ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

36

 

гр. Варна,20.01.2014  г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20.01.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

     ЧЛЕНОВЕ: ПEНКА ХРИСТОВА

            ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 23 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК.

Пред Окръжен съд – Варна е било образувано гр.д. №3492/2013 г. по искова молба на К.А.Н. и „Каданс” ЕООД.

След отводи на всички съдии от Варненския окръжен съд, с определение № 3873/06.12.2013 г., делото е изпратено на Варненския апелативен съд за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

В настоящия казус, поради отводи на съдиите от Варненския окръжен съд, в същия е било невъзможно сформирането на състав за разглеждането на делото, поради което Апелативен съд – Варна, като горестоящ съд, следва да определи друг, равен по степен съд, в който то да бъде разгледано.

Затова на осн. чл. 23, ал.3 от ГПК,  Апелативен съд –Варна намира, че делото следва да се разгледа от Шуменския окръжен съд.

По изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, ОКРЪЖЕН СЪД – Шумен да разгледа гр.д. № 3492/13 г. на ВОС, образувано по искова молба на К.А.Н. и „Каданс” ЕООД.

 

ИЗПРАЩА делото на ОКРЪЖЕН СЪД –Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: