ОПРЕДЕЛЕНИЕ 299

гр. Варна,  18.05.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 229/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Р.Я.П.,***, против разпореждане № 438/26.04.2017г., постановено по в. ч. гр.д. № 59/17г. на ОС-Разград, с което е била върната подадената от жалбоподателя частна касационна жалба против определение № 231/17.03.17г. по същото дело на съда.

При преценка допустимостта на настоящото производство съдът установи следното:

Към частната жалба няма представени доказателства /а и администриращия съд не е изисквал такива/ за заплащане на ДТ в размер на 15 лв. по сметка на ВАпС, дължима на осн. чл. 19 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК.

Освен това не е била извършена и проверка относно срочността на подаване на тази частна жалба – срокът е започнал да тече на 02.05.17г. и е изтекъл на 09.05.17г. Частната жалба е изпратена с писмо, върху чийто пощенски плик е поставен рег. № 2040/10.05.17г. на Затвора гр. Белене и пощенско клеймо със същата дата. Самата частна жалба обаче е датирана от подателя ѝ с дата 08.05.17г. В тази връзка следва да се изиска от затворническата администрация в Затвора-Белене удостоверение, в което да е отразена информацията на коя дата е налице регистриране в специалната книга по чл. 77, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ППЗИНЗС/ на частната жалба, подадена от Р.Я.П. по в.ч.гр.д. № 59/17г. на ОС-Разград, която е била изпратена от Затвора гр. Белене с пощенски плик с рег. № 2040/10.05.17г. Освен това следва да се установи и дали е възможно да има технологично време от няколко дни от предаването на кореспонденция от лишен от свобода до завеждането им в специалната книга по чл. 77, ал. 1 от ППЗИНЗС и от последния акт до изпращането й по пощата и какви са обстоятелствата по настоящия случай.

Поради горното, производството по настоящото дело следва да се прекрати и делото да се върне на ОС-Разград за надлежно администриране на частната жалба чрез изпълнение на дадените указания.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 229/17г. на ВАпС и ВРЪЩА делото на ОС-Разград за надлежно администриране на частната жалба, подадена от Р.Я.П.,***, против разпореждане № 438/26.04.2017г., постановено по в. ч. гр.д. № 59/17г. на ОС-Разград, чрез изпълнение на дадените в мотивите на настоящото определение указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: