ОПРЕДЕЛЕНИЕ

35

20.01.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20.01. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА Х.;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

 гр. д.23 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.Г.С., ЕГН **********,***, със съдебен адрес адв. Д., срещу определение № 3445/28.11.2014 год. по гр.д. 3619/2013 год. на ОС Варна, с което е прекратено производството по подадената от нея искова молба за установяване на произход и за предоставяне на родителски права, определяне на режим на лични отношения и издръжка. Определението не се обжалва в частта, с която е прекратено производството по иска за установяване на произход. В жалбата се излага, че ОТВЕТНИКЪТ е подписал декларация за припознаване на детето, което прави искът за установяване на произход безпредметен, но страната поддържа останалите си искания – за предоставяне на родителски права, определяне на режим на лични отношения и размер на дължимата издръжка. Претендира се за отмяна на определението в частта, с която се прекратява производството по тези искове и връщането му на ОС за разглеждането им по същество, евентуално изпращане по подсъдност на РС.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещните страни, като жалбата е оспорена с писмен отговор от особения представител на ответника Д.М. адв. Д.Х..

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по искова молба на М.Г.С. срещу Д.М. за установяване на поризхода от баща на детето Даниел Стоянов от ответника и за постановяване на всичси мерки по упражняване на родителските права.

В хода на производството е извършено припознаване на детето от ответника, поради което и ищцата е заявила в изрична писмена молба, че поддържа само исканията си за присъждане на родителските права, определяне на режим на лични отношения, определяне на размер на издръжка.

Съдът е прекратил производството изцяло.

По иска за установяване на бащинство действително правният интерес е отпаднал, в тази му част определението не е и обжалвано и е влязло в сила.

Направеното искане за предоставяне на упражняването на родителските права, за определяне на режим на лични отношения с бащата и присъждане на издръжка, обаче, не е лишено от правен интерес и всъщност е с правно основание чл. 127 СК, то е производство по спорна съдебна администрация, което самостоятелно подлежи на разглеждане от РС, където и следва да бъде изпратено делото, при съобразяване на обстотятелството, че ищцата е освободена от заплащане на такси и разноски по делото, а ответникът има назначен особен представител, на когото възнаграждение за настоящото производство отделно от определеното му пред ОС не следва да се определя, но РС следва да му определи ново такова.

Изводите на настоящата инстанция не съвпадат с тези на ОС, поради което и обжалваният акт следва да се отмени в обжалваната част и делото да се изпрати по опдсъдност на РС Варна за разглеждане на исканията по чл. 127 СК.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение №  в частта му, с която се прекратява производството по молба на М.Г.С., ЕГН **********,***, със съдебен адрес адв. Д., срещу Д.М. от гр. Милано, Италия, за предоставяне на упражняването на родителските права по отношение на детето Даниел, род.на *** год. от гр. Варна, определяне на режим на лични отношения с бащата и пределяне на месечна издръжка в размер на 600 лв., на осн. чл. 127 СК и ИЗПРАЩА делото ПО ПОДСЪДНОСТ на РС Варна за продължаване на съдопроизводствените действия по молбата по чл. 127 СК.

В останалата му част, с която е прекратено производството по чл. 69 СК определението на ВОС е влязло в сила.

Копие от определението за сведение да се изпрати на ВОС, а делото – на РС Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: