено по гр.д.№3803/00г. по описа на ВРС/, е влязло в сила в частта му по отношение на горепосочения апартамент през 2016г.Делбата по отношение на него, а и на остана -лите самостоятелни обекти в сградата, е извършена чрез разпределяне им по реда на чл.292 от ГПК/отм./, като този апартамент е поставен в общ дял на Р.Г.Т., Д.Г.И. и Г.К.Ж./като наследници на починалата в хода на производството Ц. Г. Ж../ и същите са осъдени да заплатят посочените в решението суми за уравнение дяловете на останалите съделители.

По изп.д.№3024/02г. по описа на СИС при ВРС не е бил извършван въвод във владение на купувача от публичната продан в периода 2002г. - 2004г., като през 2004г. изпълнението е било спряно по допуснатото обезпечение по гр.д.№3803/00г., отменено 2017г.По молба на взискателя делото е било прехвърляно за продължа -ване на изп. действия на няколко СИ, като през 2018г. е изпратено на ЧСИ Х. Г. -ев, рег.№892, район на действие ОС-Варна и образувано под №20188920400072. След като с решение от 29.10.2018г. по в.гр.д.№2293/18г. по описа на ВОС е бил отменен отказът на ЧСИ да извърши въвод по искане на взискателя, на 03.12.2018г. е извършен въвод по чл.498 от ГПК на взискателя и купувач по публичната продан К. К. К. в горепосочения недвижим имот въз основа на влязлото в сила на 07.05.2002г. постановление за възлагане, като от него са отстранени ищците Р.Г.Т., Д.Г.И. и Г.К.Ж..

Ищците Р.Г.Т., Д.Г.И. и Г.К.Ж. и ответниците Й.Б.Б. и М.Г.Б. като съделители по гр.д.№3803/00г. по описа на ВРС са обвързани от силата на присъде -но нещо по постановените и влезли в сила решения по допускане/2010г./ и извърш -ване/2016г./ на делбата, съответно първото установяващо, че процесният недвижим имот е съсобствен между посочените лица и при посочените квоти, и второто, с което съсобствеността се прекратява и имотът се придобива в собственост от ищците като поставен им общ дял по реда на чл.292 от ГПК/отм./.Ищците не твърдят по главните си искове против Б. нови обстоятелства, а напротив като придобивен способ твърдят именно влязлото в сила решение по извършване на делбата, което от своя страна обвързва със СПН и Б..За евентуалните искове липсва интерес, докол -кото собствеността им спрямо Б. е вече установена с влязло в сила решение.С оглед горното и така предявените от ищците против ответниците Б. искове се явяват недопустими.

