О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

341/23.05.2014

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 23.05.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 230/2014  по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Подадена е частна жалба от „Азимут 2013” ЕООД срещу разпореждане от 13.03.2014 год по т.д. № 8/2014 на Окръжен съд Търговище, с което му е било указано да внесе държавна такса в размер на 3594,25 лв по делото.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че така подадената частна жалба е срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално НЕДОПУСТИМА. Разпорежданията на съда във връзка с оставяне на исковата молба без движение до отстраняване на нередовностите й в указания срок, се постановяват в изпълнение изискванията на чл. 260, 261 и 261 от ГПК и не преграждат хода на делото. Поради това и по арг.от чл. 274 ГПК те не подлежат на обжалване.

 По същество частният жалбоподател излага съображения, относими към въпроса за определяне цената на иска, но спор по чл. 70 ал.1 от ГПК може да бъде повдиган от ответника или служебно от съда най-късно до първото по делото заседание. В случая цената на иска е определена от самия ищец в размер на 57 574,27 лв, а разпореждането за внасяне на дължимата държавна такса не съдържа произнасяне относно определяне на различна (по-висока) цена на иска, поради което липсва право на жалба и на осн. чл. 70 ал.2 от ГПК.

По изложените мотиви производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, като частната жалба се остави без разглеждане.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Азимут 2013” ЕООД срещу разпореждане от 13.03.2014 год по т.д. № 8/2014 на Окръжен съд Търговище, с което му е било указано да внесе държавна такса в размер на 3594,25 лв и

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на частния жалбоподател пред ВКС на РБ при условията на чл. 274 ал.1 т.1 от ГПК

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: