О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

318/29.05.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29 05.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№230/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от „Апага”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя А. А.. Ч.., чрез процесуалния представител адв.С.И. против определение №1055/19.04.2017г., постановено по в.гр.д.№618/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№2596/13.03.2017г., подадена от „Апага”ООД против действия на ЧСИ Р. Т., рег.717 - постановление, с което е оста -вено без уважение искането за изпращане на изп.дело №20177170400114 на ЧСИ Х. Г., рег.№892 за продължаване на изпълнителните действия, насроч -ването на опис и оценка на недвижим имот, както и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна „Евроселект”ЕООД, гр.Плевен, представлявано от управи -теля А.П.Б., в депозирания чрез процесуалния представител адв. Г.С. в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор по жалбата поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвър -дено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт-чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е частично основателна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№618/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№2596/13.03.2017г./по описа на ЧСИ/, депозирана от „Апага”ООД против действия на ЧСИ Р. Т., рег.№717, с район на действие ОС-Варна, по изп.д.№20177170400114:  1/ Постановление от 10.03.2017г., с което е оставена без уважение молбата на  „Апага”ООД с вх.№2369/06.03.2017г. за изпращане на осн. §3, ал.1 от ПЗР на ЗЧСИ на изп.д.№20177170400114 на ЧСИ Х. Г., рег. №892 с район на действие ОС-Варна за продължаване на изпълнението в това число извършването на възложената му публична продан; 2/ Постановление от 08.02.2017г. за насрочването на опис и оценка на недвижим имот. 

Цитираното изп.дело е образувано по молба на „Евроселект”ЕООД въз основа на изпълнителен лист от 07.02.2017г., издаден по гр.д.№7012/15г. по описа на ВРС, Х състав, с който е постановено да бъде изнесен на публична продан недвижим имот, находящ се в гр.Варна, район „Приморски”, м.”Кору Чаир”, с идентификатор 10135.2464.94 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., с площ от 1750 кв.м., при съ -ответни граници, на стойност 72 900лв., при начална цена, определена от съдебния изпълнител, като получената при продажбата сума се разпредели между съделите -лите съобразно техните квоти, а именно: 1725/1750 кв.м. ид.ч. за ищеца  „Евросе -лект”ЕООД и 25/1750 кв.м. ид.ч. за ответника „Апага”ООД, на осн. чл.348 от ГПК.

На 08.02.2017г. ЧСИ е насрочил опис и оценка на имота за 16.03.2017г., за което „Апага”ООД е уведомено на 28.02.2017г. чрез управителя Л.К.. 06.03.2017г. „Апага”ООД е подало молба за изпращане на осн.§3 от ПЗР на ЧСИ на изп.дело на ЧСИ Х. Г. с рег.№892, район на действие-ОС Варна за продължаване на изпълнителните действия в т.ч. извършване на възложената продажба на недви- жимия имот.След получаване на становището по молбата от „Евроселект”ЕООД на 07.03.2016г., с което дружеството се е противопоставило на исканото изпращане на делото за продължаване от друг ЧСИ, е постановено обжалваното постановление, с което молбата на „Апага”ООД е оставена без уважение.За акта страната е уведо -мена на 10.03.2017г., като е депозирала жалба против него в срока по чл.436, ал.1 от ГПК.

Предвид качествата на страните в делбеното производство по гр.д.№7012/15г. по описа на ВРС, Х състав, по което е издаден изп.лист, въз основа на който е образувано изпълнителното производство, всяко от двете дружества има и качес -тво взискател в последното като носител на съдебно защитено субективно матери -ално право, което се удовлетворява в изпълнителния процес.В тази връзка и неза -висимо, че делото е образувано по молба на „Евроселект”ЕООД, „Апага”ООД раз -полага с правото да обжалва действия, които взискателя в изп.производство разпо- лага с правото да обжалване.Съгласно нормата на чл.435, ал.1 от ГПК взискателят може да обжалва отказът на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълни -телно действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълне -ние.Тълкувайки цитираната разпоредба, съдът приема, че са обжалваеми от взис -кателя действията на съдебния изпълнител, касаещи движението на изпълнител -ното дело - отказът да се извършват изпълнителни действия, неговото спиране и прекратяване, т.е. от неговото от образуването до прекратяването му.Отказът да се изпрати делото за продължаване от друг съдебен изпълнител, макар и не състав -ляващо отказ да се извърши същинско изпълнително действие е действие, касаещо движението на делото, доколкото се иска вече започналите изпълнителни действия да бъдат продължени от друг съдебен изпълнител, т.е. се иска от взискателя смяна на органа по принудителното изпълнение, без производството да се прекратява, за да не настъпват последиците от прекратяването, т.е. заличаване на извършените до момента действия.Предвид горното и съдът приема, че това действие е предмет на съдебен контрол на осн. чл.435, ал.1 от ГПК, предвид което подадената жалба от „Апага”ООД в частта й, с която се обжалва постановлението на ЧСИ от 10.03.2017г., е допустима, като въпросите относно намира ли приложение нормата на §3 от ПЗР на ЗЧСИ в настоящия случай, както и сезиран ли е надлежно ЧСИ с искане от всич- ки взискатели в производството, не касаят нейната допустимост.

Жалбата на „Апага”ООД в останалата й част, с която се обжалва постановле -нието на ЧСИ от 08.02.2017г. за насрочването на опис и оценка на имота за 16.03. 2017г., е недопустима, т.к. тези действия не попадат в пределите на действията на съдебния изпълнител, подлежащи на съдебен контрол по жалба на страна в изп. производство извън хипотезата на насочването на изпълнение върху несеквести -руем имот, която безспорно в случая не се твърди и не е налице, като жалбата е и просрочена.     

По изложените съображения съдът приема, че частната жалба е частично осно- вателна, като определението на ВОС следва да бъде отменено в частта му, с която производството по жалбата е прекратено в частта му против постановление на ЧСИ от 10.03.2017г. и в тази част следва да бъде върнато за продължаване на съдопро- изводствените действия, а в останалата му част като правилно следва да бъде потвърдено. 

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1055/19.04.2017г., постановено по в.гр.д.№618/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 2596/13.03.2017г., подадена от „Апага”ООД в частта й против действие на ЧСИ Р. Т., рег.№717 - постановление от 10.03.2017г., с което е оставено без уважение искането за изпращане на изп.дело №20177170400114 на ЧСИ Х. Г., рег.№892 за продължаване на изпълнителните действия, както и е прек -ратено производството по делото в тази му част, и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата в тази й част.

ПОТВЪРЖДАВА определение №1055/19.04.2017г., постановено по в.гр.д.№618/ 17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№2596/13.03.2017г., подадена от „Апага”ООД в частта й против действие на ЧСИ Р. Т., рег.№717 по изп.дело №20177170400114 - насрочване на опис и оценка на недвижим имот, както и е прекратено производството по делото в тази му част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: