ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

41

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   24.01.2018 ГГОгодина                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 23/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 06.12.2017 год от Г.И.Б. от гр.Силистра чрез процесуалния му представител адв. П. *** срещу определение № 236/15.11.2017 год по гр.д. № 35/2016 год на Окръжен съд Силистра, с което е върната исковата молба и производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия писмен отговор от П.И.С. и И.И.И. чрез процесуалния им представител адв. Д.К. *** е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съэставът на Апелативен съд Варна намира, че чаастната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът първоначално е бил сезиран с иск с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД, предявен от Г.И.Б. срещу П.И.С. за обявяване за окончателен на предварителен договор, сключен на 10.01.2005 год между ищеца и Ц. К. Ж.. Исковата молба е вписана под № 1890/08.04.2016 год , Акт № 102, том III  по имотна партида 103019 на –Службата по вписванията гр.Силистра. В процеса по администриране на исковата молба и преди да й бъде даден ход, ищецът депозирал молба вх.№ 1003/25.03.2016 год, в която заявил, че изменя петитума на иска и моли съда да го признае за собственик по давностно владение на процесния имот. В молбата са посочени като ответници П.И.С., М. Д. К., Рада Д. Д., Т. А. И., И. А. И., И. М. И., И.И.И. и А. Д. И..

С определение № 475/28.07.2016 год по в.ч.гр.д. № 380/2016 год на Апелативен съд Варна е отменено опреденение № 144/15.04.2016 год по гр.д. № 35/2016 год на Окръжен съд Силистра, с което производството е било прекратено и делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. С това определение въззивният съд е дал указания, че надлежни ответници по иска като наследници на Ц. К. Ж. са П.И.С. и И.И.И.. По делото е постановено решение № 19/22.02.12017 год, което е обезсилено с решение № 86/06.06.2017 год по в.гр.д. № 166/2017 год на Апелативен съд Варна и делото е върнато за разглеждане на иска с правно осн. чл. 124 от ГПК, заявен с молба вх.№ 1003/25.03.2016 год от фазата на проверка редовността на исковата молба.

В изпълнение на въззивното решение, първоинстанционният съд с разпореждане № 644/31.10.2017 год оставил исковата молба без движение и указал на ищеца в едноседмичен срок да посочи дали предявява иск за установяване правото му на собственост въз основа на изтекла в негова полза придобивна давност, да посочи срещу кои ответници насочва иска си, да обоснове правния си интерес от иска, както и да представи вписана поправена искова молба.

В указания срок, с молба вх.№ 3547/13.11.2017 год ищецът е уточнил, че предявява иск с правно осн. чл. 124 от ГПК за установяване правото си на собственост въз основа на придобивна давност, започнала да тече в негова полза от 10.01.2005 год, когато бил сключен предварителния договор с наследодателката на ответниците, и от който момент до днес той упражнява владение върху имота, което счита за добросъвестно. Посочил е, че правният му интерес от завеждане на този иск произтича от предявените срещу него претенции от родственици по съребрена линия на К. П.Я. – баща на Ц. К.Ж.. В тази връзка, считано от 20.11.2015 год е налице оспорване на правото му на собственост. Уточнено е в депозираната молба, че искът е насочен само срещу П.И.С. и И.И.И. – най-близките живи роднини на Ц. К. Ж., които я наследяват на осн. чл. 8 ал.4 от ЗНасл.

С така депозираната молба, която е подадена в срока, указан от съда, ищецът е отстранил нередовностите на поправената искова молбя, заявена с молба вх.№ 1003/35.03.2016 год.

Изискванията за редовност на исковата молба са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 127 ал.1 от ГПК, като освен това съдът следи служебно и за наличието на задължителните приложения към исковата молба съгл. чл. 128 от ГПК. Вписването на исковата молба, предвидено в чл. 114 от ЗС има оповестително- защитна функция по отношение на трети лица или спрямо трети лица - приобретатели на спорното вещно право, а съгласно ал. 4 от цитираната разпоредба на исковата молба не се дава ход, докато не бъде вписана. С ТР № 3/2010 год на ОСГК се даде разширително тълкуване на чл. 129 ал.3 от ГПК, съгласно което неспазването на срока за представяне на вписана искова молба е основание за връщането й, когато това е било изрично указано на ищеца.

 В настоящия случай първоначалната искова молба е била вписана още на 08.04.2016 год и е била дадена гласност на правния спор, който към настоящия момент все още не е приключил. След обезсилването на решението по непредявения иск и връщане на делото за произнасяне по предявения иск, производството продължава под същия номер, с който е образувано. Формално погледнато, поправената искова молба е вписана на 14.11.2017 год- след изтичане на указания срок, и представена в деня на постановяване на прекратителното определение. Въпреки това настоящият състав намира, че е изпълнена целта на вписването, която законът изисква, поради което определението за връщане на исковата молба следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на акт по същество.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 236/15.11.2017 год по гр.д. № 35/2016 год на Окръжен съд Силистра, с което е върната исковата молба и производството по делото е прекратено.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на акт по същество.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.