Като собственици на 534/742 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІІ-522, 523 и 524 и толкова ид.ч. по приращение от апартамент А-1, вх.2, ет.1, находящ се в изградената в дворното място жилищна сграда, Б. са могли да учредят валидно ипотека само върху посочената ид.ч. от процесния недвижим имот.Толкова ид.ч. е могла да придобие и К. К. К. чрез постановлението за възлагане, т.к. толкова са притежавали длъжникът и ипотекарният длъжник в изп.производство-чл.384, ал.2 от ГПК/отм./.Прехвърлянето на собствеността чрез публичната продан /вид самостоя -телен специфичен деривативен придобивен способ по см. на чл.77 от ЗС, съгласно мотивната част на ТР №5/2015 от 18.05.2017г. на ОСГК на ВКС/ обаче е извършено в хода на делбеното производство.Съгласно разясненията, дадени в т.3 от ТР №3/2013 от 19.12.2013г. на ОСГК на ВКС, при извършване на разпореждане от съсобственик /съделител/ в полза на друго лице в хода на делбеното производство във фазата на допускане на делбата се прилагат разпоредбите на чл.226 от ГПК/чл.121 от ГПК /отм./.Макар и, че разрешението е във връзка с извършено по волята на съделител разпореждане, докато при публичната продан то е въпреки неговата воля, съдът приема, че следва да се приложи същото разрешение, доколкото все се касае за промяна носителя на правото на собственост, която настъпва в хода на делбеното производство.При липса на заместване/както е в настоящия случай/ делото продъл - жава своя ход с участието на първоначалните съделители, като прехвърлителят участва като процесуален субституент на приобретателя, процесуалната му легити -мация произтича от закона, въпреки, че не е носител на материалното право. Постановеното решение, обаче при всички случаи ще съставлява присъдено нещо както за съделителите, така и за приобретателя по въпросите дали имотът е съсоб - ствен и какви са делбените им права, като признатите на прехвърлителя права ще се считат за права на приобретателя.Във втора фаза прехвърлителят също участва като процесуален субституент на приобретателя.С влизане в сила на решението по извършване на делбата собствеността ще се счита прекратена и по отношение на приобретателя независимо в чий дял се е паднал имотът.Конкретно, ако предмет на делбата са няколко имота, и имотът, част от която е прехвърлена в хода на дел- беното производство, се падне в дял на друг съделител, а не на прехвърлителя/както е в настоящия случай/, то приобретателят ще има право да претендира връщане на даденото от него при придобиване на собствеността, но вещноправните последици по извършване на делбата във всички случаи ще настъпят и спрямо приобретателя, дори и прехвърлянето на спорното право да е останало неизвестно за съда.Предвид горното и съдът приема, че К.Кирова също се явява обвързана от формираната СПН по посочените решения по допускане и извършване на делбата, вкл. собствеността на ищците е установена спрямо нея.По отношение искането за предаване владе -нието върху вещта съдът приема следното.Влязлото в сила решение по извършване на делбата, с което в дял и изключителна собственост на съделител се възлага по силата на разпределяне обособен реален дял, е изпълнително основание по см. на чл.404, т.1, пр.1 от ГПК, въз основа на което може да бъде издаден изпълнителен лист.Макар и постановено в рамките на съдебното производство по реализация на едно потестативно право, съдебното решение по чл.292 от ГПК/отм./, сега по чл.353 от ГПК, същото съдържа възникнало притезание на съсобственика, вече като индиви- дуален собственик на предмета на съдебна делба, по отношение на който е извършена делбата по посочения способ, да получи от другия съсобственик изцяло владението на владението на вещта.С влизане в сила на решението по извършване на делбата чрез разпределяне на дяловете по чл.292 от ГПК/отм./, сега по чл.353 от ГПК, настъпва вещно-правният ефект на конститутивния иск, като собствеността се придобива независимо от изплащането на суми за уравнение на дяловете, поради което и вземането към другия съсобственик да получи изцяло вещта е изискуемо и подлежи на принудително изпълнение, без да е необходима нова друга съдебна защита - изрично в този см. Определение №164/17.06.2015г. по ч.гр.д.№2367/15г. по описа на ВКС, ІІ гр.о., формиращо практика по чл.274, ал.3 от ГПК.След като вляз -лото в сила решение по извършване на делбата чрез разпределянето на процесния имот в дял на ищците съставлява годно изпълнително основание, то същите биха могли да се снабдят с изпълнителен лист срещу останалите съделители, да обра -зуват изп.дело и да искат да бъде извършен въвод във владение в имота по реда на чл.522 от ГПК.Ако и в него да се намира Красимира Кирова, то въводът следва да бъде извършен като ищците се въведат във владение на имота на осн. чл.523, ал.1 от ГПК, т.к. тя е придобила владение върху вещта след завеждане на делбеното производство, решението по което се изпълнява.Съгласно мотивната част на ТР №3/2015 от 10.07.2017г. на ОСГТК на ВКС разпоредбата на чл.523, ал.1 от ГПК, даваща възможност да се извърши въвод във владение срещу трето лице, различно от посочения в изп.лист длъжник, води до вид разширяване на субективните предели на листа и по отношение на това лице, като законът предполага, че намиращото се в имота при въвода трето лице е придобило владението при вече висящо исково производство и е обвързано от постановеното по него решение по правилото на чл.226, ал.3 от ГПК.Вярно е, че ищците се явяват същевременно и лица по чл.498, ал.2 от ГПК, като съответно нормата предвижда те да се бранят с иск за собственост спрямо извършения по отношение на тях въвод, но в случая те вече имат такъв иск, по което е постановено влязло в сила решение.Поради горното съдът приема, че липсва правен интерес за ищците и от предявения осъдителен иск против К.Кирова, доколкото и понастоящем биха могли да пристъпят към принудително изпълнение. Възможностите, които се дават на третото лице по чл.523, ал.2 от ГПК и чл.524 от ГПК, не променят този извод.

Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1105/04.04.2019г., постановено по гр.д.№8/19г. по описа на ВОС, гр.о.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: