РЕШЕНИЕ

 

гр. Варна, № 219 /13.12.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на тринадесети декември две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в. гр.д. № 229 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на адв. К.Г., като процесуален представител на С. Д. К. – Д., за поправка в решение № 156/14.10.2014 г., постановено по гр. д. № 229/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, на допусната в диспозитива на решението очевидна фактическа грешка в изписването на сумата, на която е осъден въззивникът Д.Ж., а именно вместо правилното 1 410.11 лв. -  посочено 410.10 лв.

Не е подаден отговор на молбата от насрещната страна.

Съгласно разпоредбата на чл. 247 от ГПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Законът не съдържа изискване за спазване на определен преклузивен срок, в който поправката е допустима.

В настоящия случай, видно от мотивите на решението по настоящото дело, Д.Л.Ж. е осъден да заплати на С. Д. К. – Д. сумата от 1 410.10 лева, като в диспозитива сумата е посочена правилно (не се установява да е изпусната цифрата 1 пред 410.10 лв.), но е налице разлика в изписването на числото в скобите, като вместо правилното 0.10 лв. е посочено 0.11 лева. В тази връзка, съдът следва да допусне поправка в диспозитива на решението.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА, на основание чл. 247 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 156/14.10.2014 г., постановено по гр. д. № 229/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, като след „сумата от 1 410,10” в скоби вместо „хиляда четиристотин и десет 0,11 лева” да се чете „хиляда четиристотин и десет 0,10 лева”.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: